Vaatad klientide lehekülge kust: Estonia. Sinule soovitatav teenuse versioon on USA / US
Kliendi paneel
Sinu korvis
Registreeruge

Garantii tingimused

GARANTII TINGIMUSED

1. Müüja Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., peakorteriga tn Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola, registreeritud Łodzi Ringkonnakohtus, Łodzi - Kesklinna Ringkonnakohus, XX Majandusosakonna Äriregistri numbri 0000165815 all, KMKR nr 729-010-89-84 REGISTRIKOOD 473171710, algkapitali suurus: 3.300.000,00 zloti, edaspidi „Garant” annab ostjale tootegarantii ajavahemikuks ………. kuud [garantiiaeg on toodud toodete kirjeldustes veebileheküljel www.tme.eu]. Tootega kaasasolevatele akudele kehtib garantiiaeg 6 kuud ostukuupäevast arvates.

2. Garantiiaeg algab kauba tarbijale väljastamise hetkest. Tarbijaks mitteoleva ostja suhtes algab garantiiaeg ostetud tootega seotud riskide temale ülemineku hetkest.

3. Garantiikaitse hõlmab territoriaalselt Poolat ja riiki, kuhu Garant toote tarnib.

4. Kahjustuste vältimiseks on soovitatav, et kasutaja tutvuks üksikasjalikult teenindusjuhendiga, järgiks seda ja ei ületaks seadme maksimaalseid tööparameetreid.

5. Garantiivastutus ei hõlma toodete vigu, mis on tekkinud seadmes peituvatest erinevatel, eriti aga mittesihtotstarbelisest kasutusest ning teenindusjuhendi soovituste eiramisest tingitud põhjustel.

6. Garantiiõigused ei puuduta klaasist osi, patareisid, juhtmeid, korpuseid ja seadme kasutamisel normaalsele kulumisele alluvaid materjale (nt jootekolvi otsikud, süsinikharjad, lambipirnid, jms). Kuumutuselemendid alluvad garantii raames maksimaalselt ühekordsele väljavahetamisele.

7. Garantii kaotab kehtivuse plommide rikkumise, selleks mittevolitatud isikute poolt (so autoriseerimata teenindus) teostatud ebaprofessionaalse demontaaži, paranduste või ümberehituste, ebakohase hoolduse või selle puudumise tuvastamise korral.

8. Garantii kehtimise ajal vea tuvastamise korral annab garantii õiguse ostetud seadme tasuta parandustele. Seadme parandamise viisi määrab garantii andja. Garant võib oma äranägemise järgi toote, parandamise asemel veatu vastu välja vahetada või teostada müügihinnale võrdse summa tagastuse. Garantii ei anna õigust nõuda seadme väljavahetamist veatu vastu või taganeda müügilepingust ja makstud hinna tagasimaksmist.

9. Teavitus toote veast tuleb esitada kirjalikus vormis, e-maili või faksi vahendusel (kontaktandmed garantiitingimuste päises) ja see peab sisaldama: Ostja ees- ja perekonnanime või nimetust, aadressi, telefoninumbrit, mudelit, toote seerianumbrit, arve numbrit ning garantiiga hõlmatud toote töös esineva vea kirjeldust.

10. Vealine toode tuleb tagastada Garandi peakorterisse (Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o., asukohaga tn Ustronna 41, 93-350 Łódź). Palume enne Garandiga eelnevalt kokkuleppimist vealist toodet Garandi peakorterisse mitte saata.

11. Garantiiajaga hõlmatud ajavahemikus tuvastatud, seadme sihtotstarbelist kasutamist takistavad vead kõrvaldatakse tasuta 30 tööpäeva jooksul, Garandi peakorterisse tarnimise päevast arvates, välja arvatud punktis 8 käsitletud.

12. Garantiikaardi kaotamise korral Garant dublikaati ei väljasta.

13. Garant teavitab ostjat sellest, et isikuandmete, mis on edastatud kooskõlas käesoleva garantii punktiga 9, halduriks on Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., peakorteriga aadressil tn Ustronna 41, 93-350 Łódź. Andmeid töödeldakse eranditult garantiist tulenevate õiguste realiseerimiseks ja arhiveerimiseks. Isikuandmeid avaldatakse ainult ja eranditult ettevõtetele, mis on selleks seaduseeskirjade alusel volitatud. Andmete esitamine ostja poolt on vabatahtlik, siiski muudab avalduses nende esitamisest keeldumine ülalpool toodud eesmärkide realiseerimise võimatuks. Ostjal on õigus juurdepääsule edastatud andmete sisule ja nende parandamisele.

14. Kehtivate seaduseeskirjadega lubatud ulatuses allub garantii Poola seadusele ja seda tõlgendatakse sellega kooskõlas olevalt.

15. Tarbijaks mitteolevale ettevõttele antud garantiist tuleneda võivad vaidlused kuuluvad läbivaatamisele TME peakorteri asukohajärgses kohtus.

16. Andmed toote ostuarvel, mis käsitlevad seadme/ toote numbrit, müügikuupäeva, on garantiikaardi lahutumatuks osaks.

17. Garantii müüdud seadmele ei välista, piira ega peata Ostja, müüdud eseme vealisust käsitlevatest eeskirjadest tulenevaid õigusi.

Sinu otsingumootoril puudub tugi, lae alla uuem versioon