Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

SMA10SL ELECTROLUBE

Lepidla pro součástky SMD; stříkačka; 10ml

Symbol TME: SMA10SL
Výrobce: ELECTROLUBE
Dokumentace: (2)
Katalogový popis: detaily
Přidej k objednávce
Skladový stav: Zkontroluj
Zkontroluj
Min. množství: 1
Násobnost: 1
Doplňková informace
Doplňková informace
Specifikace
Technické informace (2)
Multimedia
ELECTROLUBE
lepidla pro součástky SMD
stříkačka
10ml
prostředek na mytí plošných spojů
Varování
 • epoxidové
 • rychleschnoucí
 • jednosložkové
 • plastová jehla
 • tlačný díl do stříkačky
 • H315: Dráždí kůži
 • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P264: Po manipulaci důkladně omyjte ...
 • P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí
 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • P501: Odstraňte obsah/obal ...
 • P272: Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 • P391: Uniklý produkt seberte.
 • P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P362: Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
 • Hmotnost brutto: 32.55 g
Dokumentace a návody

Dokumentace není aktualizována automaticky, přesto se velmi snažíme, abychom zveřejňovali nejnovější verze dokumentů.

Safety Data Sheets
en

Dokumentace není aktualizována automaticky, přesto se velmi snažíme, abychom zveřejňovali nejnovější verze dokumentů.

Naše firma

TME, to je přes 800 pracovníků, kteří poskytují odbornou pomoc ve všech etapách procesu objednávání.

V naší nabídce je 350 000 elektronických součástek od 950 výrobců.

Od roku 1990 se dynamicky rozvíjíme a zvyšujeme náš potenciál ve světě. Každý den expedujeme 5000 zásilek a dbáme o to, aby dorazily v co nejkratší době.

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi