Jūs naršote svetainės versijoje, skirtoje klientams iš: Lithuania. Pagal nustatytus duomenis, jums siūloma svetainės verisija USA / US
Kliento paskyra
Jūsų krepšys
Įsiregistruokite

Garantijos sąlygos

GARANTIJOS SĄLYGOS

1. Pardavėjas, Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. įsikūrusi Lodzėje adresu: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (Polska), įregistruota Lodzės apygardos teismo XX-ajame ūkio skyriuje (Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy), nacionalinio teismų registro numeris (KRS numeris): 0000165815, mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (NIP numeris) 729-010-89-84, centriniame ekonominės veiklos sąraše (REGON numeris) 473171710, įstatinis kapitalas: 3.300.000,00 PLN, toliau vadinamas „Laiduotoju” suteikia produkto pirkėjui ……….. mėnesių garantiją [garantijos laikotarpis nurodytas prekių aprašyme svetainėje www.tme.eu]. Akumuliatoriams pateikiamiems kartu su kitu produktu suteikiama 6 mėnesių garantiją nuo pirkimo dienos.

2. Garantinis laikotarpis prasideda produkto vartotojui išdavimo momentu.

3. Pirkėjo, kuris nėra vartotoju, atžvilgiu garantinis laikotarpis prasideda perdavus riziką, susijusią su produkto pirkimu.

4. Garantija galioja Lenkijos bei šalies, į kurią Laiduotojas pristato prekę, teritorijoje.

5. Norint išvengti gedimų, Vartotojas privalo susipažinti su naudojimo instrukcija, laikytis juos nuorodų bei neviršyti maksimaliu produkto darbinių parametrų.

6. Garantija neapima produktų defektų, atsiradusių dėl kitų negu būdingos šiam produktui priežasčių, tame tarpe dėl produkto naudojimo ne pagal paskirtį bei instrukcijos nuorodų nesilaikymo.

7. Garantija netaikoma stiklo dalims, baterijoms, laidams, korpusams bei natūraliai susidėvinčioms medžiagoms įrenginio naudojimo metu (pvz.: litavimo antgaliai, anglies šepečiai, lemputės ir t.t.). Šildymo elementai garantinio laikotarpio metu gali būti pakeisti tik vieną kartą.

8. Garantija prarandama pažeidus plombas, savavališkai išmontavus, išradžius įrenginį, neįgaliotiems asmenims (t.y. neįgaliotame remonto tinkle) atlikus remontą arba pakeitus ką nors produkte, dėl netinkamos priežiūros arba jos stokos.

9. Jeigu garantiniu laikotarpiu atsiranda gedimas, atliekamas nemokamas produkto remontas. Laiduotojas pagal savo nuožiūra gali pakeisti nekokybišką prekę kita tokia pat preke be defektų arba grąžinti sumokėtus pirkimo metu pinigus. Garantija nesuteikia teisės reikalauti pakeisti produktą kitu produktu be defektų arba atsisakyti pardavimo sutarties bei reikalauti grąžinti pinigus.

10. Apie produkto gedimą būtina pranešti raštu, elektroniniu paštu arba faksu (kontaktiniai duomenys pateikiami garantijos sąlygų pradžioje) bei pateikti: vardą ir pavardę arba Pirkėjo pavadinimą, adresą, telefono numerį, produkto modelį, produkto serijos numerį, sąskaitos faktūros numerį bei produkto, kuriam suteikiama garantija, defekto aprašymą.

11. Gedusį produktą būtina pristatyti į Laiduotojo buveinę (Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o., ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź). Prašome nesiųsti gedusio produkto į Laiduotojo buveinę be išankstinio susitarimo su Laiduotoju.

12. Jeigu defektas, atsiradę garantiniu laikotarpiu. trukdo naudotis produktu pagal jo paskirtį, toks defektas pašalinamas 30 dienų laikotarpyje nuo produkto pristatymo į Laiduotojo buveinę dienos, išskyrus 8 punktą.

13. Garantinio lapo praradimo atveju, dublikatai neišduodami.

14. Laiduotojas informuoja Pirkėją, kad asmens duomenų, pateiktų pagal šios garantijos 9 punktą, administratoriumi yra Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. įsikūrusi Lodzėje adresu: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź. Duomenys bus tvarkomi tik tikslais susijusiais su garantinių įsipareigojimų vykdymu bei archyvavimu. Asmens duomenys bus prieinami tik įgaliotiems subjektams, remiantis teisės aktais. Asmens duomenų pateikimas Pirkėju yra savanoriškas, bet atsisakymas juos pateikti trukdys aukščiau išvardytų tikslų realizavime. Pirkėjas turi prieigos prie asmens duomenų teisę bei gali jas pakeisti.

15. Garantijai taikoma ir jį aiškinama pagal Lenkijos Respublikos teisę.

16. Bet kokie ginčai, kylantis dėl šios garantijos, suteiktos subjektui, kuris nėra vartotoju, bus sprendžiami teisme pagal TME buveinės vietą.

17. Duomenys pateikti produkto pirkimo sąskaitoje faktūroje, t.y. įrenginio/produkto numeris, pardavimo data, yra garantijos neatsėjama dalimi.

18. Ši produkto garantija nepanaikina, neapriboja ir nesustabdo Pirkėjo teisių, jeigu prekė neatitinka sutarties.

Jūsų naršyklė nepalaiko kai kurių funkcijų, atsisiųskite naujausią versiją