Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Δικαίωμα αποχώρησης από την συμφωνία

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ο καταναλωτής ο οποίος σύναψε με την ΤΜΕ συμφωνητικό πώλησης εξ αποστάσεως (δηλ. με την βοήθεια υπηρεσίας διαδικτύου, e-mail, φάξ, τηλεφωνικά) έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από την παρούσα συμφωνία σε χρονικό διάστημα 14 ημερών χωρίς την οποιαδήποτε αιτιολόγηση.

Το χρονικό διάστημα αποχώρησης από την συμφωνία λήγει μετά την πάροδο 14 ημερών από την ημέρα:

α. κατά την οποία ο πελάτης περιήλθε σε κατοχή αντικειμένων ή κατά την οποία άτομο τρίτο εκτός του μεταφορέα και υποδεδειγμένο από τον πελάτη περιήλθε σε κατοχή αντικειμένων,

β. σε περίπτωση συμφωνίας υποχρέωσης μετάβασης κυριότητας πολλών αντικειμένων, τα οποία παραδίδονται ατομικά, των οποίων ο πελάτης περιήλθε στην κατοχή του τελευταίου εξ αυτών, ή όπου άτομο τρίτο εκτός του μεταφορέα και υποδεδειγμένο από τον πελάτη περιήλθε στην κατοχή του τελευταίου εξ αυτών των αντικειμένων.

Για να κάνει χρήση της αποχώρησης από την συμφωνία, ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώσεις την: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź
tel. 42 645-55-65, fax 42 645-55-00
e-mail: reklamacje@tme.pl

σχετικά με την απόφασή του για αποχώρηση από την συμφωνία μέσω σαφούς δήλωσης ( για παράδειγμα έγγραφο μέσω ταχυδρομείου, φάξ ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).

Ο πελάτης μπορεί να κάνει χρήση του εντύπου αποχώρησης από την συμφωνία που εσωκλείεται στο email επιβεβαίωσης της παραγγελίας καθώς διαθέσιμου για λήψη παρακάτω, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

Προκειμένου να τηρηθεί το χρονικό διάστημα αποχώρησης από την συμφωνία, θα πρέπει ο καταναλωτής να αποστείλει την πληροφορία που αφορά την χρήση του δικαιώματος αποχώρησης απο την συμφωνία που του αναλογεί, πριν την λήξη του χρονικού διαστήματος αποχώρησης απο την συμφωνία.

Συνέπειες αποχώρησης από την συμφωνία

Σε περίπτωση αποχώρησης από την παρούσα συμφωνία η ΤΜΕ επιστρέφει στον πελάτη όλες τις πληρωμές που αυτός έχει πραγματοποιήσει, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους αποστολής των αντικειμένων (με εξαίρεση πρόσθετα κόστη που προκύπτουν απο τον επιλεγμένο εκ του πελάτη τρόπο αποστολής, άλλο από τον φθηνότερο συνήθη τρόπο που προτείνεται από την ΤΜΕ), άμεσα, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα απο 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία η ΤΜΕ ενημερώθηκε για την απόφαση του πελάτη να αποχωρήσει από την παρούσα συμφωνία. Η επιστροφή πληρωμών από την ΤΜΕ πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο, κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε από τον καταναλωτή η προηγούμενη συναλλαγή, εκτός εάν ο καταναλωτής συμφωνεί σε άλλη λύση, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης δεν βαρύνεται με χρεώσεις αναφορικά με αυτή την επιστροφή. Η ΤΜΕ μπορεί να παγώσει την επιστροφή πληρωμής μέχρι το χρονικό διάστημα λήψης των αντικειμένων ή το χρονικό διάστημα λήψης σε αυτήν αποδεικτικού αποστολής τους, ανάλογα με το ποιό προκύπτει πρώτο.

Παρακαλούμε να αποσταλλούν ή να παραδωθούν στην διεύθυνση

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź

τα αντικείμενα άμεσα, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα απο 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ενημέρωσε την ΤΜΕ περί αποχώρησης από την παρούσα συμφωνία. Το χρονικό διάστημα τηρείται εφόσον ο καταναλωτής αποστείλει τα αντικείμενα πριν την λήξη του ορίου 14 ημερών. Ο καταναλωτής θα πρέπει να επιβαρυνθεί με το άμεσο κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων. Σε περίπτωση που αντικείμενα λόγω του χαρακτήρα τους δεν μπορούν να αποσταλλούν με απλό τρόπο μέσω ταχυδρομείου, το ύψος του κόστους κατά την πώληση στο έδαφος της Πολωνίας εκτιμάται κατά μέγιστο σε τιμή περίπου 100 ζλότυ Πολωνίας.

Ο καταναλωτής ευθύνεται μόνο για την μείωση της τιμής αντικειμένων που προκύπτει απο την χρήση τους με τρόπο άλλο από αυτό που ήταν απαιτητός για την εκτίμηση του χαρακτήρα, χαρακτηριστικών και λειτουργικότητας των αντικειμένων.

Απώλεια δικαιώματος αποχώρησης από την συμφωνία καθώς και συνθήκες κάτω από τις ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα αποχώρησης από την συμφωνία.

Το δικαίωμα αποχώρησης από την συμφωνία που έλαβε χώρα εξ αποστάσεως δεν αναλογεί σε πελάτη, αναφορικά με συμφωνίες:

1) παροχής υπηρεσιών, εάν ο επιχειρηματίας πραγματοποίησε πλήρως την υπηρεσία με την συγκατάθεση του καταναλωτή, ο οποίος ενημερώθηκε πριν την έναρξη της υπηρεσίας, πως με την ολοκλήρωσή της από τον επιχειρηματία, χάνει το δικαίωμα αποχώρησης από την συμφωνία,

2) όπου η τιμή ή ο μισθός εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματιστηριακής αγοράς, στις οποίες ο επιχειρηματίας δεν έχει έλεγχο, και που οι οποίες μπορούν να επέλθουν πριν την λήξη του χρονικού διαστήματος αποχώρησης από την συμφωνία,

3) όπου το αντικείμενο υπηρεσιών αποτελεί μή τυπική κατασκευή, κατασκευασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή που αποτελεί ικανοποίηση των ατομικών του αναγκών,

4) όπου το αντικείμενο υπηρεσιών αποτελεί αντικείμενο γρήγορης φθοράς ή που έχει μικρή διάρκεια χρόνου χρήσης,

5) όπου το αντικείμενο υπηρεσιών αποτελεί αντικείμενο το οποίο παραδίδεδαι σε σφραγισμένη συσκευασία, η οποία μετά το άνοιγμά της δεν μπορεί να επιστραφεί λόγω προστασίας υγείας, ή λόγω υγειινής, εφόσον η συσκευασία ανοίχθηκε μετά την παράδοση,

6) όπου το αντικείμενο υπηρεσιών αποτελούν αντικείμενα τα οποία μετά την παράδοσή τους λόγω του χαρακτήρα τους, συνδέονται με τρόπο μόνιμο με άλλα αντικείμενα,

7) όπου ο καταναλωτής συγκεκριμένα απαίτησε από τον επιχειρηματία να μεταβεί σε αυτόν προκειμένου να πραγματοποιήσει γρήγορη επισκευή ή συντήρηση, εφόσον ο επιχειρηματίας παρέχει επιπλέον άλλες υπηρεσίας εκτός από αυτές τις οποίες απαιτεί ο καταναλωτής, ή προμηθεύει αντικείμενα άλλα, πέραν των ανταλλακτικών που απαιτούνται από τον καταναλωτή αναφορικά με τις πρόσθετες υπηρεσίες ή αντικείμενα,

8) όπου το αντικείμενο υπηρεσιών αποτελούν ηχητικές ή εγγραφές εικόνας ή προγράμματα υπολογιστών τα οποία παραδίδονται σε σφραγισμένη συσκευασία, εφόσον η συσκευασία έχει ανοιχθεί μετά την παράδοση,

9) που συνάπτωνται μέσω δημόσιου διαγωνισμού,

10)προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, τα οποία είναι γραμμένα σε υλικό φορέα, εφόσον η πραγματοποίηση της παροχής εκκίνησε με την συγκατάθεση του καταναλωτή πριν την λήξη του χρόνικού διαστήματος από την αποχώρηση από την συμφωνία και μετά την πληροφόρησή του από τον επιχειρηματία περί απώλειας δικαιωμάτων αποχώρησης από την συμφωνία.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

(Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλλεί σε περίπτωση θέλησης αποχώρησης από την συμφωνία)

Παραλήπτης: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, fax 42 645-55-00, e-mail: reklamacje@tme.pl

Εγώ/Εμείς(*) δια της παρούσης ενημερώνω/ενημερώνουμε περί της αποφάσεώς (*) μου/μας (*) αποχώρησης από την συμφωνία πώλησης των παρακάτω αντικειμένων:

....................

Ημερομηνία σύναψης συμφωνίας (*)/παραλαβής(*):
....................

Όνομα και Επώνυμο Καταναλωτή (-ών):
....................

Διεύθυσνη Καταναλωτή (-ών):
....................

Πρόσθετα στοιχεία (εθελοντικά, αλλά χρήσιμα για την ορθή διευθέτηση του ζητήματος):

Αριθμός Πελάτη:
....................

Αριθμός τιμολογίου:
....................

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιστροφή πληρωμής πραγματοποιείται μέσω της χρήσης των ίδιων τρόπων πληρωμής οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν από τον καταναλωτή κατά την συναλλαγή, εκτός αν συμφώνησε σε άλλη διευθέτηση, σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής δεν βαρύνεται με κόστη αναφορικά με αυτή την επιστροφή. Εάν η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω τραπεζικής αποστολής ή μέσω κάρτας πληρωμών, σε περίπτωση μη παροχής αριθμού λογαριασμού, η επιστροφή παραγματοποιείται στον τραπεζικό λογαριασμό ή στην κάρτα απο την οποία πραγματοποιήθηκε η πληρωμή, κατά την πληρωμή με αντικαταβολή η επιστροφή πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομικής επιστολής εφόσον ο πελάτης δεν παρέχει την παρακάτω συγκατάθεση για τραπεζική συναλλαγή):

Παρέχω συγκατάθεση για επιστροφή της πραγματοποιημένης πληρωμής μέσω τραπεζικής συναλλαγής στον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό

....................

....................

Υπογραφή πελάτη(-ών)

(μόνο εφόσον το έντυπο αποστέλλεται σε έκδοση έντυπη)

....................

Ημερομηνία

(*)Να διαγραφούν όπου δεν απαιτείται

Πρότυπο εντύπου αποχώρησης από την συμφωνία σε μορφή pdf

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση