Událost

2019-07-29

Jak zjistit stav kvality ovzduší?

Zdali víte, jak si lze zjistit stav ovzduší? Stačí vhodné čidlo ovzduší a základní měřicí vybavení. Díky nim provedete jednoduchým způsobem přesná měření a vyvodíte přesné závěry ohledně stavu ovzduší doma, v kanceláři, skladu či průmyslovém závodě.

Z tohoto článku se dozvíte:

Jaký je stav kvality ovzduší v Polsku

Polská politika ochrany ovzduší funguje reaktivním způsobem, využívá značná omezování stavu znečištění ovzduší emitovaného v energetickém a průmyslovém sektoru, zároveň však nezaváděla patřičné regulace emisí domácností. Z důvodu absence právních omezení v oblasti používání starých pecí, kotlů a krbů na pevná paliva a kvality pevných paliv na polském trhu je Polsko jedním z nejznečištěnějších států Evropské unie.

Rozhodně největší problém mezi všemi škodlivými polétavými látkami tvoří polycyklické aromatické uhlovodíky a polétavý prach PM10, který se skládá z částic o průměru menším než 10 mikrometrů. Důležité jsou také mnohonásobně převyšující normy jemnější frakce prachu PM2,5. Velké městské aglomerace se potýkají rovněž s několikanásobně překročenými normami koncentrace oxidu dusičitého a benzo(a)pyrenu.

Polétavý prach PM10

Polétavý prach PM10 je směs anorganických a organických látek, mezi něž patří mj. toxické polycyklické aromatické uhlovodíky, jako je benzo(a)pyren, těžké a přechodné kovy, furany či dioxiny. Směrnice CAFE určuje maximální přípustnou průměrnou roční koncentraci prachu PM10 na úrovni 40 µg/m3 a průměrnou denní koncentraci na úrovni 50 µg/m3, přičemž směrnice povoluje překročení průměrné denní koncentrace po dobu maximálně 35 dní v roce. V roce 2011 měření stavu ovzduší realizované na 400 měřicích stanicích ukázalo, že až 6 měst z Polska se objevilo v první desítce nejznečištěnějších měst v celé EU.

Polétavý prach PM2,5

Jemnější polétavý prach PM2,5 je zvláště zdraví nebezpečný s ohledem na své nevelké rozměry a snadnost pronikání do plicních sklípků a dále do krevního oběhu. Podle směrnice CAFE nesmí průměrná roční norma koncentrace polétavého prachu PM2,5 překračovat 25 µg/m3. Ani unijní, ani státní regulace nestanovují přípustné průměrné denní koncentrace. Podle údajů WHO (Světové zdravotnické organizace) z 50 evropských měst, ve kterých byl stav kvality ovzduší nejhorší s ohledem na úroveň koncentrace prachu PM2,5, až 33 míst leželo na území Polska, přičemž největší problém se týkal středního a jižního Polska.

Jak probíhá měření Institutu ochrany prostředí polétavého prachu?

Podle pokynů Státního monitoringu prostředí provádí Inspekce ochrany prostředí měření stavu ovzduší založené na zjišťování koncentrace polétavých prachů PM10 a PM2,5. Používá se metodika uvedená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o jakosti ovzduší a čistého ovzduší pro Evropu (Úř. věst. EU L 152 z 11. 6. 2008, str.1) a v nařízení Ministerstva životního prostředí ze dne 13. září 2012 o zjišťování úrovní látek v ovzduší (Sb. zákonů z r. 2012, pol. 1032).

Stav povětří se v Polsku měří dvěma doplňujícími se metodami:

  • gravimetrickou metodou, označovanou za nejdůležitější měřicí metodou,
  • automatickou metodou, doplňující výsledky gravimetrické metody.

Stav jakosti ovzduší měřený gravimetrickou metodou předpokládá použití lapačů prachu, do kterých je nasáván atmosférický vzduch. Co 2 týdny se do lapače umisťuje 14 jednorázových filtrů, které se vyměňují co 24 hodin. Filtry se kondicionují a váží v laboratoři před a po provedení dvoutýdenního měření. Z rozdílu hmotnosti filtru se počítá koncentrace prachů usazených na filtrech. Nyní se v Polsku měří stav ovzduší touto metodou na asi 180 stanovištích pro prach PM10 a asi 70 stanovištích pro prach PM2,5.

Automatická měřicí metoda, která měří stav ovzduší, je metoda rovnocenná s gravimetrickou metodikou. Doporučuje se při použití automatických měřičů, které průběžně měří stav prachů a umožňují jejich aktuální grafickou prezentaci v podobě map znečištění. Údaje se aktualizují co hodinu a prezentují se v aplikaci GIOŚ (Hlavního inspektorátu ochrany prostředí) „Kvalita ovzduší v Polsku”. Čidla ovzduší používaná v automatické metodě jsou na asi 135 stanovištích pro prach PM10 a na asi 45 stanovištích pro prach PM2,5.

Jaké jsou druhy měřičů, počitadel a čidel ovzduší

Čidla ovzduší umožňují provádět přesná měření nejen polétavého prachu PM10 a PM2,5. Díky velké přesnosti měření a široké nabídce výrobců je lze použít pro měření koncentrace formaldehydů, těkavých organických sloučenin, vlhkosti, oxidu uhličitého nebo teploty vzduchu.

Pro měření stavu ovzduší lze používat jak vyspělá měřicí zařízení, která komplexním způsobem měří všechna znečištění v ovzduší, tak i jednotlivá čidla ovzduší, která umožňují zkonstruovat vlastní měřicí zařízení na základě Arduina nebo jiné programovací platformy.

Mezi čidly ovzduší je třeba jmenovat modely, které měří koeficienty PM2,5 a PM10, vybavené sensory umožňující měřit nečistoty o průměru od 1 do 0,3 μm. Obvody tohoto typu umožňují nejčastěji komunikaci prostřednictvím interfejsu UART a připojení k Arduinu nebo Raspberry Pi. Na trhu jsou nabízena čidla ovzduší komunikující na základě signálu PWM. Zařízení tohoto typu pracují při napětí 3,3-5,75 V.

Čidla ovzduší, která měří s nezvyklou přesností stav ovzduší, jsou laserová čidla prachu, která umožňují průběžně monitorovat čistotu ovzduší a koncentraci prachů PM2,5 a PM10. Laserová čidla ovzduší mohou komunikovat pomocí signálu UART nebo PWM a lze je připojit k Arduinu nebo jiným platformám pracujícím na napětí 5 V.

Příkladem čidla koncentrace plynu a čistoty ovzduší, které umožňuje stavbu obvodu měřícího stav kvality ovzduší, je model SENCERA SENS-HS-131 nebo SENS-HS-129. Čidla ovzduší umožňují detekovat izobutan, butan, alkohol, a také znečištění v podobě prachů PM2,5 a PM10.

Měření stavu znečištění ovzduší usnadňují také čítače částic – např. model UNI-T A25M. Je to přesný čítač částic s měřicím rozsahem od 0 do 500 µg/m3, vybavený podsvětleným displejem LCD. Přístroj umožňuje měřit koncentraci prachů PM2,5 a teploty a jeho přesnost je ±(10µg/m3 + 10 digitů).

Hledáte-li prověřený a vyspělý měřič ovzduší pro komplexní měření uvnitř místností, prohlédněte si čidlo ovzduší a čítač částic ECOLIFE AIRSENSOR ECL01. Toto zařízení umožňuje měřit tlak, těkavé organické sloučeniny, koncentraci polétavých prachů PM10 a PM2,5, a také teplotu a vlhkost.

 

Zařízení zajišťuje přesnost měření na úrovni 10 %. Přesnost měření vlhkosti je ±4 % a jeho rozsah 0-80 % RG. Rozsah měření teploty je -10 až 85oC. Čítač částic je vybaven komunikačním rozhraním Wi-Fi, které umožňuje přístup k měřeným hodnotám z úrovně smartphonu, tabletu nebo počítače. AIRSENSOR ECL01 se napájí z portu USB.

Shrnutí

Monitorování stavu ovzduší doma, v dílně, firmě nebo kanceláři umožňuje zareagovat dostatečně včas na příliš vysoké koncentrace nebezpečných látek poletujících ve vzduchu a podniknout patřičné kroky, jejichž cílem je omezení znečištění ovzduší.

Rychlá reakce je klíčová pro ochranu vlastní a členů domácnosti či pracovníků před negativními zdravotními účinky nadměrného vystavení vdechování polétavých prachů a dalších škodlivých látek.

symbol
SENS-HS-129
AIRSENSOR-ECL01
A25M
SENS-HS-131

linecard

Produkty uvidíte, až vyberete výrobce nebo kategorii

Quick Buy

?
symbol zboží objednané množství
Náhled

Další volby Quick Buy

Tato stránka používá soubory cookie. Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie a možnostech jejich nastavení, klikněte zde.

Příště nezobrazovat