Kliendi paneel
Sinu korvis
Registreeruge

Lepingust taganemise õigus

LEPINGUST TAGANEMISE ÕIGUS

TME-ga kaugmüügilepingu (st internetiteenuse, e-maili, faksi, telefoni vahendusel sõlmitud lepingu) sõlminud tarbijal on õigus, ühtegi põhjust esitamata, taganeda antud lepingust 14 päeva jooksul.

Lepingust taganemise tähtaeg aegub 14 päeva jooksul, arvates kuupäevast:

a. millal klient on eseme omandanud või millal kliendi poolt määratud kolmas isik, kaubavedaja välja arvatud, viimase eseme enda omandusse on saanud,

b. ja lepingu korral, mis kohustab omandiõiguse ülekandmise mitmetele eraldi tarnitud esemetele, millest viimase klient on omandanud või millise kliendi poolt määratud kolmas isik, kaubavedaja välja arvatud, viimase eseme enda omandusse on saanud.

Kasutamaks lepingust taganemise õigust peab tarbija teavitama ettevõtet:

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
tn Ustronna 41, 93-350 Łódź
tel 42 645-55-65, faks 42 645-55-00
e-mail: reklamacje@tme.pl

oma otsusest taganeda käesolevast lepingust üheseltvõetava teavituse teel (nt postitatud kirja, faksi või elektroonilise posti vahendusel).

Klient võib kasutada tellimuse esitamist kinnitavale e-mailile lisatud ja allpool allalaadimiseks saada olevat lepingust taganemise näidisvormi, aga see ei ole kohustuslik.

Lepingust taganemise tähtaja säilitamiseks piisab sellest, et tarbija saadab enne lepingust taganemise õiguse tähtaja aegumist teavituse tarbija lepingust taganemise õiguse kasutamise kohta.

Lepingust taganemise tagajärjed

Käesolevast lepingust taganemise korral tagastab TME kliendile kõik kliendilt saadud maksed, sealhulgas esemete tarnekulud (välja arvatud TME poolt pakutud, odavaimatest tarnetest erinevad, kliendi valikust tulenevad lisakulud) koheselt ja mitte mingil juhul hiljem kui 14 päeva peale kliendipoolsest teavitust, milles TME-d lepingust tagasiastumise õiguse kasutamisest teavitatakse. Kui tarbija ei ole selgelt teiseks lahenduseks nõusolekut andnud, teostab TME tagasimaksed tarbija poolt esimese tehingu käigus kasutatud makseviise kasutades; igal juhul ei ole klient mingite antud tagastusega seotud maksetega koormatud. TME võib peatada maksetagastuse kuni esemete tagastamise või väljasaatmist tõendava dokumendi TME-sse laekumise ajani, sõltuvalt sündmuse asetleidmise järjekorrast.

Palun ese saata või edastada koheselt

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
tn Ustronna 41, 93-350 Łódź

ja mitte mingil juhul hiljem kui 14 päeva päevast, mil tarbija TME-d käesolevast lepingust tagasiastumisest teavitas. Tähtaeg säilib juhul kui tarbija saadab eseme tagasi 14 päevase tähtaja jooksul. Kaupade vahetud tagastuskulud peab kandma tarbija. Juhul kui eset, seoses oma iseloomuga, tavalisel moel posti teel saata ei saa, ajatatakse nende kulude väärtus, Poola territooriumil müügi korral, maksimaalselt 100 PLN väärtuseni.

Tarbija vastutab eseme väärtuse kahanemise eest ainult siis, kui see tuleneb selle iseloomu, omaduste ja funktsioneerimise tõendamisega mitte seotud kasutusest.

Lepingust taganemise õiguse puudumine ja asjaolud, mille puhul tarbija lepingust taganemise õiguse kaotab.

Tarbijatel puudub kauglepingust taganemise õigus järgnevate lepingute suhtes:

1) leping teenuste osutamise kohta, kui ettevõtja on enne osutamise algust, teenuse osutamise puhul lepingust taganemise õiguse kaotusest teavitatud tarbija nõusolekul, teenuse täielikult osutanud;

2) enne lepingust taganemise tähtaega aset leida võivatest finantsturu kõikumistest, mille üle ettevõtjal kontroll puudub, sõltuv leping;

3) leping, mille teenuse osutamise objektiks on mitte tehases, vaid kooskõlas tarbija spetsifikatsioonidega või tema isiklike vajaduste rahuldamisega, toodetud ese;

4) leping, milles teenuse osutamise objektiks on kiiresti kuluv või lühikese kasutuskõlblikkuse tähtajaga ese;

5) leping, mille objektiks on pitseeritud pakendis tarnitud ese, mida peale pakendi avamist, kui pakend on peale kohaletoimetamist avatud, kas tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, tagastada ei saa;

6) leping, mille objektiks on esemed, mis seoses oma iseloomuga, on peale kohale toimetamist lahutamatult seotud teiste esemetega;

7) leping, milles tarbija on avaldanud selgelt soovi, et ettevõtja kiireloomuliseks paranduseks või hoolduseks tema juurde kohale sõidaks; kui ettevõtja tarbija soovitud teenustele täiendavalt teenuseid osutab või paranduseks või hoolduseks vajalikele varuosadele täiendavaid esemeid tarnib, on tarbijal lisateenuseid ja -esemeid käsitlevast lepingust taganemise õigus;

8) leping, mille teenuse osutamise objektiks on pitseeritud pakendis tarnitud heli või visuaalsed salvestused või arvutiprogrammid, kui pakend on peale kohale toimetamist avatud;

9) enampakkumisel sõlmitud lepingud;

10) leping mittemateriaalsele kandjale salvestatud digitaalse materjali tarnimise kohta, kui teenuse osutamine on tarbija selgelt väljendatud nõusolekul alanud enne lepingust taganemise tähtaja möödumist ja tema ettevõtja poolset teavitamist lepingust taganemise õiguse kaotamisest.

LEPINGUST TAGANEMISE VORMI NÄIDIS

(käesolev vorm tuleb täita ja välja saata ainult lepingust taganemise soovi korral)

Adressaat: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., tn Ustronna 41, 93-350 Łódź, faks 42 645-55-00, e-mail: reklamacje@tme.pl

Mina/Meie(*) teavitan/teavitame käesolevaga (*) oma/meie(*) taganemisest järgnevate esemete müügilepingust:

....................

Lepingu sõlmimise(*)/vastuvõtmise kuupäev(*):
....................

Tarbija(te) ees- ja perekonnanimi(ed):
....................

Tarbija(te) aadress:
....................

Täiendavad andmed (ei ole kohustuslikud, kuid asja lahendamisel väga suureks abiks):

Kliendinumber:
....................

Arve number:
....................

TÄHELEPANU: Kui tarbija ei ole selgelt teiseks lahenduseks nõusolekut andnud, teostatakse tagasimaksed tarbija poolt tehingu käigus kasutatud makseviise kasutades; igal juhul ei kanna klient mingeid, antud tagastusega seotud, kulusid. Kui makse on toimunud ülekande teel või maksekaardi kasutusel, toimub tagastus pangakonto mitteesitamise korral pangakontole või maksekaardile, millelt maksed on teostatud, lunamakse korral teostatakse tagastus posti teel, kui Te allpool pangaülekandele nõusolekut ei anna):

Nõustun teostatud makse tagastusega ülekande teel pangakonto numbrile

....................

....................

Tarbija(te) allkiri

(ainult siis kui vorm saadetakse paberversioonis)

....................

Kuupäev

(*)Mittevajalik maha tõmmata

Lepingust taganemise vormi näidis pdf formaadis

Sinu otsingumootoril puudub tugi, lae alla uuem versioon