Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Γενικός κανονισμός προσφορών

 1. Ο παρακάτω κανονισμός (ονομαζόμενος στο εξής „Κανονισμός”) ορίζει τους γενικούς κανόνες διεξαγωγής προωθητικών ενεργειών από την Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o. με έδρα την Πόλη (93-350) επί της οδού Ustronna 41, εγγεγραμμένης στο Αρχείο Επιχειρήσεων του Κρατικού Δικαστικού Μητρώου που διατηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο της πόλης Łódz – Κέντρο, XX Τμήμα Κρατικού Δικαστικού Μητρώου, με αριθμό KRS: 0000165815, ΑΦΜ: 729-010-89-84, REGON: 473171710, και ύψος εταιρικού κεφαλαίου: 3.300.000 zł (ονομαζόμενης στο εξής „TME ή „Οργανωτής”).

 2. Οι προωθητικές ενέργειες οι οποίες διεξάγονται από την ΤΜΕ μπορούν συγκεκριμένα να αφορούν:

α) προσφορά τιμής – εννοείται ως μείωση της τιμής όλων ή συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων που βρίσκονται σε εμπορική προσφορά της ΤΜΕ κατά το διάστημα ισχύος της διεξαγόμενης προώθησης,

β) προσφορά που αφορά κόστος αποστολής –εννοείται η κάλυψη από τον Οργανωτή του συνόλου ή τμήματος του κόστους αποστολής εμπορευμάτων συγκεκριμένης τιμής που αγοράστηκαν κατά την διάρκεια της διεξαγόμενης προσφοράς,

γ) προσφορά αναμνηστικών – εννοείται ως η απόδοση από τον Οργανωτή κατά την αγορά συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων ή προϊόντων συγκεκριμένης τιμής, που βρίσκονται σε εμπορική προσφορά της ΤΜΕ, αναμνηστικού,

δ) απόδοση, μετά την πλήρωση ορισμένων όρων ή άνευ όρων, εκπτωτικού κωδικού για επόμενες αγορές από την ΤΜΕ.

 1. Οι προωθητικές ενέργειες σχηματίζονται από τον Οργανωτή με κανόνες που ορίζονται στον παρακάτω Κανονισμό, και συμπληρώνονται με ενημερώσεις οι οποίες εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.tme.eu στο πεδίο „Προσφορές”, αποστέλλονται μέσω του ενημερωτικού φυλλαδίου της ΤΜΕ, αποστέλλονται με την βοήθεια e-mail ή δημοσιεύονται σε άλλη μορφή. Σε περίπτωση όπου ο σκοπός της προωθητικής ενέργειας αποκλίνει από τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, οι όροι του θα δημοσιεύονται σε ξεχωριστό κανονισμό.

 2. Ενημέρωση σχετικά με την προωθητική ενέργεια μπορεί να ορίσει αναφορικά με την ύπαρξή της, τους όρους συμμετοχής, χρόνο διάρκειας, εδαφική εμβέλεια καθώς και κατηγορία πελατών της ΤΜΕ, στους οποίους απευθύνεται.

 3. Κάθε προωθητική ενέργεια διαθέτει χρονικά πλαίσια τα οποία εμφανίζονται κατά την ανακοίνωσή της. Ο Οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προωθητική προσφορά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

 4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια είναι δυνατή καθ’όλη την διάρκεια ισχύος της.

 5. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια είναι δωρεάν και εθελοντική.

 6. Στην προωθητική ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, οργανωτικές μονάδες που δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα, των οποίων ο νόμος δίνει το δικαίωμα νομικού προσώπου (ονομαζόμενοι στο εξής ως “Συμμετέχοντες”), οι οποίοι πληρούν αποκλειστικά τους παρακάτω όρους:

α) διαθέτουν λογαριασμό πελάτη στο σύστημα πωλήσεων της ΤΜΕ,

β) έχουν λάβει γνώση του παρόντα Κανονισμού και αποδέχονται πλήρως το περιεχόμενό του,

γ) έχουν ως διεύθυνση κατοικίας ή έδρα στο έδαφος στο οποίο απευθύνεται η προωθητική ενέργεια, σε περίπτωση όπου η εδαφική εμβέλεια είναι περιορισμένη,

δ) ανήκουν σε κατηγορία πελατών της ΤΜΕ, προς την οποία η προωθητική ενέργεια απευθύνεται, εφόσον η προσφορά αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένη κατηγορία πελατών,

ε) Ο Συμμετέχων πληροί όλους τους όρους συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια, οι οποίοι αναρτώνται σε ενημέρωση της ανακοίνωσής της στον παρόντα Κανονισμό,

ζ) σύναψη συμφωνίας μεταξύ της ΤΜΕ και του Συμμετέχοντα, πώλησης ή αποστολής εμπορευμάτων που προσφέρονται προς πώληση από την ΤΜΕ, καθώς και εκτέλεση τέτοιων συμφωνιών, δεν απαγορεύεται από την πολωνική νομοθεσία ή την διεθνή.

 1. Εφόσον ενημέρωση σχετικά με την προωθητική ενέργεια δεν ορίζει διαφορετικά, στην προωθητική ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος πελάτες οι οποίοι καταθέτουν παραγγελία σε οποιαδήποτε μορφή.

 2. Εάν ο Συμμετέχων έλαβε εκπτωτικό κωδικό για επόμενες αγορές στην ΤΜΕ, το διάστημα ισχύος του κουπονιού καθώς και οι κανόνες εξαργύρωσής του θα οριστούν σε ενημέρωση ανακοίνωσης της προσφοράς.

 3. Οι προωθητικές ενέργειες δεν συνδέονται μεταξύ τους, ούτε με άλλες εκπτώσεις, ιδιαίτερα με τις ορισμένες εξατομικευμένα, εφόσον οι συγκεκριμένοι όροι της δεδομένης προωθητικής ενέργειας δεν ορίζουν διαφορετικά.

 4. Η προσφορά τιμής δεν περιλαμβάνει κόστη αποστολής, εκτός εάν στο περιεχόμενο των πληροφοριών κατά την ανακοίνωση, προκύπτει κάτι διαφορετικό.

 5. Εφόσον η προωθητική ενέργεια αφορά την καταβολή από τον Οργανωτή, μετά την πλήρωση των ορισμένων όρων, αναμνηστικού, ο Συμμετέχων έχει το δικαίωμα λήψης του αναμνηστικού, άπαξ. Το αναμνηστικό αυτό εσωκλείεται στο δέμα που περιέχει το εμπόρευμα ή αποστέλλεται στον Συμμετέχοντα σε μορφή ξεχωριστής αποστολής με κόστος του Οργανωτή. Σε περίπτωση χρήσης από τον Συμμετέχοντα του δικαιώματος αποχώρησης από την συμφωνία που έχει σχηματιστεί εξ αποστάσεως, το αναμνηστικό τυγχάνει επιστροφής μαζί με το επιστρεφόμενο εμπόρευμα, κάτω από κανόνες που ορίζονται από την νομοθεσία.

 6. Η πώληση προϊόντων από την ΤΜΕ που τυγχάνουν της προωθητικής ενέργειας, πραγματοποιείται μέσω κανόνων οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της TME: www.tme.eu, εκτός και αν η εμπορική συνεργασία πραγματοποιείται με βάση ατομικούς κανόνες που έχουν γίνει αποδεκτοί από την ΤΜΕ εγγράφως.

 7. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, αποτελεί ισοδύναμο της επιβεβαίωσης της γνωριμίας από τον Συμμετέχοντα, του περιεχομένου της ανακοίνωσης της προωθητικής ενέργειας, καθώς και του παρόντος Κανονισμού, ομοίως η αποδοχή τους.

 8. Στα πλαίσια των δικαιωμάτων, η νομική σχέση που προκύπτει από τον παρόντα Κανονισμό υπάγεται στο πολωνικό Δίκαιο.

 9. Ο Οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει μετατροπές των όρων του Κανονισμού, καθώς και των όρων της προωθητικής ενέργειας, εξαιτίας σημαντικών αιτιών, υπό τον όρο πως οι αλλαγές δεν έρχονται σε αντίθεση με τα δικαιώματα των Συμμετεχόντων της προωθητικής ενέργειας αυτής. Όλες οι πραγματοποιούμενες αλλαγές των κανόνων του Κανονισμού, θα εσωκλείονται σε Συνημμένο του παρόντος Κανονισμού, του οποίου και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού.

 10. Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 20.07.2018 και βρίσκεται διαθέσιμος στην ιστοσελίδα TME: www.tme.eu.

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση