Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US
Тук ще намерите бившия ”паркинг”
Панел на клиента
Във Вашата кошница
Регистрирай се

Гаранционни условия

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Продавачът, фирма Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. със седалище на ул. Устронна 41, 93-350 Лодз (Полша) регистрирана в Районния Съд за Лодз–Център в Лодз, XX Стопански Отдел с номер KRS 0000165815, номер по ДДС 729-010-89-84 номер REGON 473171710, с фирмен капитал: 3.300.000,00 полски злоти, наричана по-нататък „Гарант” предоставя на купувача на продукта гаранция за период от ……….. месеца[гаранционният срок е определен при описанието на стоките на интернет страницата www.tme.eu]. За акумулаторите, доставени заедно с продукта гаранционният период е 6 месеца от датата на покупката.

2. Гаранционният срок започва от момента на издаване на продукта на потребителя. В случай на купувач, който не е потребител, гаранционният срок започва да тече от момента на прехвърляне върху него на риска, свързан с покупката на продукта.

3. Териториалният обхват на Гаранцията включва територията на Полша и територията на държавата на доставка на продукта от Гаранта.

4. За да се избегнат повреди се препоръчва на потребителя да се запознае подробно с инструкцията за обслужване, да се придържа към нея и да не надвишава максималните параметри на работа на продукта.

5. Гаранционната отговорност не обхваща дефекти на продукта, възникнали поради причини, различни от произлизащите от продукта, а по-специално възникнали поради използване на продукта в несъответствие с предназначението му и с указанията от инструкцията за обслужване.

6. Гаранцията не обхваща стъклени части, батерии, кабели, корпуси и материали, които подлежат на нормално износване по време на експлоатация на оборудването (например човки, графитни четки, крушки и др.). Нагревателните елементи подлежат максимално на еднокротна смяна в рамките на гаранционния срок.

7. Гаранцията е невалидна в случай на констатирано нарушаване на пломбите, извършване на неквалифициран демонтаж, ремонт или модификации от неоторизирани лица (т.е. неоторизиран сервиз), неправилна поддръжка на продукта или липсата на такава.

8. Въз основа на Гаранцията, ако е налице повреда в рамките на гаранционния срок, потребителят има право на безплатен ремонт на закупения продукт. Начинът на ремонт на продукта определя гаранта. По своя преценка Гарантът, вместо на ремонтира продукта, може да го замени на продукт без дефекти или да възстанови сумата, равна на продажната цена. Гаранцията не дава право да се изисква замяна на продукта без дефект или на отказ от договора за продажба и възстановяване на цената.

9. Заявката за дефект на продукта трябва да се представи в писмена форма, по електронна поща или факс (данните за контакт са посочени в заглавната част на гаранцията) и трябва да съдържа: име и презиме или наименование на Купувача, адрес, телефонен номер, модел, сериен номер на продукта, номер на фактурата, както и описание на неизправността в действието на продукта, обхванат от гаранцията.

10. Връщането на дефектен продукт трябва да бъде извършено в седалището на Гаранта (Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., със седалище и адрес на управление ул. Устронна 41, 93-350 Лодз). Моля, не изпращайте дефектен продукт на Гаранта, без предварително съгласуване с Гаранта.

11. Дефекти, които ограничават или правят невъзможна употребата на продукта по предназначението му и разкрити по време на гаранционния период, ще бъдат отстранявани безплатно в рамките на 30 дни от датата на доставката на продукта в седалището на Гаранта, в съответствие с точка 8.

12. В случай на изгубване на гаранционната карта Гарантът не издава дубликат.

13. Гарантът информира купувача, че администратора на лични данни, предоставени в съответствие с параграф 9 от тази гаранция, е Transfer Multisort Elektronik Sр. z o.o., със седалище на ул. Устронна 41, 93-350 Лодз. Данните ще се обработват единствено за целите, свързани с прилагането на гаранцията и архивиране. Личните данни ще бъдат достъпни само за лица, упълномощени от закона. Предоставянето на данни от купувача е доброволно, но отказа да ги посочи в заявката ще направи невъзможно осъществяването на горепосочените цели. Купувачът има право на достъп до своите лични данни и може да ги коригира.

14. До степента, позволена от приложимото право, гаранцията подлежи на полското законодателство, и ще бъде интерпретирана в съответствие с него.

15. Всички спорове, които могат да възникнат по гаранцията, предоставена на стопанска единиця, която не е потребител, ще бъдат решавани от съда, съответен за седалището на TME.

16. Данните от фактурата за покупка на продукта по отношение на номера на уреда/продукта и датата на продажба са неразделна част от гаранционните условия.

17. Гаранцията на продадения продукт не изключва, не ограничава или не спира правата на Купувача, възникнали по реда на гаранцията за дефекти в продадените стоки.

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия