Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US
Тук ще намерите бившия ”паркинг”
Панел на клиента
Във Вашата кошница
Регистрирай се

Право за оттегляне от договора

ПРАВО ЗА ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ДОГОВОРА

Потребител, който е сключил с TME договор за продажба от разстояние (т.е. с помощта на уебсайта, по e-mail, по факс, по телефон) има право да се оттегли от настоящия договор в срок от 14 дни без да посочва каквато и да било причина.

Срокът за оттегляне от договора изтича след изтичането на 14 дни, считано от датата:

a. на която клиентът е станал притежател на продукта или на която посочено от клиента трето лице, различно от превозвача, е станало притежател на продукта,

b. а в случай на договор, обвързващ за прехвърляне на собствеността на много продукти, които са доставени отделно - датата на която клиентът е станал притежател на последния предмет или на която посочено от клиента трето лице е станало притежател на последния предмет.

За да се възползва от правото си за оттегляне от договора, притежателят трябва да информира:

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41,

93-350 Łódź
+42 645 55 65, fax +42 645 55 00
e-mail:reklamacje@tme.pl

за своето решение да се оттегли от настоящия договор в еднозначна декларация (например изпратено писмо по пощата, по факс или по електронна поща).

Клиентът може да се възползва от образеца на формуляра за оттегляне от договора, приложен към съобщението e-mail, потвърждаващо заявената поръчка и достъпен за изтегляне по-долу, но това не е задължително.

За да спази срока за оттегляне от договора, е достатъчно потребителят да изпрати информация за упражняване на правото си за оттегляне от договора преди изтичането на срока за оттегляне от договора.

Последици от оттеглянето от договора

В случай на оттегляне от настоящия договор ТМЕ незабавно връща на клиента всички плащания, получени от този клиент, включително разходите за доставка на предмета на поръчката (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от начина на доставка, избран от клиента, различен от най-евтиния начин на доставка, предложен от ТМЕ), във всеки случай не по-късно от 14 дни от датата, на която фирма ТМЕ е била информирана за решението на клиента за упражняването на правото му за оттегляне от настоящия договор. Възстановяването на плащанията от страна на TME ще се извърши с използване на същите методи на плащане, които са били използвани от потребителя в първоначалната сделка, освен ако потребителят изрично се е съгласил на друго решение; във всеки случай клиентът няма да заплаща никакви такси във връзка с това възстановяване. ТМЕ може да забави връщането на плащането, докато получи предмета или до момента, когато клиентът изпрати на ТМЕ документ за изпращането на предмета в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано.

Моля, продуктът да се изпрати или да се предаде на

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź

незабавно, във всеки случай не по-късно от 14 дни от датата, на която клиентът е информирал ТМЕ за оттеглянето си от настоящия договор. Срокът е спазен, ако потребителят изпрати предмета на поръчката преди изтичането на срока от 14 дни. Потребителят ще трябва да покрие директните разходи за връщане на стоките. В случай, когато предметът поради своя характер не може да бъде изпратен по обикновен начин по пощата, максималната стойност на тези разходи при продажба на територията на Полша възлиза на около 100 PLN.

Потребителят носи отговорност само за намаляването на стойността на предмета на поръчката, произтичащ от използването му по начин, различен от този, който е бил необходим за установяване на характера, свойствата и функционирането на предмета.

Липса на право за оттегляне от договора и обстоятелства, при които потребителят губи правото си за оттегляне от договора.

Потребителят няма право за оттегляне от договор, сключен от разстояние, за договори:

1) за предоставяне на услуги, ако предприемачът е извършил изцяло услугата с изричното съгласие на потребителя, който е бил уведомен преди започване на услугата, че след изпълнението на услугата от предприемача ще загуби правото си да се оттегли от договора;

2) в който цената или възнаграждението зависи от колебанията на финансовия пазар, върху които предприемачът няма контрол и които могат да възникнат преди крайния срок за оттегляне от договора;

3) в който предметът на услугата е непреработено изделие, произведено съгласно спецификацията на потребителя или служещо за задоволяване на индивидуалните му нужди;

4) в който предметът на услугата е предмет, подлежащ на бързо разваляне или с кратък срок на годност;

5) в който предметът на услугата е предмет, доставен в запечатана опаковка, който след отваряне на опаковката не може да бъде върнат поради здравословни или хигиенни съображения, ако опаковката е отворена след доставката;

6) в който предмет на услугата са продукти, които след доставянето, с оглед на своя характер, са неразделно свързани с други предмети;

7) в който потребителят ясно е поискал предприемачът да дойде при него за спешен ремонт или поддръжка; ако предприемачът предоставя допълнителни услуги, различни от тези, чието изпълнение е изисквал потребителят, или доставя предмети, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или поддръжката, потребителят има право на отказ от договора по отношение на допълнителните услуги или стоки;

8) в който предмет на услугата са звукови или визуални записи или компютърен софтуер, доставени в запечатан пакет, ако опаковката е била отворена след доставката;

9) сключен в резултат на публичен търг;

10) за доставка на цифрово съдържание, което не се съхранява върху материален носител, ако изпълнението на услугата е започнало с изричното съгласие на потребителя преди изтичане на срока за оттегляне от договора и след уведомяването му от предприемача за загубата на правото да се оттегли от договора.

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМУЛЯРА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ДОГОВОРА

(този формуляр трябва да бъде попълнен и изпратен само в случай, че искате да се оттеглите от договора)

Адресат: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, факс 42 645-55-00, e-mail: reklamacje@tme.pl

С настоящето аз/ние(*) информирам/информираме (*)за моето/нашето (*) оттегляне от договора за продажба на следните продукти:

....................

Дата на сключване на договора*)/получаването(*):
....................

Име и фамилия на потребителя(-те):
....................

Адрес на потребителя(-те):
....................

Допълнителни данни (незадължителни, но много помощни за правилното изпълнение):

Номер на клиента:
....................

Номер на фактурата:
....................

ВНИМАНИЕ: Възстановяването на плащанията се извършва с използване на същите методи на плащане, които са били използвани от потребителя в транзакцията, освен ако потребителят изрично се е съгласил на друго решение; във всеки случай клиентът няма да заплаща никакви такси във връзка с това възстановяване. Ако плащането е извършено чрез банков превод или платежна карта, в случай, че номерът на банковата сметка не е посочен, възстановяването ще бъде извършено по банковата сметка или платежната карта, от която е извършено плащането; в случай на плащане при получаване плащането ще бъде извършено с пощенски запис, ако не изразите съгласие за банков превод):

Съгласен съм за връщане на плащането чрез банков превод по банкова сметка номер

....................

....................

Подпис на потребителя

(само, ако формулярът е изпратен в хартиена версия)

....................

Дата

(*)Ненужното да се зачеркне

Образец на формуляра за оттегляне от договора във формат pdf

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия