TIEDOT MEISTÄ

RoHS-merkinnät sivullamme: RoHS-merkinnän saavat tuotteet, jotka täyttävät Unionin RoHS-direktiivin.
Hakukoneen avulla voidaan löytää haluttu tuote. Haun jälkeen tuotteille, jotka täyttävät RoHS-direktiivin normit, palstalle "Tuote, symboli ja kuvaus" ilmestyy otsikkoon merkintä RoHS.
Kaikki tiedot, jotka koskevat yhdenmukaisuutta RoHS-direktiivin kanssa, perustuvat toimittajiltamme saatuihin tietoihin.

Yhä nopeampi sähkölaitteiden ja elektroniikan tekniikkojen ja teknologioiden kehitys aiheuttaa yhä nopeammin uuden sukupolven laitteiden luomisen, mistä johtuu merkittävää jätteiden syntymistä, koska laitteen elämänkaari aktiivisena tuotteena lyhenee. Koska se sisältää monia vaarallisia aineita, esim. raskasmetalleja, etenkin elohopeaa, kadmiumia, lyijyä, kuusiarvoista kromia tai palamisenestoaineita, syntyvät jätteet ovat vaarallisia luonnolle. Siksi Euroopan Unioni on ottanut lainsäädännöllisiä askeleita, joiden tarkoituksena on tästä johtuvien vaarojen vähentäminen. Sen vuoksi säädettiin RoHS direktiivi - direktiivi, joka rajoittaa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä tietyissä tuotteissa. Transfer Multisort Elektronik on vuoden 2005 alusta lisännyt valikoimaansa elementit, jotka täyttävät RoHS-vaatimukset. Yritämme taata luontoystävällisten elementtien täydellisen saatavuuden. Tämä riippuu sähköisten elementtien ja elektroniikan valmistajien mahdollisuuksista. Täyttääksemme asiakkaidemme odotukset TME on ottanut käyttöön tarkastusjärjestelmän, joka koskee elementtien valmistuksen yhdenmukaisuutta RoHS-direktiivin kanssa. Tämä mahdollistaa saumattoman yhteistyön asiakkaittemme kanssa.
Haluamme painottaa, että autamme asiakkaitamme, meillä on aiheesta kertovaa materiaalia, järjestämme konsultaatioita sekä toimitamme kaiken saatavilla olevan tiedon tiettyjen valmistajien elementtien yhdenmukaisuudesta RoHS-direktiivin kanssa.

Alla lisätietoa RoHS-direktiiviin liittyvästä lakitilanteesta.

RoHS – johdanto

1. heinäkuuta 2006 on astunut voimaan Euroopan Unionin luonnonsuojelua koskeva RoHS-direktiivi (tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen). Se rajoittaa kuuden vaarallisen kemiallisen aineen käyttöä sähkö- ja elektroniikkatuotteissa (sallitut rajat ylittäen), kuten:

 • elohopea,
 • kadmium,
 • lyijy,
 • kuusiarvoinen kromi,
 • palamisenestoaineet: PBB ja PBDE.

RoHS-direktiivi johtuu suoraan toisesta Unionin direktiivistä, WEEE-direktiivistä (Waste from Electrical and Electronic Equipment), niin kutsutusta romudirektiivistä, ja se liittyy siihen tiiviisti. Molempien direktiivien tavoitteena on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteiden rajoittaminen ja niiden aiheuttaman luonnon saastumisen ehkäiseminen.

Suurimmat pitoisuuden arvot

Suurin sallittu pitoisuus on 0,1% homogeenisen aineen painosta jokaisella yllämainitulla aineella, paitsi kadmiumilla, jolla tämä arvo on 0,01%. Määritelmässä nämä pitoisuudet eivät liittyy tuotteen tai yksittäisen elementin loppupainoon vaan ainoastaan homogeenisen materiaalin painoon - homogeenisen aineen, jonka voi teoreettisesti erottaa mekaanisesti muista aineista. Tämä on Euroopan Unionin yksiselitteinen määritelmä.
Direktiiviin sisältyvät tuoteryhmät.

RoHS sisältää myös sellaiset tuoteryhmät, kuten:

 • isokokoiset kodinkoneet,
 • pienkokoiset kodinkoneet,
 • IT- ja televiestintälaitteet,
 • kulutuslaitteet,
 • valaistuslaitteet,
 • sähkö- ja elektroniikkalaitteet (paitsi isokokoiset ja kiinteät teollisuuslaitteet),
 • lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvarusteet,
 • automaatit.

Maantieteellinen ulottuvuus

RoHS-direktiivi koskee Euroopan Unionin markkinoita, mutta siitä on nopeasti tullut standardi maailman markkinoilla elektroniikkateollisuuden globalisaation myötä. Samankaltaisia RoHS-direktiivin määrittämiä toimia suoritetaan monissa maissa, jotka eivät ole Euroopan Unionin jäseniä..

Lisätietoja

heinäkuuta 2006 alkaen kaikkien direktiiviin sisältyvien lopputuotteiden, jotka viedään Euroopan markkinoille, on täytettävä RoHS-direktiivin vaatimukset. Tämä koskee tuotteita, jotka tuodaan Euroopan Unionin alueelle sekä tuotteita, jotka on valmistettu myyntiin Unionin alueella. RoHS sisältää valmiit tuotteet; se ei koske elementtejä ja puolivalmisteita, jotka ovat valmiin tuotteen osia. Käytännössä tuottajat tarvitsevat osia, jotka ovat RoHS-direktiivin mukaisia, jotta lopputuote täyttäisi direktiivin vaatimukset.

Rajoitukset

RoHS-direktiivin käyttöönottoa valvoo toimielin, joka voi ryhtyä välttämättömiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että valmistajat täyttävät direktiivin vaatimukset.. Kaikki poikkeavuudet saattavat johtaa sakkoihin ja tuotteen täydelliseen poistamiseen Unionin markkinoilta.

Valmistuksessa ehdollisesti sallitut aineet

Direktiivi myöntää pari helpotusta vaarallisten aineiden käytön rajoituksiin, jos aineiden korvaaminen ei teknisistä syistä ole mahdollista.

Pääpoikkeus ovat lyijy ja elohopea. Lyijyä ei saa käyttää:

 • juoteaineissa, joiden sulatuslämpötila on korkea (>85% lyijypitoisuus),
 • pietsosähköisissa aineissa,
 • kuvaputken lasissa,
 • direktiivin määrittämissä metalliseoksissa.

Elohopeaa taas saa käyttää loistevalaisimissa ja muissa lampputyypeissä. Direktiivi sallii myös kadmiumin käytön erikoisolosuhteissa sekä kuusiarvoisen kromin käytön.
Erikoishakemusten perusteella Unioni saa ehdollisesti sallia muut haitalliset aineet, mutta poikkeuslupa myönnetään vain määräajaksi.

Valmistajien tunnukset

Niiden tuotteiden, joita koskee Direktiivi (lukuun ottamatta komponentteja), on pakko olla merkitty CE merkinnällä. Lisäksi tuottajat ovat ottaneet käyttöön omat merkintäjärjestelmät, joiden tehtävänä on helpottaa asiakkaille kyseisten tuotteiden yksiselitteisen tunnistamisen.

Direktiivin vaikutus Unionin ja maailman markkinoihin.

Direktiivillä on suuri, myös epäsuora vaikutus valmistajiin ja toimittajayrityksiin, sekä logistiikkaan, laadunvalvontaan, varastovaroihin, toimituksiin ja loppuasiakkaaseen. RoHS:lla on suuri vaikutus myös tuotteisiin, jotka eivät suoraan sisälly direktiiviin, koska valmistajien on ennustettava erilaiset tuotteidensa loppuasiakkaan käyttömahdollisuudet, joiden hyötyä direktiivi valvoo..

RoHS vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Unioni vaatii RoHS direktiivin yhdenmukaisuusilmoituksia niille tuotteille, joita kyseinen Direktiivi koskee (lukuun ottamatta komponentteja). Lisäksi asiakkaat saattavat vaatia, että heille toimitetaan asiapapereita, jotka todistavat tämän yhdenmukaisuuden, täyden asiakirja-aineiston muodossa. Käytännössä RoHS-komponentteja merkitään myös kokooma- sekä yksittäispakkauksiin, laskuihin ja lähetysluetteloihin.

Green ja PB free merkinnät

There are also used by the manufacturers such labels as green and PB free. These labels are not in conformity with the RoHS Directive. The first means only the reduction of using harmful substances, not adapted to the process of lead-free soldering, (higher temperature of soldering), the second means a product without lead.

The increased costs of products being in conformity with the RoHS Directive

Käytämme myös valmistajien merkintöjä, kuten green sekä PB free. Nämä eivät ole RoHS-direktiivin mukaisia merkintöjä. Ensimmäinen merkitsee vain haitallisten aineiden rajoittamista tuotteissa, jotka eivät sovellu lyijyttömään juottoprosessiin (korkeampi juottolämpötila), toinen merkitsee tuotteita, joista lyijy on poistettu.

RoHS-tuotannon korkeammat kustannukset

Haitallisten aineiden käytön rajoitus pakottaa käyttämään uusia, kalliimpia metalleja ja niiden yhdisteiden tuotantoprosesseja. Myös prosessia on muutettava, jotta se soveltuisi RoHS:n mukaiseen tuotantoon. Kaikki nämä muutokset vaikuttavat merkittävästi direktiivin mukaisten elementtien tuotantokustannusten kasvuun.

Uudet juottoseokset

Tähänastiset juottoseokset on poistettava tuotantoprosesseista. Tärkein direktiivissä kielletty elementti on lyijy. Unioni ei ole esittänyt lyijyn käytölle yksiselitteistä vaihtoehtoa. Suosituin lyijytön seos, jolla voidaan korvata lyijyseokset on tinaan, kupariin ja hopeaan perustuva seos (SAC). Sen sulatuslämpötila on kuitenkin korkeampi.
Se on täysin yhdenmukainen RoHS:in kanssa.

Täydellinen yhdenmukaisuus RoHS:n kanssa vaatii paitsi direktiivissä kiellettyjen aineiden käytön rajoittamista, myös elementtien sopeuttamista lyijyttömiin juottoprosesseihin, eli itse elementin totuttamisen korkeampaan juottolämpötilaan. Valitettavasti lyijyttömät juottoseokset sulavat noin 40°C korkeammissa lämpötiloissa kuin lyijyseokset. Tämän pidentää juottoaikaa, mikä vaikuttaa negatiivisesti juoton laatuun. Mahdollisena vaihtoehtona voisivat olla sähköjohtavat liimat, mutta nykyään niiden käyttö ei ole yleistä.

Yllä olevat tiedot RoHS-direktiivistä eivät ole täydellisiä. Toivomme kuitenkin, että nämä tiedot antavat asiakkaillemme paremman kuvauksen ongelmista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista.

Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annettu
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/65/EU (annettu 8.6.2011)
(muutettu versio) (EN versio)

linecard

Nähdäksesi tuotteet, valitse tuottaja tai kategoria

Quick Buy

?
tuotteen symboli määrä
Kurkista

Quick Buy:n muut toiminnot

paypal_help

Tämä sivusto käyttää evästetiedostoja. Klikkaa tästä saadaksesi lisää tietoa evästetiedostoista sekä niiden asetusten hallinnasta.

Älä näytä enää