Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

RoHS

Označení RoHS na našich internetových stránkách: výrobky označené symbolem RoHS splňují směrnici RoHS.
Použitím vyhledávače můžete nalézt požadovaný produkt. Po nalezení produktu se u produktů, které splňují nařízení RoHS objeví symbol "RoHS" ve sloupci "Výrobek, symbol a popis".
Veškeré informace potvrzující soulad s nařízením RoHS jsou prezentovány na základě dat, které jsme obdrželi od našich dodavatelů.

Pokračující vzestup technologií a know-how v oblasti elektrotechniky a elektronických zařízení jsou příčinou stále rychlejšího vývoje zařízení nových generací, který na druhé straně vede k produkci značného množství odpadu, protože životnost a doba, kdy je zařízení v provozu se zkracují. V takových výrobcích bývá mnoho nebezpečných látek jako například těžké kovy, obzvláště rtuť, kadmium, olovo, šestimocný chróm, materiály snižující hořlavost, které skutečně způsobují, že odpad je pro životní prostředí škodlivý. Z těchto důvodů Evropská Unie přijala legislativní opatření vedoucí k minimalizaci rizik způsobených tímto odpadem. K dosažení těchto cílů, byla přijata RoHS směrnice o zákazu používání určitých nebezpečných látek v elektrotechnických a elektronických výrobcích.

Společnost Transfer Multisort Elektronik od začátku roku 2005 pokračuje v intenzivním výzkumu a zpracovává projekty k přípravě přijetí nové směrnice a zavádí do své nabídky součástky, které splňují požadavky směrnice RoHS. Naším záměrem je poskytnout zákazníkovi celkovou dostupnost součástek šetrných k životnímu prostředí. To ovšem závisí na způsobilosti výrobců elektrotechnických a elektronických součástek. Aby zákazník dostál svých potřeb, společnost TME zavedla systém pro ověřování souladu součástek s nařízením. To nám umožňuje bezproblémovou spolupráci s našimi zákazníky v období zavádění tohoto nařízení.

Rádi bychom zdůraznili, že jsme ochotni pomoci našim odběratelům. Máme k dispozici materiály, které se týkají této problematiky, provádíme konzultace a poskytujeme veškeré dostupné informace od jednotlivých výrobců součástek týkající se shody se směrnicí RoHS.

Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky, napište nám na adresu : rohs@tme.pl

Zde uvádíme výklad z legislativy směrnice RoHS.

Směrnice RoHS – úvod

Dne 1. července 2006 vstoupila v platnost směrnice Evropského společenství RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances) vztahující se k ochraně životního prostředí. Ta zakazuje používat (v míře nad přípustnou hodnotou) v elektrotechnických a elektronických výrobcích šest nebezpečných látek, kterými jsou:

 • Rtuť,
 • Kadmium,
 • Olovo,
 • Šestimocný chróm,
 • Materiály snižující hořlavost PBB a PBDE.

Směrnice RoHS vychází ze směrnice WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) Evropského společenství známé jako směrnice odpadového hospodářství, se kterou je úzce svázána. Záměrem obou směrnic je omezit elektrotechnické a elektronické odpady a vyloučit nebezpečí znečištění životního prostředí.

Maximální hodnoty koncentrací

Maximální koncentrace 0,1% z hmotnosti homogenního materiálu je povolena u všech látek s výjimkou kadmia, kde maximální povolená koncentrace je 0,01%. Přitom povolené koncentrace se nevztahují na finální výrobek nebo jednotlivé součásti, ale na homogenní materiál – stejnorodé látky, které teoreticky mohou být odděleny mechanickým způsobem od zbývající hmoty. Taková je jednoznačná definice směrnice EU.

Skupiny produktů, které náležejí do směrnice RoHS

Do směrnice RoHS náleží tyto skupiny produktů:

 • velké domácí spotřebiče,
 • malé domácí spotřebiče,
 • zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení,
 • spotřební elektronika,
 • osvětlovací technika,
 • elektrická a elektronická zařízení (kromě velkých stacionárních průmyslových zařízení),
 • hračky a rekreační a sportovní zařízení,
 • automaty.

Rozsah územní platnosti

Směrnice RoHS se týká EU, má se avšak rychle stát standardem na mezinárodních trzích a to z důvodu globalizace elektronického průmyslu. Podobná opatření (jak stanovuje směrnice) jsou přijata v mnoha zemích mimo EU.

Více informací

Od 1.červenci 2006 musí každý finální výrobek, který bude uváděn na trh EU splňovat požadavky směrnice RoHS. To se týká výrobků dovezených do Evropské Unie stejně jako výrobků vyrobených a určených pro EU. Směrnice RoHS se týká finálních výrobků, netýká se součástí a polotovarů tvořících finální produkt. Znamená to, že výrobci budou potřebovat součástky, které jsou v souladu se směrnicí, aby vyrobili finální produkt splňující nařízení směrnice.

Omezení

Správný průběh zavádění směrnice RoHS je pod kontrolou výkonného orgánu, který může provádět opatření nutné k nastolení shody požadavků směrnice RoHS s výrobkem. Jakákoliv neshoda může vést k částečnému, ale i úplnému vyjmutí produktu z trhu EU.

Látky s výjimkou pro použití ve výrobě

Směrnice zahrnuje několik výjimek ze zákazu používání nebezpečných látek a to v případech, kdy není možné tuto látku technologicky ničím nahradit.

Hlavní výjimku má: olovo a rtuť. Olovo může být použito:

 • v pájecích slitinách s vysokou teplotou tavení (s obsahem olova >85% ),
 • v piezoelektrickým materiálech,
 • ve skle obrazovek,
 • ve slitinách kovů definovaných směrnicí.

Rtuť může být používaná v zářivkách a v jiných druzích svítidel. Směrnice rovněž povoluje za zvláštních podmínek používat povrchové úpravy s obsahem kadmia a šestimocného chrómu. Na základě speciální žádosti k EU mohou být podmínečně povoleny i ostatní škodlivé látky, jedná se však pouze o dočasné povolení.

Označování součástek výrobci

Výrobky, pro spadají pod Směrnici (s výjimkou komponent), musejí být označeny znakem CE, výrobci navíc zavedli vlastní systémy značení, aby zákazníkům usnadnili jednoznačnou identifikaci těchto výrobků,

Dopady nařízení na globální trhy a trhy EU

Směrnice má velký vliv nejen na přímé výrobce a dodavatelské společnosti, ale také na logistiku, řízení kvality, skladování, dodávky a také na koncového zákazníka. Směrnice RoHS má vliv rovněž na výrobek, který přímo nenáleží do této směrnice, poněvadž výrobci by měli předvídat možná použití ve výrobcích svých odběratelů a tato ochrana je záměrem směrnice.

Prohlášení shody se směrnicí RoHS

Unie vyžaduje prohlášení shody se směrnicí RoHS u výrobků, na které se vztahuje Směrnice (s výjimkou komponent). Zákazníci mohou navíc vyžadovat dodání dokumentů potvrzujících tuto shodu v podobě úplné dokumentace. Také se praktikuje označování prvků, které splňují RoHS, na individuálních a sběrných obalech, na fakturách nebo také na přepravních listech.

Označení "Green" a "PB free"

Výrobci rovněž používají označení "Green" nebo "PB free". Tato označení však nejsou v souladu se směrnicí RoHS. První označení znamená pouze nižší obsah škodlivin - nejsou vhodné pro bezolovnaté pájení (vyšší pájecí teplota), druhé označení je pro výrobky neobsahující olovo.

Nárůst výrobních nákladů u produktů splňujících nařízení směrnice RoHS

Omezení používání škodlivých látek v technologických procesech vynucuje zavádět nové a dražší kovy a jejich slitiny. Rovněž samotný výrobní postup bude muset být upraven, aby výrobek splňoval požadavky RoHS. Všechny tyto změny způsobí značný nárůst výrobních nákladů součástek, které musí splňovat požadavky RoHS.

Nové slitiny pro pájení

Doposud užívané pájky by měly být z výroby vyčleněny. Směrnicí zakázanou látkou je olovo. EU avšak nenavrhla žádnou adekvátní náhradu. Nejpoužívanější bezolovnatou slitinou, která může nahradit olovnaté slitiny je slitina na bázi cínu, stříbra a mědi (SAC), která je však charakterizována vyšší teplotou tavení.

Úplná shoda se směrnicí RoHS

Úplná shoda s požadavky směrnice RoHS neznamená pouze snížení zakázaných látek, ale také přizpůsobení součástek na bezolovnaté pájení. Znamená to, aby byly odolné vůči vyšším pájecím teplotám, neboť bezolovnaté pájky bohužel mají vyšší teplotu tavení o cca 400C než olovnaté pájky. Rovněž se prodlužuje doba pájení, což má negativní dopady na jakost pájeného spoje. Určitým řešením zde mohou být elektrovodivé pasty, avšak jejich používání v současné době není běžné.

Výše uvedené informace nevyčerpávají zcela problematiku RoHS. Doufáme ale, že pomohou našim zákazníků alespoň přiblížit a pomoci při řešení potíží.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/65/EU ze dne 8. června 2011
o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
(přepracovaná verze) ​(EN verze)

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi