Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi

Panel zákazníka
Váš košík

Co je a co přináší nová směrnice CPR

2019-05-20

CPR

Směrnice CPR (Construction Products Regulation) stanoví harmonizované podmínky zavádění stavebních výrobků, kromě toho sebou nese nutnost modifikace kabelů a vodičů z hlediska hořlavosti a množství kouře, který vzniká při požáru.

Požadavky změn, které zavedlo nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, způsobily rozruch mezi výrobci vodičů a kabeláže, spojený se sjednocením požadavků, které se doposud lišily v závislosti na státu, ve kterém se uplatňovaly. Směrnice platí v plném rozsahu od 1. července 2017, o datu jejího zavedení byli výrobci informováni natolik včas, aby mohli přizpůsobit své výrobky jejím požadavkům.

Nové nároky na výrobky

Směrnice se týká především široce chápané požární bezpečnosti stavebních objektů a zvláště zobecnění způsobu klasifikace vodičů a metod jejich posuzování. S ohledem na velké procento požárů způsobených vadnou elektrickou instalací má racionalizace za cíl zvýšení evakuačních možností a urychlení uhašení zdroje. Předpis zahrnuje produkty určené k trvalému umístění uvnitř stavebních konstrukcí a zavádí požadavek, aby výrobce umístil informaci o třídě výrobku, potvrzenou zkouškami v nezávislé zkušebně. Ve směrnici jsou definovány následující požadavky: úspory energie a tepelná izolace, ochrana před hlukem, bezpečnost používání, hygiena, ochrana zdraví a prostředí, nosnost a stálost a co je nejdůležitější, vezmeme-li do úvahy výrobky z oblasti vodičů a kabeláže: požární bezpečnost.

Sjednocené standardy a označení

V sortimentu vodičů a kabeláže se předpis soustřeďuje na třídu odolnosti proti působení ohně a zavádí jednotnou metodu její parametrizace, úzce svázanou s implementací normy PN-EN 50575. Upřesňuje způsob ověřování vlastností výrobků určených k prodeji. Směrnice zavádí parametry týkající se odolnosti, celkového množství uvolňovaného kouře a rychlosti jeho uvolňování, ukazatele rychlosti šíření plamene, rychlosti vyzařování tepla a celkového množství vyzářeného tepla. Spojení normy PN-EN 50575 s požadavky směrnice CPR vyžaduje od výrobce dokument Prohlášení o vlastnostech DOP (Declaration of Performance) a označování výrobků stavebního sortimentu znakem CE. Požadavek prohlášení o vlastnostech má za cíl usnadnění identifikace výrobku, přístupu k jeho třídě, informaci o nezávislé zkušebně a také příslušné technické dokumentaci, což v budoucnosti usnadní inženýrům výběr materiálu pro konkrétní typ stavby.

Nové kategorie

Třídám definovaným v normě jako závazným v rozsahu označení ACa, B1Ca, B2Ca, CCa, DCa, ECa, FCa byly přiřazeny parametry, které musí kabely a vodiče mít. Co se týká reakce na oheň, kvalifikují se zcela nehořlavé výrobky do kategorii ACa. Všechny ostatní, v závislosti na svých vlastnostech, do ostatních tříd definovaných normou EN 13501-6. Zároveň je třeba poznamenat, že v současnosti se vodiče třídy ACa nevyrábějí. Nejvyšší kategorie, které lze při možnostech materiálu používaného pro výrobu kabeláže dosáhnout, je třída B2Ca. V souladu s normou PN-EN 50575 platí tři systémy posuzování, a tedy procedur, které musí být při provádění zkoušek dodrženy.

Systém 1+ se týká výrobků eurotřídy B2Ca,CCa a stanovuje laboratoře a zkušební jednotky notifikované Evropskou komisí. Systém zahrnuje rovněž stálou výrobní kontrolu, kterou provádí příslušná jednotka.

Systém 3 je určen pro třídy DCa, ECa. Deklarace Prohlášení o vlastnostech se vypracovává na základě zprávy certifikované laboratoře.

Výjimku tvoří systém 4 s nejnižší třídou výrobku FCa. V tomto případě mohou být zkoušky provedeny v laboratoři výrobce nebo na principu objednání zkoušek u vybrané zkušební laboratoře. S ohledem na nesplnění požadavků předpokládaných pro třídu ECa zkouška v tomto případě spočívá ve zdůvodnění, že výrobek nepatří do předcházejících tříd. V Polsku získalo právo na stanovování souladu se systémem posuzování Vědecko-výzkumné centrum protipožární ochrany a Institut zkušebních technik. Norma EN 50575 podrobně specifikuje zkušební metody pro jednotlivé kategorie a bere do úvahy pět parametrů: korozivní emisi hořících kapek a korozivních plynů, hustotu kouře, vyzařované teplo a šíření plamene.

Rozsah zkoušek

Výrobky kategorie ACa jsou v souladu s normou PN- EN ISO 1716 zkoušeny na reakci na oheň, zjišťuje se množství spalného tepla brutto. Toto je jediná zkouška prováděná v této kategorii a její výsledek rozhoduje o patřičnosti do kategorii. Produkty z rozsahu tříd B1Ca, B2Ca ,CCa, DCa podstupují zkoušky stanovené normou PN-EN 50399, týkající se měření vyzářeného tepla, vytváření kouře při síření plamene, a také podle normy PN-EN 60332-1-2, která hovoří o odolnosti vodiče nebo kabelu na svislé šíření plamene. Navíc jsou vodiče těchto kategorií poddávány řadě dodatečných testů z oblasti tvorby kouře (EN 50399, EN 61034-2), v případě kterých je S1 nejvyšší možné hodnocení a S3 nejnižší. Konečný výsledek zkoušek se skládá z výsledků dosažených při jednotlivých zkouškách. Z titulu zkoušení korozního působení (EN 50267-2-3) se přiřazují stupně a1, a2, a3, definující kyselost plynů. Posledním z výše uvedených dodatečných kritérií je analýza kapek dopadajících na podložku při tavení materiálu (EN 50399). Nejvyšší známku - d0 získávají výrobky, jejichž kapky se neobjeví v čase delším než 20 minut. U sortimentu, který je určen pro přiřazení třídy ECa, se provádějí pouze zkoušky odolnosti vodiče nebo kabelu na svislé šíření plamene (EN 60332-1-2).

Vliv nových norem na budoucnost oboru

Z titulu závazné směrnice mají výrobci od 1. 7. 2016 povinnost dodávat výlučně vodiče a kabeláž označenou v souladu se symbolikou směrnice CPR. Zavedená změna sjednocuje různorodost standardů klasifikace vodičů, které platí v jednotlivých zemích, shrnuje je do jediné, detailně definované metody. Dosud platné klasifikace se týkaly výlučně zkoušek na šíření plamene, zatímco nové nařízení značně rozšířilo nároky na požární bezpečnost. Budoucností směrnice se může stát nikoliv samotné zdokonalení vzniklých předpisů, ale nové regulace popisující patřičnost třídy pro definovaný typ budovy nebo konstrukce. Může to přinést důležité změny v oblasti doposud používaných izolačních materiálů, které budou nahrazeny nehořlavými a zcela odolnými proti vysokým teplotám.

Nabídka TME v souladu se směrnicí CPR

Výrobky v nabídce TME mají dokumentaci, v nichž jsou zapsány informace o výsledku zkoušek v souladu se směrnicí CPR. Jsou to základní informace o vlastnostech výrobků, bezpečnosti jejich používání a chování izolace při náhlém vzrůstu teploty. Izolace označované jako LSZH (Low Smoke Halogen Free) mezi izolačními materiály dominují. Nešíří plamen, jsou samozhášecí, bezhalogenové a jejich odolnost je zvýšená a závisí na zamýšleném určení.

TAKÉ SI PŘEČTĚTE