Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US
Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

Politika ochrany osobních údajů

Doporučujeme, aby se osoby navštěvující obchod na těchto webových stránkách (www.tme.cz, www.tme.eu/cz/) a klienti společnosti TME Czech Republic s. r. o., dříve než poskytnou jakékoliv osobní údaje a/nebo vyplní jakýkoliv elektronický formulář, který se nachází v internetovém obchodu, nejprve se seznámily s níže uvedenou Politikou ochrany osobních údajů. Následující zásady politiky specifikují, které informace umožňující identifikaci osoby mohou být shromažďovány a využívány. Tyto zásady zohledňují také jiné podstatné záležitosti týkající se ochrany soukromí.

Politika ochrany osobních údajů

Obsah:
1. Obecná ustanovení
2. Shromažďování údajů
3. Využívání údajů
4. Právo na přístup k osobním údajům, provádění oprav a mazání údajů
5. Bezpečnost informací
6. Shromažďování údajů při využívání cookies
7. Přihlášení k bezplatnému odběru newsletterů (Zpravodaj TME)
8. Odkazy na jiné webové stránky
9. Závěrečná ustanovení

1. Obecná ustanovení

1) TME Czech Republic, s. r. o. se sídlem v Ostravě, adresa: ul. Slévárenská 406/17, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddělení C, vložka 51844, výše základního kapitálu: 1.000.000 CZK, IČ: 27789021, DIČ CZ27789021 (dále jen "společnost") a respektuje Politiku ochrany osobních údajů fyzických osob a řádně chrání jejich osobní údaje.

2) Tato Politika ochrany osobních údajů se vztahuje na všechny informace, které společnost TME Czech Republic s. r. o. shromažďuje nebo využívá, zejména se vztahuje na služby, které nabízí tato společnost prostřednictvím internetových obchodů dostupných na těchto adresách: www.tme.cz, www.tme.eu./cz/, každý je uváděn dále jednotlivě jako "internetový obchod TME Czech Republic".

3) Politika ochrany osobních údajů se nevztahuje na webové stránky a služby třetích stran, ke kterým lze získat přístup pomocí odkazů nacházejících se na výše uvedených stránkách.

4) Využíváním internetového obchodu TME Czech Republic a/nebo předáním společnosti svých osobních údajů vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů způsobem, který je uveden v této Politice ochrany osobních údajů.

5) Klienty pro účely této politiky jsou fyzické osoby navštěvující internetový obchod TME a/nebo využívající služby společnosti.

2. Shromažďování údajů

1) Podmínkou pro zpracování osobních údajů je souhlas klienta a zákonné zmocnění pro zpracování údajů, které je nutné pro realizaci prodeje a její vyúčtování provedené společností.

2) Osobní údaje klientů jsou zpracovávány a chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů. Společnost nepředává, neprodává ani neposkytuje shromážděné osobní údaje klientů jiným osobám nebo institucím s výjimkou případů, kdy tato povinnost vyplývá ze zákona nebo se souhlasem osoby, jíž se osobní údaje týkají. Společnost může poskytnout osobní údaje ke zpracování jiným subjektům pouze za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Společnost shromažďuje osobní údaje pomocí registračních formulářů zveřejněných na webových stránkách společnosti, a to prostřednictvím přímého kontaktu se zákazníkem (např. telefonicky) a také pokaždé, když zákazník zašle společnosti fax nebo email s jeho osobními údaji.

3) Zákazník při přihlášení v internetovém obchodu prostřednictvím registračního formuláře uvádí jméno a příjmení, adresu místa bydliště, emailovou adresu, kontaktní telefon. Uvedení některých údajů není povinné, avšak jméno a příjmení, adresa místa bydliště jsou pro uzavření kupní smlouvy se společností povinné. Během registrace klient uvádí login a heslo, které chrání přístup k účtu klienta na stránkách internetového obchodu. Login a heslo by klient měl mít chráněno proti zneužití neoprávněnými osobami.

3. Využívání údajů

1) Údaje, které poskytne klient při registraci, jsou využívány v rámci služeb poskytovaných společností pouze pro přihlášení klienta na stránkách obchodu, za účelem realizaci objednávek a za účelem provedení platby za objednávku. Za účelem realizace objednávek jsou údaje poskytovány pouze jedinému společníkovi a jedinému dodavateli TME Czech Republic – společnosti Transfer Multisort Elektronik sp. z o. o., se sídlem v Polsku, ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź.

2) V konkrétním případě údaje klienta mohou být zpřístupněny jiným subjektům, jako jsou kurýrní firmy, provozovatelé platebních služeb nebo pojišťovny, s cílem vyřízení objednávek, přičemž tyto subjekty jsou povinny zachovat mlčenlivost o jím poskytnutých údajích klientů. Klient, který si vyžádá zaslání Newsletteru tím zároveň dává souhlas a bere na vědomí, že jeho e-mailová adresa (případně další údaje dle faktického stavu) bude předána společnosti zajišťující rozesílání Newsletterů dle bodu 7.odst. 5) této Politiky ochrany osobních údajů.

3) Platby pomocí kreditních karet jsou prováděny prostřednictvím PayPal a PayU. Provozovatelé těchto služeb nesou zodpovědnost za údaje uvedené v jejich formulářích, a které jsou také chráněny vhodnými technickými prostředky.

4) Údaje klienta mohou být poskytnuty státním orgánům, které jsou oprávněné je přijmout v souladu s platnými právními předpisy.

5) Údaje shromážděné během přímého kontaktu klienta se společností prostřednictvím internetové stránky jsou využívány pro účely vedení korespondence s klientem a poskytování odpovědí na jeho otázky, dodání produktů, sdělování informací o dodavatelských službách, řešení reklamace a jiných cílech, které jsou v souladu se zákonem.

6) Pokud klient souhlasí, jeho údaje můžou být shromažďovány s cílem zasílání komerčních informací ve smyslu zákona o poskytování služeb elektronickou formou.

4. Právo na přístup k osobním údajům, provádění oprav a vymazání údajů

1) Klient má právo přístupu, provedení oprav nebo vymazání svých osobních údajů, které poskytl společnosti a také má právo vyslovit nesouhlas s využíváním jeho osobních údajů. Údaje použité pro účely provedení nákupu se nemění, jelikož jsou součástí účetního dokladu, nelze také změnit údaje, které byly získány automaticky.

2) Správcem osobních údajů je TME Czech Republic s. r. o. Společnost je na žádost klienta povinná smazat jeho osobní údaje, ledaže tyto údaje musí být zachovány v souladu se zákonem nebo pro účely vyplývající ze zákona. Žádost o provedení výmazu údajů je nutno zaslat na adresu společnosti:

TME Czech Republic s. r. o. ,
ul. Slévárenská 406/17
709 00 Ostrava – Mariánské

nebo na e-mail: tme@tme.cz

5. Bezpečnost informací

1) Společnost používá příslušná bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením. Vhodná zabezpečení zahrnují technická řešení obsažená přímo na stránkách obchodu, která spočívají mj. ve vhodném šifrování dat přenášených po internetu, přísné kontrole fyzického přístupu k počítačům a datovým nosičům, na kterých jsou zaznamenány osobní údaje a zavedení a využití vhodných postupů během úschovy a využívání osobních údajů. Všechny osoby, které zpracovávají osobní údaje klientů pro účely internetového obchodu TME Czech Republic mají vhodná oprávnění, které poskytuje správce osobních údajů.

2) Společnost zálohuje data a může použít i jiná obdobná opatření, aby zabránila náhodnému poškození nebo zničení osobních údajů klientů.

6. Shromažďování údajů při využívání cookies

Některé oblasti internetového obchodu TME Czech Republic mohou používat cookies, tj. malé textové soubory odesílány na pevný disk klienta, které shromažďují informace o návštěvách internetových stránek klientem a zapisují jeho preference, např. jazyk při přihlašování. Obsah souborů cookies vytvořených webovou stránkou neumožňuje identifikaci klienta. Pomocí souborů cookies osobní údaje nejsou zpracovávány nebo uloženy. Toto platí rovněž pro osoby, které navštíví internetový obchod TME Czech Republic, ale nejsou zaregistrované.

Službu cookies je možné kdykoliv vypnout ve webovém prohlížeči, avšak může dojít k tomu, že nebude možné používat internetový obchod TME Czech Republic.

7. Přihlášení k bezplatnému odběru newsletterů (Zpravodaj TME)

1) Newsletter je bezplatná služba, prostřednictvím které klienti, kteří vyjádřili souhlas s jejím zasíláním na základě registrace odběratele newsletterů, jsou informováni o nabídce společnosti, událostech a všech dalších okolnostech, které jsou spojené s hospodářskou činností společnosti, a to pravidelně zasílanými informacemi na jejich email.

2) Registrace odběratele newsletterů TME se provádí zaškrtnutím na hlavní stránce příslušného pole, čímž dáváte souhlas na zasílání newsletterů zdarma ("přihlásit"), uvedete emailovou adresu, případně vyberete vhodné pole v registračním formuláři - toto pole není povinné. Takto získané údaje jsou zapsány do seznamu mailingu.

3) Klient, který se rozhodne registrovat jako odběratel newsletterů souhlasí s přijetím marketingových materiálů zasílaných v elektronické podobě v souladu se zákonem číslo 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

4)Údaje klientů, kteří se zapsali k odběru newsletterů, jsou využívány pouze k odesílání nových newsletterů klientovi.

5) Newstletter je poskytován prostřednictvím Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o., se sídlem v Polsku, ul. Ustronna 41, Łódź, a je zasílán pomocí systému FreshMail, obsluhovaného přes FreshMail Danuta Fuksa, se sídlem v Krakově (Polsko), ul. Dobrego Pasterza 127 míst. 67, DIČ: 945-138-67-91, IČ: 120762547. Emailová adresa klienta je zpracována přes FreshMail Danuta Fuksa s cílem realizací služeb Newsletteru.

6) Klient může kdykoli zrušit zasílání newsletterů. V případě zrušení newslettera TME je nutné otevřít stránku www.tme.cz a v sekci Newsletter TME zadat svůj email, na který je zaregistrovaná služba newsletter, dále zaznačit příslušné pole „Odstraň“ a kliknout na „OK“. Na emailovou adresu, na kterou byl zasílán Newsletter TME zůstane zaslaný aktivační odkaz ke smazání emailové adresy. Při splnění těchto pokynů, emailova adresa klienta bude smazána.

8. Odkazy na jiné internetové stránky

Internetový obchod TME Czech Republic může obsahovat odkazy na jiné stránky, které budou užitečné pro klienta a budou poskytovat informace. Společnost nenese odpovědnost za obsah těchto internetových stránek a politiku ochrany osobních údajů. Klient si musí být vědom rozdílů mezi těmito webovými stránkami a internetovým obchodem TME Czech Republic a pokaždé ověřit podle svých možností politiku internetových stránek, které jsou navštěvovány prostřednictvím odkazu.

9. Závěrečná ustanovení

1) Společnost může změnit tuto politiku ochrany osobních údajů kdykoliv, zejména s ohledem na aktualizaci postupů přijatých společností týkajících se ochrany a využívání shromážděných údajů. Pokaždé, když je nová politika ochrany osobních údajů v internetovém obchodu TME Czech Republic zveřejněna, stává se automaticky závazná a vztahuje se na všechny údaje shromážděné v souvislosti s činností klienta v obchodu TME Czech Republic, a to s okamžikem umístění aktualizované verze politiky ochrany osobních údajů na příslušné webové stránce internetového obchodu TME. V případě, že klient nesouhlasí s politikou ochrany osobních údajů, má právo na odvolání souhlasu na zpracování osobních údajů nebo na posílání newletterů.

2) V případě jakýchkoliv dalších dotazů týkajících se politiky ochrany osobních údajů, zasílejte je prosím na e-mail: tme@tme.cz nebo poštou:

TME Czech Republi, s. r. o.
ul. Slévárenská 406/17
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi