You are browsing the website for customers from Czech Republic. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A REKLAMACE

8.a. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že bylo předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být TME Czech Republic odesláno ve lhůtě uvedené v tomto bodě.

Odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce musí být písemné a musí být oznámeno TME Czech Republic poštou nebo e-mailem na adresu TME Czech Republic tme@tme.cz. nebo faxem na číslo +420 59 66 33 104.

V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být zřetelně označeno alespoň zboží, číslo objednávky (kupní smlouvy) a údaje o spotřebiteli jako kupujícím. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný TME Czech Republic na webových stránkách www.tme.cz.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je nutno zaslat nebo předat TME Czech Republic bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které bylo spotřebiteli dodáno na základě zaniklé kupní smlouvy. Zboží by mělo být, pokud to jeho povaha umožňuje, vráceno v původním stavu, nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství, záručního listu, návodu a s kopií dokladu o koupi. Při nedoložení dokladu o koupi musí spotřebitel prokázat uzavření kupní smlouvy s TME Czech Republic jiným způsobem.

Vyslovením souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami bere spotřebitel na vědomí, že nemůže odstoupit od smluv uvedených v ustanovení § 1837 OZ, tj. zejména od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud jste porušil jejich původní obal.

Při vrácení zboží ze strany v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může po spotřebiteli TME Czech Republic požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. TME Czech Republic má rovněž vůči spotřebiteli právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady může společnost TME Czech Republic jednostranně započíst oproti pohledávce spotřebitele na vrácení ceny za dodání zboží.

Jestliže byl spotřebitelem zvolen jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který TME Czech Republic nabízí, vrátí spotřebiteli TME Czech Republic náklady na dodání zbožíve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku ponese náklady na navrácení zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Při odstoupení od kupní smlouvy bude spotřebiteli cena za dodání zboží vrácena stejným způsobem, jakým byla zaplacena TME Czech Republic. TME Czech Republic vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel vysloví souhlas. Cena za dodání zboží bude spotřebiteli vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy TME Czech Republic, za předpokladu, že zboží bylo TME Czech Republic již vráceno nebo alespoň prokázáno jeho odeslání TME Czech Republic.

Je-li spotřebiteli společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi TME Czech Republic a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, tudíž dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebiteli vzniká povinnost spolu se zbožím TME Czech Republic vrátit i poskytnutý dárek. TME Czech Republic není povinna vrátit spotřebiteli zaplacenou cenu za dodání zboží, až do okamžiku, kdy spotřebitel vrátí poskytnutý dárek, či prokáže jeho odeslání TME Czech Republic.

Vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy

8.b. Reklamace spotřebitelů přijímáme a vyřizujeme v souladu s občanským zákoníkem.

8.b.1. Jakost zboží při převzetí

TME Czech Republic odpovídá za to, že zboží při převzetí ze strany spotřebitele nemá vady ve smyslu ustanovení § 2161 občanského zákoníku. Zejména TME Czech REPUBLIC odpovídá za to, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které TME Czech Republic nebo výrobce popsal nebo které lze očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití TME Czech Republic uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví- li se vada dle předchozího bodu v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere spotřebitel na vědomí, že veškeré informace o zboží uvedené v internetovém obchodě TME Czech Republic, zejména popisy, specifikace a fotografie zboží jsou pouze orientační. Pro odstranění pochybností smluvní strany sjednávají, že pokud nedojde u dodaného zboží k podstatné změně v povaze, charakteru nebo kvalitě zboží oproti popisu, specifikaci či fotografii zboží uvedeným v Internetovém obchodě TME Czech Republic, nejedná se o nedodržení ustanovení jakosti zboží při převzetí dle těchto obchodních podmínek ze strany TME Czech Republic.

Nemá-li zboží při převzetí vlastnosti stanovené v bodě 8.b.1.písm. a) – d), má spotřebitel právo požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce je TME Czech Republic spotřebiteli povinna vrátit zaplacenou cenu za dodání zboží Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo pouze na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu TME Czech Republic nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že TME Czech Republic nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva podle předchozího ustanovení bodu 8.b.1. spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo spotřebitel tuto vadu sám způsobil.

8.b.2. Záruka za jakost

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Je-li na zboží, na jejím obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost.

Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho částí způsobené jeho obvyklým užíváním. Záruka se také nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím a neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, mechanickým poškozením zboží, nesprávnou obsluhou zboží nebo nedovolenými pokusy o opravu zboží, provedenými vlastníkem anebo třetí osobou ani na případné škody v důsledku výše uvedených skutečností vzniklé. Záruka se také nevztahuje na díly vyrobené ze skla, baterie, kabely, kryty a jiné části, které mají z povahy věci omezenou životnost (pájecí hroty, uhlíkové kartáčky, žárovky aj.). Topná tělesa je možné v záruční době vyměnit pouze jednou.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o zboží použité, neodpovídá TME Czech Republic za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí ze strany spotřebitele. Kratší životnost zboží vzhledem k uvedenému opotřebení zboží, způsobeném jeho obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.

Práva ze záruky nemá spotřebitel také tehdy, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na spotřebitele vnější událost.

TME Czech Republic neprovádí montáž nebo uvedení zakoupeného zboží do provozu.

Záruční doba běží od okamžiku, kdy je spotřebiteli zboží odevzdáno; bylo-li spotřebiteli zboží odesláno, běží záruční doba od okamžiku, kdy je spotřebiteli zboží doručeno.

Kromě práv uvedených v bodě 8.b.1. může spotřebitel v případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy, uplatnit právo na:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží; b) na odstranění vady opravou věci;

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) na odstoupení od smlouvy.

Informaci o tom, jaké právo dle předchozího odstavce spotřebitel zvolil, je spotřebitel povinen sdělit TME Czech Republic při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže spotřebitel změnit bez souhlasu TME Czech Republic; to neplatí, byla-li žádána oprava vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li TME Czech Republic vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li spotřebiteli, že vady neodstraní, může spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si spotřebitel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy (viz níže). Má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu TME Czech Republic nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že TME Czech Republic nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může TME Czech Republic dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může TME Czech Republic podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li TME Czech Republic vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu spotřebitel nemůže změnit bez souhlasu TME Czech Republic.

Má-li zboží vadu, z níž je TME Czech Republic zavázána, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

8.c. Všechna oznámení týkající se kvality zboží, způsobů obsluhy a rozpory mezi skutečným stavem a objednávkou přijímá v písemné podobě Reklamačními oddělení TME Czech Republic na fax: +420 59 66 33 105, nebo e-mailem tme@tme.cz

8.d. Vracení zboží provádějte pouze po projednání se zaměstnancem Reklamačního oddělení TME Czech Republic. Zboží může poslat zpět výhradně zásilkou bez dobírky. Zaměstnanec Reklamačního oddělení TME Czech Republic může v konkrétním případě navrhnout, aby převzetí zboží uskutečnil určitý přepravce nebo kurýr.

8.e. Důvodem pro vrácení zboží může být také dodání výrobků, které mají významně odlišné parametry než uvedené v našem katalogu.

8.f. Reklamace musí obsahovat přesný popis příčiny reklamace, kopii dokladu prodeje a požadovaný způsob vyřízení reklamce. Reklamaci nahlaste prostřednictvím reklamačního formuláře na webové stránce www.tme.cz v záložce „Jak nakupovat“ - „Reklamační formulář“ nebo

- osobně v sídle TME Czech Republic s.r.o. denně v pracovní době kanceláře od 8.00 do 16.00 hodin
- poštou zasláním reklamačního formuláře na adresu prodávajícího:

TME Czech Republic s.r.o.,

Slévárenská 406/17, 709 73 Ostrava-Mariánské Hory

- prostřednictvím elektronické pošty na adresu tme@tme.cz

- telefonicky na číslo +420 59 66 33 105

8.g. Pokud Vám zásilka byla dodána ve stavu poukazujícím na mechanická poškození vzniklá během přepravy, je nutné zkontrolovat zásilku v přítomnosti kurýra a zhotovit zápis popisující poškození. Takový protokol podepsaný dopravcem zjednoduší vyřízení reklamace.

linecard

Produkty uvidíte, až vyberete výrobce nebo kategorii

Quick Buy

?
symbol zboží objednané množství
Náhled

Další volby Quick Buy

Tato stránka používá soubory cookie. Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie a možnostech jejich nastavení, klikněte zde.

Příště nezobrazovat