INFORMATSIOON MEIST

Märgistus RoHS meie leheküljel: RoHS märgistust omavad tooted vastavad Euroopa Liidu RoHS direktiivi nõuetele.
Otsingumootori abil tuleb leida soovitud artikkel. Peale leidmist ilmub tulbas "Artikkel, sümbol ja kirjeldus", RoHS direktiivi normidele vastavatele artiklitele märgistus, kirja RoHS kujul.
Kogu informatsiooni, mis käsitleb sobivust RoHS direktiiviga, edastame tuginedes meie tarnijatelt saadud andmetele.

Aina kiirem tehnika ja tehnoloogia areng elektrilise ja elektroonilise varustuse valdkonnas põhjustab uute seadmete põlvkondade tekkimise aina lühema aja möödudes, mille tulemusena tekib märkimisväärne jäätmete kogus, sest seadme eluiga aktiivse tootena lüheneb. Kuna tootes sisaldub mitmeid ohtlikke aineid, nt raskemetalle, eriti aga elavhõbedat, kaadmiumi, pliid, kuusvalentset kroomi või süttivust vähendavaid aineid, kujuneb olukord, kus ka sellest pärinevad jäätmed on looduskeskkonnale ohtlikud. Seetõttu võttis Euroopa Liit seadusandluse vallas kasutusele meetmed, sundimaks sihtettevõtlusi minimaliseerima sellest faktist tulenevaid ohtusid. Sel eesmärgil loodi ka rakenduslik Direktiiv RoHS - direktiiv, mis käsitleb mõningate ohtlike ainete kasutamise piiranguid valitud toodetes. Ettevõte Transfer Multisort Elektronik esitleb 2005 aasta algusest oma pakkumises RoHS nõuetele vastavaid tooteid. Püüame tagada keskkonnasõbralike elementide täieliku kättesaadavuse. Paraku sõltub see elektriliste ja elektrooniliste elementide tootjate võimalustest. Vastu tulles meie klientide ootustele rakendas ettevõte elementide valmistamise, RoHS direktiivile vastavust jälgiva, kontrollsüsteemi. See võimaldab meile probleemideta koostöö meie ostjatega.
Sooviksime rõhutada, et oleme meie klientidele abiks, meie käsutuses on teemat tutvustavad materjalid, organiseerime konsultatsioone ja varustame Teid täieliku saadaoleva teabega erinevate tootjate elementide RoHS direktiiviga sobivuse teemal.

Allpool esitame RoHS direktiiviga seotud õigusliku seisundi selgituse.

RoHS – juurutamine

1. juulil 2006. aastal jõustus Euroopa Liidu looduskeskkonna kaitset käsitlev direktiiv RoHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances). See keelab elektrilistes ja elektroonilistes toodetes kuue aine kasutamise (üle maksimaalse lubatud väärtuse), need on:

 • elavhõbe,
 • kaadmium,
 • plii,
 • kuusvalentne kroom,
 • süttimisvastased ained PBB ja PBDE.

Direktiiv RoHS kasvab välja konkreetselt teisest EL direktiivist WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment), nn jäätmekäituse direktiivist ja on sellega tihedalt seotud. Mõlema direktiivi eesmärgiks on, elimineerides selles valdkonnas looduskeskkonna saaste riski, elektriliste ja elektrooniliste tootejäätmete piiramine.

Maksimaalsed kontsentratsioonid

Igale ainele on lubatud homogeense materjali kaalu maksimaalne kontsentratsioon 0,1%, välja arvatud kaadmium, mille lubatud kontsentratsioon on 0,01%. Kusjuures, see ei käi lõpptoote kaalu või üksikelemendi kohta vaid ainult homogeense materjali, so homogeenne aine, mida on teoreetiliselt võimalik teistest ainetest eraldada, kaalu kohta. See on Euroopa Liidu ühetähenduslik määratlus.

Direktiiviga hõlmatud tootegrupid

RoHS hõlmab selliseid tootegruppe, nagu:

 • suuremõõtmelised kodumajapidamisseadmed,
 • väikesemõõtmelised kodumajapidamisseadmed,
 • IT ja telekommunikatsiooni varustus,
 • tarbeseadmed,
 • valgustusseadmed,
 • Elektrilised ja elektroonilised seadmed (välja arvatud suuremõõtmelised, statsionaarsed tööstusseadmed),
 • mänguasjad, vabaaja- ja spordivarustus,
 • automaadid.

Territoriaalne kehtivusala

Direktiiv RoHS käsitleb Euroopa Liidu turgusid, ometi on, seoses elektroonilise tööstuse globaliseerumisega, saanud kiiresti standardiks ka maailmaturgudel. RoHS direktiiviga määratletud nõuetele vastavad toimingud on viidud läbi paljudes Euroopa Liitu mitte kuuluvates riikides.

Rohkem informatsiooni

Peale 1. juulit 2006. a, peab iga direktiiviga hõlmatud, Euroopa Liidu turule suunatud lõpptoode, vastama RoHS direktiivi nõuetele. See puutub nii Euroopa Liidu pinnale toodavatesse toodetesse kui Liidu pinnal toodetavatesse, müügiks ette nähtud, toodetesse. Oma haldusalaga hõlmab RoHS valmistooteid, see ei puutu elementidesse ja pooltoodetesse, millest valmistooted koosnevad. Tootjad vajavad praktikas siiski direktiivile RoHS vastavaid komponentelemente, selleks et lõpptoode ise vastaks direktiivi nõuetele.

Piirangud

Direktiivi RoHS rakendamise eest kannab hoolt täitevorgan, mis võib astuda vajalikke samme direktiivi täitmise tagamiseks tootjate poolt. Kõik mittevastavused võivad viia karistuste määramiseni nagu ka toote eemaldamiseni Liidu turult.

Teatud tingimustel tootmisesse lubatavad ained

Direktiiv näeb ette mõningaid taganemisi ohtlike ainete kasutamise piirangutest, seoses nende ainete asendamise tehniliste võimaluste puudumisega.

Peamisteks eranditeks on plii ja elavhõbe. Pliid – võib kasutada:

 • kõrge sulamistemperatuuriga jootetinades (>85% pliisisaldus),
 • piesoelektrikutes,
 • kineskoobi klaasis,
 • direktiiviga piiritletud metallisulamites.

See-eest elavhõbedat – luminofoor- ja muud tüüpi lampides. Direktiiv lubab eritingimustel ka kadmeerimise ja kuusvalentse kroomi kasutamise.
Eritaotluste korral võib EL tingimuslikult lubada muude kahjulike ainete kasutamist, siiski on see sel juhul ainult ajutine luba.

Tootjate märgistused

Direktiivi raamesse kuuluvad tooted (välja arvatud komponendid) peavad olema märgistatud CE tähisega, lisaks sellele on tootjad, toodete ühetähendusliku identifitseerimise lihtsustamiseks klientidele, juurutanud nende toodete omapoolsed märgistuste süsteemid.

Direktiivi mõju Euroopa Liidu ja maailma turgudele

Direktiiv avaldab suurt mõju, mitte ainult vahetult tootjatele ja varustusettevõtetele, vaid ka logistikale, kvaliteedikontrollile, laovarustusele, tarnetele ning ka lõppkliendile. RoHS avaldab mõju ka otseselt mitte sellega hõlmatud toodetele, sest tootjad peavad ette nägema oma toodete mitmekesise kasutamise lõppkliendi, kelle huvide eest Direktiiv seisab, poolt.

RoHS-le vastavuse deklaratsioon

EL nõuab Direktiivi raamesse kuuluvatele toodetele (välja arvatud komponendid) RoHS-le vastavuse deklaratsiooni. Lisaks võivad kliendid nõuda kogu dokumentatsiooni vormis sellist kooskõla kinnitavaid dokumente. Praktiseeritakse ka RoHS elementide märgistuste kasutamist hulgi- ja individuaalpakenditel, arvetel ning saatelehtedel.

Märgistused green ja PB free

Tuleb ette ka selliseid tootjate märgistusi nagu green ja PB free. Need ei ole RoHS direktiiviga kooskõlas olevad märgistused. Esimene tähistab ainult pliivabaks jootmiseks (kõrgem keevitustemperatuur) mittesobivate kahjulike ainete kasutamise piiramist, teine see-eest pliivaba toodet.

RoHS-ga kooskõlas olevate toodete tootmiskulude kasv

Kahjulike ainete kasutamise piiramine toob kaasa vajaduse uute, kallimate metallide ja nende ühendite tootmisprotsessis kasutusele võtmise järele. Tootmisprotsessi muudetakse sel viisil, et seda võiks kohandada RoHS-ga kooskõlas oleva tootmisega. Kõik need muutused toovad kaasa üsna märkimisväärse, Direktiiviga kooskõlas olevate elementide valmistamise, kulude kasvu.

Uued jootetinad

Senini töös olnud jootetinad tuleb tootmisprotsessidest eemaldada. Kõige olulisemaks, Direktiivi poolt keelatud, elemendiks on plii. Paraku pole Euroopa Liit selles valdkonnas veel kindlat seisukohta võtnud. Populaarseimaks pliivabaks jootetinaks, mis võiks pliisulamit asendada, on tinal, vasel ja hõbedal baseeruv jootetina (SAC). Seda iseloomustab siiski kõrgem sulamistemperatuur.

Täielik kooskõla RoHS-ga

Täielik kooskõla RoHS-ga eeldab mitte ainult Direktiiviga keelatud ainete piiramist, vaid ka elementide kohandamist pliivaba jootmisprotsessiga, ehk siis elemendi enda kõrgemale jootmistemperatuurile vastupidavamaks muutmist. Kahjuks sulavad pliivabad jootetinad 40°C võrra kõrgematel temperatuuridel, kui pliiga jootetinad. Pikeneb ka jootmise aeg, mis mõjub negatiivselt saadud liite kvaliteedile. Võimalikuks alternatiiviks selles vallas on elektrit juhtivate liimide kasutamine, siiski ei ole need käesoleval ajal üldkasutatavad.

Ülalesitatud informatsioon ei ammenda täielikult nii laialdast teemat, nagu selleks on RoHS. Loodame, et see teave võimaldas meie klientidele probleemid ja nende lahendused oluliselt lähemale tuua.

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2011/65/EL 8. juunist 2011. a,
mis käsitleb mõningate ohtlike ainete kasutamise piiramist elektri- ja elektroonikaseadmetes
(ümberkujundatud versioon) ​(versioon EN)

linecard

Toodete vaatamiseks valige tootja või kategooria

Quick Buy

?
toote sümbol kogus
Tutvu

Muud Quick Buy valikud

paypal_help

See portaal kasutab cookie faile. Selleks, et cookie failide ja nende seadete haldamise kohta rohkem teada saada klikkige siia.

Ärge näidake uuesti