Събития

2019-05-20

Какво представлява и какво внася новата Директива CPR

CPR

Регламентът за строителните продукти (CPR) установява хармонизирани условия за въвеждането на строителни продукти, освен това води до необходимостта от модифициране на кабели и проводници от гледна точка на горимост и обхвата на образувалия се по време на пожар дим.

Изискванията, касаещи въведените промени с Регламента на Европейския парламент и Съвета № 305/2011 от 9 март 2011г. предизвика вълнение след производителите на кабели и проводници, свързано с унифициране на изискванията, които досега се различаваха в зависимост от страната, в която бяха разглеждани. Директивата е напълно приложима от 1 юли 2017 г., а за датата на нейното въвеждане производителите бяха информирани достатъчно рано, за да могат да адаптират продуктите си към нейните изисквания.

Нови изисквания към продуктите

Регламентът се отнася основно до широко разбраната пожарна безопасност на строителните обекти, а по-специално обобщаването на метода на класификация на кабелите и метода за тяхната оценка. С оглед на високия процент пожари, причинени от неизправна електрическа инсталация, подобрението има за цел увеличаване на възможностите за евакуация и ускоряване на гасенето на източника. Регламентът включва продукти, предназначени за постоянно разполагане в строителните конструкции и изисква от производителя да предостави информация за класа на продукта, потвърден от изпитвания в независим изпитвателен център. В рамките на директивата са определени следните изисквания: енергоспестяване и топлоизолация, защита от шум, безопасност на употреба, хигиена, здраве и околна среда, носеща способност и стабилност, и най-важното, като се имат предвид продуктите в областта на кабелите и окабеляването: пожарна безопасност.

Унифициране на стандарти и маркировки

В асортимента от проводници и кабели регламентът се фокусира върху класа на огнеустойчивост, въвеждайки единен метод за тяхното параметризиране, тясно свързан с прилагането на стандарта PN-EN 50575. Той прецизира начина за проверка на свойствата на продуктите, предназначени за продажба. Директивата въвежда параметри по отношение на устойчивостта, общото количество изпускан дим и скоростта на отделянето им, коефициент на скоростта на разпространение на пламъка, скоростта на отделяне на топлината и общото количество отделяна топлина. Съчетанието от стандарт PN-EN 50575 с изискванията на Директивата CPR изисква от производителя документ Декларация за Експлоатационни Показатели DOP (Declaration of Performance) и маркировка на продуктите от строителния асортимент с маркировката CE. Изискването за декларация за експлоатационни характеристики има за цел да улесни идентифицирането на продукта, достъпа до неговия клас и информация за независима изследователска единица, както и съответната техническа документация, което в бъдеще ще помогне на инженерите да изберат материал за определен вид сграда.

Нови категории

Класове, определени в стандарта като задължителни в обхвата на маркировките: ACa, B1Ca, B2Ca, CCa, DCa, ECa, FCa, са зададени параметрите, с които трябва да се характеризират кабелите и проводниците. По отношение на класа на реакцията на огън, продуктите, които са напълно незапалими, се класифицират в категория ACa. Всички останали, в зависимост от техните свойства, са класифицирани към другите класове, определени от стандарт EN 13501-6. Едновременно с това си заслужава да се отбележи, че понастоящем не се произвеждат кабели от клас ACa. Най-високият клас, който може да се постигне при възможностите на материала, използван за производство на кабели, е клас B2Ca. Съгласно стандарт PN-EN 50575 има три системи за оценяване, следователно и процедури, задължителни по време на провеждане на изпитванията.

Система 1+ се отнася за продуктите от Евроклас B2Ca, CCa и определя нотифицирани от Европейската комисия лаборатории и изследователските звена. Системата включва и постоянен производствен контрол, провеждан от съответна единица.

Система 3 се отнася за класове DCa, ECa. Декларацията на Експлоатационните Показатели се разработва въз основа на доклада на Нотифицираната лаборатория.

Изключение е система 4 с най-нисък клас на продукта FCa. В този случай изпитванията могат да се извършват в лабораторията на производителя или въз основа на възложени тестове на избрана изпитвателна лаборатория. Поради неспазване на изискванията, предвидени за клас ECa, тестът в този случай се състои в доказване на непринадлежимост към предходните класове. В Полша правото за определяне на съответствието със системата за оценяване е възложено на Научноизследователския Център за Противопожарна Защита и на Института за Изпитвателни Техники. Стандартът EN 50575 определя методите за изпитване за отделните категории и взема предвид пет параметъра: корозионно отделяне на горещи капки и корозивни газове, плътност на дима, излъчвана топлина и разпространение на пламъци.

Обхват на изпитванията

Продуктите от категория ACa съгласно стандарт PN- EN ISO 1716 са изложени на изпитване на реакция на огън, определящо брутното количество топлина на изгаряне. Това е единственото изпитване, извършвано в тази категория, а неговият резултат е решаващ за принадлежността към категорията. Продуктите от обхвата на класове B1Ca, B2Ca ,CCa, DCa са изложени на изпитвания, определени съгласно стандарт PN-EN 50399, касаещ измерването на количеството отделяна топлина, отделян дим по време на разпространение на пламъка, както и съгласно стандарт PN-EN 60332-1-2, а по-точно за устойчивостта на проводника или кабела на вертикално разпространение на огън. Освен това кабелите от тази категория са изложени на серия допълнителни изпитвания от областта на отделяне на дим (EN 50399, EN 61034-2), при които S1 е най-високата възможна оценка, а S3 най-ниската. За крайния резултат от изпитването се вземат предвид резултатите от отделните изпитвания. От изпитването на корозивност (EN 50267-2-3) се признават оценки a1, a2, a3, определящи киселинността на газовете. Последният от представените по-горе допълнителни критерии е анализ на падащите на пода капки по време на топене на материала (EN 50399). Най-високата оценка - d0 получават продукти, чиито капки няма да се появят за повече от 20 минути. За асортимента с предназначение за признаване на клас ECa се провежда само изпитване на устойчивост на проводника или кабела на вертикално разпространение на огън (EN 60332-1-2).

Влияние на новите стандарти върху бъдещето на бранша

Във връзка с действащата директива от 1.07.2016 година производителите са задължение да доставят само проводници и кабели, маркирани съгласно символиката на Регламент CPR. Въведената промяна унифицира разнообразието на стандартите за класификация на проводниците в отделните страни, като ги свежда до един, строго дефиниран метод. Досега действащите класификации касаеха само изпитвания за разпространението на пламъци, докато новият регламент значително повишава изискванията за пожарна безопасност. Бъдещето на директивата може да бъде не само подобряване на правилата, но и въвеждате на нови регламенти, определящи принадлежността на класа към даден тип сграда или конструкция. Това може да доведе до значителни промени в използваните досега изолационни материали, които ще бъдат заменени от тези, които са незапалими и напълно устойчиви на високи температури.

Офертата на TME в съответствие с директива CPR

Продуктите в офертата на ТМЕ имат документация, в която се съхранява информация за резултата от изпитването в съответствие с директива CPR. Това са основни информации за характеристиките на продуктите, безопасността на тяхната употреба и поведението на изолацията при внезапно увеличаване на температурата. Сред изолационните материали доминират изолациите, класифицирани като LSZH (Low Smoke Halogen Free). Те не разпространяват пламъци, те са самозагасяващи се, не съдържат халоген, а устойчивостта им е повишена и зависи от предназначението им.

linecard

За да видите продуктите, изберете производителя или категорията

Quick Buy

?
символ на продукта кол-во
Прегледай

Други опции на Quick Buy

paypal_help

Тази витрина използва файлове cookies. Кликнете тук, за да научите повече за cookies и управлението на техните настройки.

Не показвай повече