ИНФОРМАЦИИ ЗА НАС

Означение RoHS на нашата страница: продукти притежаващи означението RoHS изпълняват изискванията на европейската Директива RoHS.
С помощта на търсачката трябва да се намери необходимият артикул. След търсенето, за продукти изпълняващи нормите на Директивата RoHS, в колонката "Продукт: символ и описание" се появява означение във формата на надпис RoHS.
Всички информации отнасящи се до съответствие с Директивата RoHS подаваме според данните предоставени ни от нашите доставчици.

Все по-бързото развитие на техниката и технологията в областта на електротехническите и електронните прибори предизвиква създаването за все по-кратко време на нови генерации прибори. В резултат на това се съкращава времето на живот на тези прибори като активен продукт и се образува значително количество отпадъци. Понеже в тях се съдържат големи количества опасни субстанции, като например тежки метали и особено живак, кадмий, олово, шест валентен хром или вещества намаляващи горимостта, то получаваните от тях отпадъци са опасни за околната среда. Поради тази причина и за намаляване на опасността от този факт, Европейският съюз е предприел принудителни мерки в областта на законодателството. С тази цел е приета съответната Директива RoHS – директива по въпросите за ограничаване използването на някои опасни субстанции в определени продукти. От началото на 2005г. фирмата Transfer Multisort Elektronik води интензивни изследвания и реализира проекти подготвящи внедряването на новата директива и въвежда в своята оферта елементи изпълняващи изискванията RoHS. Имаме намерението да осигурим пълен достъп на безопасни за природата елементи. Това зависи обаче от възможностите на производителите на електротехнически и електронни елементи. Посрещайки очакванията на нашите клиенти, фирмата ТМЕ въведе система на контрол за съответствие на елементите с Директивата RoHS. Това ще допринесе за безпроблемно сътрудничество с нашите клиенти в преходния период на въвеждане на Директивата.

Желаем да подчертаем, че ние оказваме помощ на нашите клиенти, разполагаме с материали разясняващи тематиката, организираме консултации и доставяме пълен достъп до информация за съответствие на елементите на отделните производители с Директивата RoHS.

Всички въпроси и кометари молим да пращате на rohs@tme.pl

По-долу представяме пояснение за правната страна относно Директивата RoHS.

RoHS – въведение

От 1 юли 2006г. влезе в действие Директива на Европейския съюз RoHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) засягаща защитата на околната среда. Тя забранява в електротехническите и електронните продукти да се използват (над определени допустими максимални стойности) шест опасни субстанции, като:

 • живак,
 • кадмий,
 • олово,
 • шест валентен хром,
 • средства за защита от запалване - полибромирани бифенили (PBB) и полибромирани дифенил етери (PBDE).

Директивата RoHS следва непосредствено от директивата на Европейския съюз WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment), наречена Директива за отпадъците и е тясно свързана с нея. Двете директиви имат за цел ограничаване на отпадъците от електротехнически и електронни продукти и елиминиране на риска от замърсяване на околната среда в тази област.

Максимални стойности на концентрация

Допуска се максимална тегловна концентрация 0,1% за хомогенни материали за всяка субстанция, с изключение на кадмия, за който тази стойност е 0,01%. При това тези концентрации не се отнасят за теглото на крайния продукт или единичен елемент, а единствено за теглото на хомогенен материал – еднородна субстанция, която теоретично може да се отдели механично от другите субстанции. Това е еднозначна дефиниция на Европейския съюз.
Групи продукти обхванати от Директивата

RoHS обхваща такива групи продукти като:

 • едрогабаритна битова техника,
 • малогабаритна битова техника,
 • телекомуникационна и компютърна техника,
 • потребителски прибори,
 • електрически крушки и осветителни тела,
 • електротехнически и електронни прибори (с изключение на едрогабаритни стационарни промишлени прибори),
 • играчки, прибори за забавление и спорт,
 • автомати.

Териториален обхват

Директивата RoHS се отнася за пазарите на Европейския съюз, но във връзка с глобализацията на електронната промишленост, бързо стана стандарт на световните пазари. Подобни действия на определените от Директивата RoHS са въведени в много държави, които не са членове на Европейския съюз.

Повече информация

След 1 юли 2006г. всеки краен продукт, обхванат от Директивата и въведен на европейския пазар, трябва да отговаря на изискванията на Директивата RoHS. Това се отнася за продуктите внасяни на територията на Европейския съюз и за продуктите предназначени за продажба и произвеждани на територията на съюза. В своя обсег RoHS обхваща готовите продукти и не се отнася за елементи и полуфабрикати за сглобяване на готов продукт. Практически обаче производителите се нуждаят от съставни елементи, които да отговарят на Директивата RoHS, за да може техният краен продукт да изпълнява изискванията на Директивата.

Рестрикции

Правилното въвеждане в практиката на Директивата RoHS се следи от изпълнителен орган, който може да предприеме необходимите действия за точното изпълнение на изискванията на Директивата от производителите. Всички несъответствия могат да доведат до налагане на наказания, както и до пълно изтегляне на продукта от пазара на съюза.

Субстанции допуснати условно в производството

Директивата предвижда някои изключения от ограничаване на използването на опасни субстанции, поради липса на техническа възможност за заместване на тези субстанции.

Основните изключения са за олово и живак. Олово може да се използва:

 • в припои с висока температура на топене (>85% съдържание на олово),
 • в пиезоелектрици,
 • в стъкла за кинескопи,
 • в определени от директивата сплави на метали.

За живака – във флуоресцентни лампи и други типове лампи. Директивата допуска също така при специални условия кадмиране и използване на шест валентен хром. За специални случаи Съюза може по изключение да допусне други вредни субстанции, но те могат да бъдат разрешени само временно.

Означения на производителите

Продуктите, които са обхванати от Директивата (с изключение на компонентите) трябва да бъдат означени със знак за съответствие CE, освен това производителите са въвели собствени системи за означаване с цел да улеснят на клиентите еднозначното идентифициране на тези продукти.

Влияние на Директивата върху пазара на Съюза и върху световния пазар

Директивата има голямо влияние не само непосредствено на производителите и фирмите за снабдяване, но и на логистиката, контрола на качеството, ресурсите в складове, доставки или на крайните клиенти. RoHS има също така влияние върху продукти, които не са обхванати от нея непосредствено, понеже производителите трябва да предвидят за своите продукти разнообразно приложение от крайния клиент.

Декларация за съответствие с RoHS

В Европейската Общност се изисква декларация за съответствие с директива RoHS за продуктите, които са обхванати от Директивата (с изключение на компонентите). Освен това клиентите могат да изискват доставянето на документи, потвърждаващи това съответствие във формата на пълна документация. Практикува се също и означаване на елементите, които са в съответствие с директива RoHS върху общите и единични опаковки, върху фактурите или върху товарителниците.

Маркировка green и PB free

Срещат се също маркировки на производителите като green и PB free. Това не са маркировки за съответствие с Директивата RoHS. Първото означава единствено ограничено използване на опасни субстанции, които не са пригодени към процеса на безоловно запояване (висока температура на запояване), второто обаче означава продукт без съдържание на олово.

Увеличени разходи за продукция съответстваща на RoHS

Ограничението от използване на опасни субстанции води след себе си необходимост от въвеждане на нови, по-скъпи метали и техните съединения в производствения процес. Самият процес също изисква да бъде променен, за да се приспособи за производство съответстващо на RoHS. Всички тези промени водят до значително увеличение на разходите за производство на елементи съответстващи на Директивата.

Нови припои

Досегашните припои трябва да бъдат елиминирани от производствените процеси. Най-важният елемент забранен от Директивата е оловото. Съюзът обаче не е избрал еднозначна алтернатива в тази област. Най-популярният безоловен припой, който може да замести оловните припои, е създаден на базата на калай, мед и сребро (SAC). Но този припой се характеризира с по-висока температура на топене.

Пълно съответствие с RoHS

Пълното съответствие с RoHS изисква не само ограничаване на забранените с Директивата субстанции, но и приспособяване на елементите към безоловните процеси на запояване т.е. до повишаване на устойчивостта на елементите на по-високи температури на запояване. За съжаление припоите лишени от олово имат с около 40оС по-висока температура на топене от оловните припои. Увеличава се също времето на запояване, което се отразява негативно върху качеството на спойката. Евентуална алтернатива в тази насока са електропроводимите лепила, но те все още не са масово използвани.

Предоставените по-горе информации не изчерпват напълно така широката тема, каквато е Директивата RoHS. Но се надяваме, че те значително са приближили до нашите клиенти проблемите и възможностите за тяхното решаване.

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 2011/65/ЕС от 8 юни 2011 г.
относно ограничението за употреба на определени опасни вещества в електрическото и електронно оборудване
(преработена версия) ​(версия EN)

linecard

За да видите продуктите, изберете производителя или категорията

Quick Buy

?
символ на продукта кол-во
Прегледай

Други опции на Quick Buy

paypal_help

Тази витрина използва файлове cookies. Кликнете тук, за да научите повече за cookies и управлението на техните настройки.

Не показвай повече