ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА Бюлетин на TME

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА Бюлетин на TME

 1. Общи положения
 2. Заявяване на услугата Бюлетин на ТМЕ
 3. Обработване на лични данни на абонатите
 4. Условия за извършване на услугата Бюлетин на ТМЕ
 5. Отказване от услугата Бюлетин на ТМЕ
 6. Процедури за предявяване на рекламация
 7. Заключителни разпоредби


1. Общи положения

 1. Издателят на Newsletter с наименование „Бюлетина на ТМЕ” е Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. със седалище в гр. Лодз (Полша), адрес: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, регистриран в Районния съд на Лодз – Шродмиешчие в Лодз, XX Стопански отдел от Националния съдебен регистър с номер 0000165815, размер на дружествения капитал: 3.300.000,00 злоти, NIP 729-010-89-84, REGON 473171710 (наричана по-нататък TME).
 2. Предмет на услугата Бюлетин на ТМЕ е изпращане от ТМЕ чрез електронна поща със съгласието на потребителя, безплатно, периодично, не по-често от един път седмично, на e-mail адрес посочен от потребителя на уеб сайта електронен бюлетин съдържащ информация за офертата на ТМЕ и нейните филиали, събития и всички други информации, които са свързани с търговската дейност на ТМЕ и нейните филиали, (по-нататък Бюлетин на ТМЕ) по правилата определени в настоящия Правилник и на действащите задължителни нормативни разпоредби.
 3. Абонат на Бюлетин на ТМЕ може да бъде всяко физическо или юридическо лице, както и организационна единица без правосубектност (по-нататък Потребител на уеб сайта или абонат).

2. Заявяване на услугата Бюлетин на ТМЕ

 1. С цел заявяване на услугата Бюлетин на ТМЕ Потребителят на уеб сайта трябва да извърши регистрация. За регистрацията се изпълняват следните дейности:
  • Потребителят на уеб сайта трябва да впише в началната страница на сайта, която е достъпна с адреси: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de, в секцията Бюлетин на ТМЕ адреса на електронната поща, на която да се извършва услугата Бюлетин на ТМЕ;
  • Избира се полето „добави”;
  • Кликнете върху поле „ОК”
  • На адресът e-mail, на който ще бъде изпращан Бюлетина на TME, ще бъде изпратен линк за активиране. Кликването върху линка за активиране води до вписване на потребителя на сайта в списъка на адресите, на които ще бъде изпращан Бюлетинът на TME. Кликването върху линка за активиране означава сключване на договор с TME за получаване на Бюлетин.
 2. Заявяване на услугата Бюлетин на ТМЕ е възможно и чрез избиране на полето „Да, желая да получавам електронния информационен бюлетин на сайта на ТМЕ” във формуляра за регистриране попълнен при регистрирането като клиент на ТМЕ. Кликването в полето „Изпрати” – успешна регистрация – е равнозначно на сключване на договор с ТМЕ за извършване на услугата Бюлетин на ТМЕ.
 3. Задълженията на ТМЕ отнасящи се до извършване на услугата Бюлетин на ТМЕ възникнат само от този правилник, както и от действащите задължителни правни норми.

3. Обработване на лични данни на потребителите

 1. Регистрацията на Потребителя на сайта като абонат на Бюлетина на ТМЕ е равнозначно с изразяване на съгласие за обработване на неговите лични данни (e-mail адрес) от ТМЕ като администратор на данни съгласно Закона от 29 август 1997г. за защита на личните данни (Джиенник устав от 2002г., № 101, поз. 926 с посл. изм.) с гарантиране на Потребителя на сайта всички права следващи в това отношение от посочения закон.
 2. Личните данни посочени от абоната на Бюлетина на ТМЕ (e-mail адрес) няма да бъдат предоставяни на трети страни с изключение на оператора на информационната система с посредничеството, на който ще бъде реализирана услугата Бюлетин на ТМЕ, нито ще бъдат използвани за някаква друг цел освен предоставяне на услугата Бюлетин на ТМЕ.
 3. Оттегляне на съгласието за обработване от ТМЕ на личните данни на потребителя на сайта е равнозначно на отказ от използване на услугата Бюлетин на ТМЕ определена в този Правилник. Отстраняването на e-mail адреса от списъка с адреси на електронните пощи трябва да се извърши по реда описан в точка 5.
 4. Като се грижи за поддържане на висок стандарт на извършваните услуги, ТМЕ е разработил Политика за защита на личните данни, в която е поместена информация за условията за обработване на личните данни от ТМЕ.

4. Условия за извършване на услугата Бюлетин на ТМЕ

 1. ТМЕ изпраща на абоната на Бюлетин на ТМЕ кореспонденция свързана с извършване на услугата newsletter на посочения от него e-mail адрес, на който трябва да бъде изпратен Бюлетина на ТМЕ.
 2. Използването на услугата Бюлетин на ТМЕ зависи от притежаването от потребителя на сайта на активен e-mail акаунт, правилно конфигуриран, а също и компютър включен в интернет.
 3. Всеки Бюлетин на ТМЕ съдържа:
  • Информация за ТМЕ като подател
  • Съдържание
  • Информация за начина за отказване от услугата Бюлетин на ТМЕ
 4. Потребителят на уеб сайта, който реши да се запише в списъка с абонати получаващи Бюлетина на ТМЕ, изразява съгласие за получаване на маркетингови материали изпращани по електронен път съгласно чл. 8 ал.1 на Закона от 18 юли 2002г. за извършване на услуги по електронен път (Джиенник устав от 2002г. №144 поз.1204) под формата на Бюлетин на ТМЕ.
 5. Съдържанието на Бюлетина на ТМЕ подлежи на правна защита. Абонатите не са упълномощени да използват съдържанието на Бюлетина на ТМЕ по никакъв друг начин освен само за запознаване с неговото съдържание.

5. Отказване от услугата Бюлетин на ТМЕ

 1. Клиентът може по всяко време да се откаже от услугата Бюлетин на ТМЕ.
 2. Прекратяване на договора за извършване на услугата Бюлетин на ТМЕ настъпва чрез:
  a) Самостоятелно премахване от абоната на e-mail адреса от списъка с адреси на електронни пощи:
  • Абонатът трябва да впише в началната страница на уеб сайта, която е достъпна с адреси: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de, в секцията Бюлетин на ТМЕ адреса на електронната поща, на която се извършва услугата Бюлетин на ТМЕ,
  • След това изберете полето „Изтриване” .
  • Кликнете върху поле „ОК”
  • На адресът e-mail, на който е бил изпращан Бюлетина на TME, ще бъде изпратен линк за активиране на изтриването на електронния адрес e-mail. Кликването върху линка води до изтриване на потребителя на сайта от списъка на адресите e-mail.
  b) Заявяване от Абоната на искане за изтриване на адреса на електронната поща, на който се изпраща Бюлетина на ТМЕ, на адрес internet@tme.pl и кликване върху линка изтриващ адреса, който е изпратен в обратно електронно писмо (обратното електронно писмо ще бъде изпратено в срок до 5 работни дни).

6. Процедури за предявяване на рекламация

 1. Абонатът на Бюлетин на ТМЕ има право да предяви рекламация по въпроси отнасящи се до извършване на услугата Бюлетин на ТМЕ.
 2. Рекламация трябва да се предявява чрез електронна поща на адрес: internet@tme.pl, в 7-дневен срок от датата на възникване на събитието, което обосновава предявяването на рекламация. Предявени след този срок рекламации няма да бъдат разглеждани от ТМЕ.
 3. Рекламацията трябва да съдържа: e-mail адрес на лицето предявяващо рекламация (на този адрес ще бъде изпратен отговор за рекламацията), описание на рекламацията заедно с обосноваване и предложение за решаване на обхваната от рекламацията ситуация.
 4. Рекламацията се разглежда в срок до 14 дни от датата на нейното постъпване. Отговор на рекламацията се изпраща на e-mail адреса, чрез който е била предявена рекламацията.

7. Заключителни разпоредби

 1. Настоящият Правилник влиза в сила от момента на неговото публикуване в интернет на сайта на ТМЕ.
 2. TME може да въведе изменения в настоящия Правилник във всеки един момент, по-специално с цел неговото актуализиране в случай на промяна на процедурите приети в ТМЕ. Всеки път от момента на публикуването в интернет на сайта на ТМЕ, измененията на Правилника стават задължителни.
 3. TME си запазва правото да прекрати с абоната на Бюлетина на ТМЕ договора за извършване на услугите определени в Правилника със запазване на седем дневен срок на предизвестие.
 4. В случай на нарушаване от абоната на Бюлетина на ТМЕ на разпоредбите в Правилника или на действащите задължителни правни норми, ТМЕ има право веднага да прекрати извършването на услугата Бюлетина на ТМЕ.
 5. Правото, приложимо към всички правни отношения следващи от Правилника, е Полското право. Всички спорове ще се решават от компетентните съдилища.
 6. В случай на някакви допълнителни въпроси отнасящи се до извършване на услугата Бюлетин на ТМЕ, молим за контакт на e-mail адрес: internet@tme.pl или с писмо: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska

linecard

За да видите продуктите, изберете производителя или категорията

Quick Buy

?
символ на продукта кол-во
Прегледай

Други опции на Quick Buy

Тази витрина използва файлове cookies. Кликнете тук, за да научите повече за cookies и управлението на техните настройки.

Не показвай повече