You are browsing the website for customers from Hungary. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

EGYÜTTMŰKÖDÉS

REKLAMÁCIÓS ELJÁRÁS

8.a. A Fogyasztói reklamáció felvételére és kivizsgálására a kötelező jogszabályoknak megfelelően kerül sor, beleértve a Polgári Törvénykönyv, a Fogyasztóvédelmi Törvény, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet hatályos rendelkezéseit.

8.b. Minden észrevételt, mely az általunk eladott gyártmányok minőségére, a kiszolgálás módjára és a számlának a valós helyzettől való eltérésére vonatkozik, kérjük írásban jelenteni a Értékesítési Osztályunkra: cím: TME Hungary Kft. 1146 Budapest, Hermina út 17, tel.: +36-1-220-67-56; e-mail: tme@tme.hu.

8.c. A hibás és tévesen leszállított áruk visszajuttatását kizárólag a TME Kft. Reklamációs Osztályának munkatársa jóváhagyása után lehet megtenni. Az áru kizárólag utánvétel nélküli küldeményként juttatható vissza. A TME Kft. Reklamációs Osztályának munkatársa konkrét esetekben javasolhat áruátvételi megbízást egy konkrét fuvarozónak vagy futárnak.

8.d. Szintén az áruk visszaküldésének alapja lehet, ha TME Kft. által elküldött termékek paraméterei jelentősen eltérnek a katalógusban megadottaktól.

8.e. A reklamációnak tartalmaznia kell a reklamáció okának pontos leírását, a vásárlási bizonylat másolatát valamint a reklamáció ügyintézésének elvárt módját. A reklamációs bejelentést a www.tme.huhonlapon található reklamációs űrlap segítségével kérjük megtenni, a →„Hogyan vásároljunk" menüpont →"Magyarország" → "Reklamáció bejelentőlap"alpontban.

8.f. Ha a küldemény a szállítás alatt keletkezett mechanikai sérülésekre utaló állapotban érkezett meg Önökhöz, a kézbesítő jelenlétében el kell végezni a küldemény vizsgálatát és jegyzőkönyvbe foglalva leírni a megrongálódást. Az ilyen, kézbesítő által aláírt jegyzőkönyv megkönnyíti a reklamáció elbírálását.

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a TME Kft. hibás teljesítése esetén a TME Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a TME Kft-nek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a TME Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve – nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a TME Kft. adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a TME Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a TME Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként

Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

ELÁLLÁSI JOG

8.g. Gazdasági tevékenységet nem folytató ügyfeleknek, akik az érvényben lévő jogszabályok szerint Fogyasztóknak számítanak, a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (Rendelet) 20. §-a alapján jogukban áll a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállni, illetve és a termék kézhezvételének napjától számított 14 napon belül az árut visszaadni, bármilyen pótdíj megfizetése és a visszatérítés megindokolása nélkül. A fogyasztó az elállási jogát a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A visszaadott áru nem viselheti semmilyen nyomát használatnak vagy megrongálódásnak és az eredeti csomagolásban, a teljes dokumentációval, a vásárlási bizonylat másolatával valamint a szerződés felbontásáról szóló nyilatkozattal együtt kell visszaküldeni.

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a Rendelet 29. §-ban foglalt esetekben, így különösen olyan termék értékesítése esetében, amely a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.

A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A TME Kft. azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárának megtérítését.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a 8.b. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. Ön internetes oldalunkon is www.tme.hu kitöltheti az elállási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: TME Hungary Kft. 1146 Budapest, Hermina út 17

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ……………….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ………………..

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Fogyasztói száma (ajánlott):

Számla száma (ajánlott):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

linecard

Termékek megtekintéséhez válassz gyártót vagy kategóriát

Quick Buy

?
termékkód rendelt mennyiség
Nézz szét

További Quick Buy opciók

Ez az oldal cookie fájlokat használ. Klikkelj ide, ha többet akarsz tudni a cookie fájlokról és a beállításaik kezeléséről.

Ne jelenjen meg többet