Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US
Тук ще намерите бившия ”паркинг”

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия

Панел на клиента
Във Вашата кошница

Политика за поверителност

Препоръчва се лицата, посещаващи уебсайта, достъпен на адресите (www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de) и Клиентите на “Transfer Multisort Elektronik” ООД или нейните дъщерни дружества да се запознаят с настоящата Политика за поверителност, преди да предоставят каквито и да било лични данни и/или да попълнят какъвто и да било електронен формуляр, намиращ се в уебсайта. В настоящата политика се посочва, каква информация, позволяваща идентификация на субекта, може да бъде съхранявана и използвана. В настоящата политика също така са взети предвид важни въпроси относно поверителността на субектите.
 
 

Политика за поверителност

Съдържание:

1. Общи постановления
2. Събиране на данни
3. Използване на данни
4. Права, свързани с обработването на личните данни
5. Време за съхранение на данните
6. Инспектор за защита на лични данни
7. Сигурност на информацията
8. Събиране на данни с помощта на файлове бисквитки (cookies)
9. Профилиране
10. Абониране за безплатни бюлетини (Бюлетин на TME)
11. Препращане към други уебсайтове
12. Крайни постановления

 

1. Общи постановления

Целта на настоящата Политика е:

 • гарантиране, че разбирате какви лични данни събираме от Вас и на какво основание, както и причините, поради които събираме и използваме тези данни и на кого ги предоставяме;

 • обяснение как използваме личните данни, които ни предоставяте, за да можете да използвате с удоволствие уебсайта на TME; и

 • изясняване на Вашите права и предпочитания по отношение на личните данни, които събираме, и как защитаваме Вашата поверителност.

1) Transfer Multisort Elektronik ООД със седалище в Лодз, адрес: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, регистрирано в Районния съд на Лодз – Шродмиешчие в Лодз, XX Стопански отдел от Националния съдебен регистър с номер 0000165815, размер на дружествения капитал: 3.300.000,00 PLN, номер ДДС 729-010-89-84, REGON 473171710 (наричано па-нататък Дружество) и неговите дъщерни фирми спазват правилата за поверителност на физически лица и надлежно защитават личните им данни.

Тази Политика за поверителност се отнася за цялата информация, събрана или използвана от фирма Transfer Multisort Elektronik ООД или нейните дъщерни дружества, по-специално се отнася до услугите, предлагани от Дружеството и неговите дъщерни дружества чрез уебсайтове, достъпни на адрес: www.tme.eu/pl, /gb, /de, /ro, /hu, /cz, /sk , /es, /it, /sk, всеки по-долу наричан "Уебсайт на TME"

2) Ако за конкретен уебсайт на TME се прилагат специфични законови изисквания относно защитата на поверителността и обработването на лични данни, те се регулират в отделна политика за поверителност и са публикувани на страницата на този уебсайт на TME, за който се отнасят (наричани са по-нататък „Местна политика за поверителност на TME“). Разпоредбите на Местната политика за поверителност на TME, доколкото те не съответстват на настоящата Политика за поверителност, съответно заменят, променят или изключват разпоредбите на тази Политика за поверителност, но само във връзка с уебсайта на TME, в който се намира Местната политика за поверителност.

3) Тази Политика за защита на поверителността не обхваща уебсайтове и услуги на трети страни, до които може да се осъществи достъп чрез линковете, предоставени в горепосочения сайт.

4) Клиент, по смисъла на настоящата Политика, са физически лица, които посещават уебсайта на TME и/или използват услугите на Дружеството и неговите дъщерни дружества.

 

2. Събиране на данни

1) Администратор на личните данни, т.е. стопанската единица, която взема решения относно целите и методите за обработка на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричана по-натък: GDPR), по отношение на личните данни на клиенти, потенциални клиенти и други физически лица, използващи уебсайта https://www.tme.eu, е дружество Transfer Multisort Elektronik ООД със седалище в Лодз, адрес: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (наричано по-нататък: TME).

2) Ние обработваме Вашите лични данни, тъй като това е необходимо за изпълнение на договора, сключен с Вас посредством интернет сайта https://www.tme.eu - тоест изпълнение на услугата (което е в съответствие с чл. 6, ал. 1 буква б) от GDPR), допълнително обработваме личните данни с цел:

 • регистрация на Потребителя в системата за поръчки и предоставяне на обслужване на Потребителя, включително представяне на продуктовата оферта и обработка на поръчки (което е в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква б) от GDPR);
 • за евентуален контакт и отговор на проблем/запитване, докладвани чрез формуляра; (което е в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква а) от GDPR);
 • за контакт и отговор на запитване относно продуктовата оферта, подадено чрез формуляра (което е в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква а) от GDPR);
 • разглеждане на жалби и рекламации (което е в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква в) от GDPR);
 • търсене на обезщетения, свързани със сключения застрахователен договор (което е в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR), когато законно обоснованата цел е правото на обезщетение;
 • за архивни цели (което е в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква в) от GDPR);
 • за статистически цели (което е в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR), когато легитимната цел на администратора е да разполага с информация за статистиката на нашата дейност, което ни позволява да подобрим нашия бизнес.

Също така ние можем да обработваме тези данни за маркетингови цели, тоест за промоция на нашите продукти и услуги. Ако правим това без използване на електронна комуникация, тогава легитимно основание за изпълнение на такива дейности е чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR, където легитимно обоснована цел на администратора е воденето на маркетингова дейност. Ако, обаче за тази цел използваме средства за електронна комуникация, тоест e-mail адрес, телефон, тогава с оглед на други действащи разпоредби обработваме данните само въз основа на Вашето предоставено съгласие (което е в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква а) от GDPR).

3) Личните данни на Клиентите на Дружеството се обработват и защитават в съответствие със законовите разпоредби, които се отнасят до защитата на личните данни, включително разпоредбите на GDPR и разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Дружеството не прехвърля, не продава или не предоставя събраните лични данни на други лица или институции, с изключение да даде възможност за изпълнение на задължения, произтичащи от законови разпоредби или със съгласието на субекта на данните. Дружеството може да повери лични данни за обработка на други субекти при условията, определени в приложимото законодателство.

4) Регистрирайки се в уебсайта чрез регистрационния формуляр, Клиентът предоставя своето име и фамилия, адрес, e-mail адрес, телефонен номер за контакт, държава, град, пощенски код и език. Предоставянето на въпросните данни е доброволно, но посочването на името и фамилията и адреса на пребиваване е необходимо за сключване на договор за продажба на стоки с Дружеството.

5) По време на регистрацията Клиентът предоставя логин и парола, осигуряващи безопасността на акаунта на Клиента в уебсайта. Логинът и паролата трябва да бъдат защитени от Клиента срещу използване от неупълномощени лица.
 

3. Използване на данните

1) Личните данни могат да бъдат прехвърляни на други единици, които обработват данните от свое име, между другото на:

 • единици, извършващи пощенски или куриерски дейности;
 • банки и платежни посредници (в зависимост от избрания от Клиента начин на плащане) - за връщане на недължими вземания;
 • платежни посредници (ако Клиентът избере този начин на плащане) - с цел извършване на плащането;
 • държавни органи или други органи, упълномощени въз основа на законовите разпоредби, с цел изпълнение на нашите задължения (Данъчна служба, правоприлагащи органи и др.);
 • единици, обслужващи нашите ИКТ системи (хостинг фирми, доставчици на ИТ услуги);
 • единици, които ни предоставят правна помощ, счетоводни, в областта на данъци, събиране на дългове или консултантски услуги.

2) Данните, събрани чрез директен контакт на Клиента с Дружеството чрез уебсайта се използват само за кореспонденция с Клиента и отговор на неговите запитвания.
 

4. Права, свързани с обработването на личните данни

1) Вие имате право на достъп до личните си данни и право да ги коригирате, заличавате, ограничавате обработката, право за прехвърляне на данни, право на възражение, право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законността на обработката, която е направена въз основа на съгласието преди оттеглянето (ако обработката се извършва въз основа на съгласие).

Освен това, ако смятате, че с обработването нарушаваме разпоредбите на GDPR, Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните (Служба за защита на личните данни).

 

5. Срок на съхранение на данните

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани до момента на действие на договора (реализация на услугата), както и след неговото прекратяване:

 • Данни, включени в договорите - до изтичане на давността на претенциите, произтичащи от договора (максимум за период от 10 години от датата на прекратяване на договора);
 • За цели, произтичащи от законови разпоредби, по-специално задължение за съхраняване на счетоводни документи, издаване на фактури и др.;
 • Документите относно гаранцията и рекламациите ще се съхраняват 1 година след изтичане на гаранцията или уреждане на рекламацията;
 • Данни, предоставени чрез формуляра за контакт - за периода на изтичане на давността на евентуални претенции (максимум 3 години).
 • Данни за маркетингови цели:

  • в случай на обработка на данни въз основа на съгласие - до оттеглянето му или до приключване на маркетинговите дейности;
  • в случай на обработка на данни въз основа на легитимна цел на TME - докато не бъде направено възражение или маркетинговите дейности не бъдат завършени.

 

6. Инспектор за защита на лични данни

1) По въпросите, свързани със защитата на личните данни можете да се обърнете към Инспектора за защита на личните данни на e-mail адрес: dpo@tme.eu или в писмена форма на адреса на нашето седалище:
Marcin Gadzki
Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.,
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (Полша)

 

7. Сигурност на информацията

1) Дружеството и неговите дъщерни дружества прилагат подходящи мерки за сигурност, за да защитят данните срещу неправомерен достъп, промяна, публично разкриване или унищожаване. Прилаганите предпазни мерки включват както техническите решения, включени в самия уебсайт, състоящи се, наред с други, в подходящо криптиране на данните, предавани в Интернет, строг контрол на физическия достъп до компютри и носители на информация, на които са регистрирани лични данни, и внедряването и прилагането на подходящи процедури за съхранение и третиране на лични данни. Всички лица, обработващи личните данни на Клиентите за нуждите на уебсайта на TME, имат подходящи пълномощни, издадени от администратора на личните данни и редовно се обучават в областта на защитата на личните данни.

2) Дружеството създава резервни копия и може да използва други подобни мерки, за да предотврати случайно повреждане или унищожаване на личните данни на Клиентите.

3) Плащанията с кредитна карта или електронен превод се обслужват от сайтовете PayPal, PayU. Тези уебсайтове са отговорни за данните, предоставени във формулярите им, които също са защитени с подходящи технически решения.
 

8. Събиране на данни с помощта на файлове бисквитки (cookies)

1) Някои части на уебсайта на TME могат да използват файлове бисквитки, т.е. малки текстови файлове, изпратени на твърдия диск на Клиента, идентифицирайки го по начин, позволяващ събиране на информация за посещенията му в уебсайта и за записване на неговите предпочитания, като например езикът за логване. С помощта на файловете бисквитки не се обработват или съхраняват лични данни. Горното се отнася също така за лицата, посещаващи уебсайта на TME, които не са регистрирани в него.

2) Файловете „cookies” се използват с цел адаптиране на съдържанието на интернет страниците към предпочитанията на потребителя на уебсайта на TME. Те се използват и за създаване на анонимни статистически данни, които помагат да се разбере по какъв начин потребителят използва уебсайтовете, което позволява да се подобри тяхната структура и съдържание, без лична идентификация на потребителя. Бисквитките също така позволяват да се анализира, кои части от уебсайтове са най-интересни за потребителите.

Бисквитките могат да се използват по време на ремаркетинг. Това е графична или текстова реклама, базирана на предварително записани предпочитания на потребителя, показвана на други уеб страници на хора, които преди това са посетили дадената страница.

Когато се рекламира в интернет, TME може да използва ремаркетинг с помощта на инструментите Google Adwords/Google Analytics. Рекламите на TME в интернет се показват от външни доставчици. TME и външните доставчици, включително Google, използват файлове бисквитки, позволяващи показване на реклами въз основа на предишното посещение на получателя на рекламата в уебсайта на TME.

Ние използваме услуги за персонализирано пренасочване на RTB House, които позволяват да Ви предоставяме най-подходящите реклами, свързани със съдържанието, гледано на нашите сайтове. Тези реклами се показват въз основа на Вашата активност в уебсайта. Разбира се, можете да откажете този вид услуга като следвате инструкциите на страницата: http://www.rtbhouse.com/pl/privacy/ (достатъчно е да кликнете OPT OUT), или да изберете съответни опции в настройките на браузъра.

3) Бисквитките могат да бъдат изключени по всяко време в опциите на уеб браузъра, но това може да възпрепятства използването на уебсайта на TME.

Стандартно софтуерът за сърфиране в интернет позволява бисквитките да бъдат поставени на крайното устройство по подразбиране. Настройките обаче могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират автоматичното обработване на бисквитките в настройките на уеб браузъра или да информират за тях всеки път, когато се изпращат на устройството на потребителя. Информация за възможностите и начините за обслужване на файловете бисквитки са достъпни в настройките на софтуера (на уеб браузъра).

Моля, обърнете внимание, че ограничаването на използването на бисквитки може да има отрицателно влияние върху някои от функциите, достъпни в уебсайта.

За да научите повече за файловете бисквитки, използвани от TME и да управлявате техните настройки, кликнете тук.
 

9. Профилиране

Вашите лични данни ще бъдат обработвани по автоматизиран начин (включително под формата на профилиране), но това няма да доведе до каквито и да било правни последици за Вас или съществено да повлияе на Вашето положение.
 

10. Абониране за безплатни бюлетини (Бюлетин на TME)

1) Бюлетинът е безплатна услуга, състояща се в информиране на Клиентите, изразили такава воля като са се записали в списъка на абонатите, за офертата на Дружеството и неговите дъщерни дружества, за събития и всяка друга информация, която е свързана с търговската дейност на Дружеството и неговите дъщерни дружества чрез периодично изпращане на избрано съдържание по електронен път под формата на електронно писмо.

2) Записването в списъка на абонатите на бюлетина се извършва чрез маркиране на главната страница на уебсайта на съответното поле със съгласие за получаване на безплатен бюлетин („добави“) и предоставяне на имейл адрес или чрез избиране на съответното поле в регистрационния формуляр, това поле не е задължително. Получените по този начин данни се добавят към списъка с имейли.

3) Клиентът, който реши да се запише в списъка с абонати, получаващи Бюлетина на ТМЕ, изразява съгласие за получаване на маркетингови материали, изпращани по електронен път съгласно чл. 8, ал. 1 на Закона от 18 юли 2002 г. за предоставяне на услуги по електронен път (Държ. в-к № 144, поз. 1204 от 2002 г.) под формата на бюлетин.

4) Данните на Клиентите, които са се регистрирали в уебсайта, за да получат достъп до бюлетина, се използват единствено за изпращане на нов бюлетин до дадения Клиент.

5) Клиентът има право да се откаже от услугата за бюлетин по всяко време, като маркира съответното поле на главната страница на уебсайта, че не е съгласен да получава безплатен бюлетин (полето "изтрий").
 

11. Пренасочване към други уебсайтове

Уебсайтът на TME може да съдържа линкове, пренасочващи към други уебсайтове, поставени с цел осигуряване на удобство и информираност на Клиента. Дружеството не носи отговорност за публикуваните там информации и прилаганите политики за поверителност. Клиентът трябва да е наясно с това, че тези страници нямат нищо общо с уебсайта на TME и всеки път трябва сам да проверява политиката на уебсайта, който е посетил чрез линка.
 

12. Крайни постановления

1) Дружеството може по всяко време да въведе промени в настоящата Политика за поверителност. Всеки път, когато на уебсайта на TME се публикува нова Политика за поверителност, тя става обвързваща и се прилага за всички данни, събирани във връзка с активността на Клиента на уебсайта на TME след публикуването на актуализираната версия на Политиката за поверителност на съответната страница на уебсайта на TME.

2) В случай на въпроси относно Политиката за поверителност, моля, свържете се с Инспектора за защита на личните данни на имейл адрес: dpo@tme.eu или в писмена форма на адрес:

Marcin Gadzki

Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.,

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (Полша)