INFORMACIJA APIE MUS

RoHS ženklas mūsų interneto puslapyje: gaminiai, pažymėti RoHS, atitinka Europos Sąjungos RoHS direktyvos reikalavimus.
Ieškyklės pagalba reikia surasti norimą prekę. Suradus, RoHS direktyvos normas atitinkančių prekių atveju, stulpelyje "Prekė, simbolis ir aprašymas" pasirodys užrašo „RoHS” pavidalo simbolis.
Visą informaciją apie RoHS direktyvos atitikimą pateikiame remdamiesi duomenimis, gautais iš mūsų tiekėjų.

Vis greitesnė technikos ir technologijos pažanga elektros ir elektroninės įrangos srityje lemia, jog per vis trumpesnį laiką randasi naujos įrenginių kartos, taigi ir žymūs atliekų kiekiai, kadangi sutrumpėja tokios įrangos, kaip aktyvaus produkto, gyvavimo laikas. Kadangi šioje įrangoje yra panaudota daug įvairių pavojingų medžiagų, pvz., sunkiųjų metalų, ypač gyvsidabrio, kadmio, švino, šešiavalenčio chromo, o taip pat antipirenų, taigi ir tokios įrangos atliekos taip pat yra pavojingos aplinkai. Dėl šios priežasties Europos Sąjunga ėmėsi kurti teisės aktus, skirtus sumažinti dėl to kylančias grėsmes. Tuo tikslu gimė atitinkama direktyva – RoHS – apribojusi kai kurių pavojingų medžiagų naudojimą tam tikrų produktų gamyboje. Firma Transfer Multisort Elektronik nuo 2005 m. pradžios pildo savo asortimentą RoHS reikalavimus atitinkančiais elementais. Stengiamės užtikrinti visišką aplinkai draugiškų elementų prieinamumą. Ir vis dėlto tai priklauso nuo elektros ir elektroninių elementų gamintojų galimybių. Siekdama patenkinti savo klientų lūkesčius, firma TME įdiegė sistemą, skirtą kontroliuoti elementų atitikimą RoHS direktyvai. Tai leidžia pašalinti problemas bendradarbiaujant su mūsų prekių gavėjais.

Norime pabrėžti, jog stengiamės suteikti visokeriopą pagalbą savo klientams, disponuojame medžiaga, supažindinančia su šia tematika, organizuojame konsultacijas ir suteikiame visą galimą informaciją, susijusią su atskirų gamintojų elementų atitikimu RoHS direktyvai.

Žemiau pateikiame teisinės situacijos, susijusios su RoHS direktyva, išaiškinimą.

RoHS – įvadas

2006 m. liepos 1 d. įsigaliojo Europos Sąjungos RoHS direktyva (Restriction of use of certain Hazardous Substances), skirta padėti aplinkos apsaugai. Ši direktyva draudžia elektros ir elektroninės įrangos gamybai naudoti šešias pavojingas medžiagas (virš maksimalių leistinų kiekių), t. y.:

 • gyvsidabrį,
 • kadmį,
 • šviną,
 • šešiavalentį chromą,
 • antipirenus PBB ir PBDE.

RoHS direktyva tiesiogiai išsirutuliojo iš kitos Europos Sąjungos direktyvos - WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment), vadinamosios atliekų direktyvos, ir yra glaudžiai su ja susijusi. Abiejų direktyvų paskirtis yra apriboti elektros ir elektroninių gaminių atliekas, eliminuojant su tuo susijusią aplinkos taršos riziką.

Maksimalūs koncentracijų dydžiai

Maksimali leistina koncentracija yra 0,1% homogeninės medžiagos svorio kiekvienai medžiagai, išskyrus kadmį, kuriai yra nustatyta 0,01% koncentracija. Be to, šios koncentracijos galioja ne galutinio gaminio ar atskiro elemento svoriui, o tiktai homogeniškos medžiagos – tokios, kuri teoriškai gali būti mechaniniu būdu atskirta nuo kitų medžiagų – svoriui. Tai yra vienareikšmis Europos Sąjungos apibrėžimas.

Prekių grupės, kurioms galioja Direktyva

RoHS apima tokias grupes, kaip:

 • didelių gabaritų namų ūkio įrenginiai,
 • mažų gabaritų namų ūkio įrenginiai,
 • IT ir telekomunikacijų įranga,
 • vartotojų įranga,
 • apšvietimo įranga,
 • elektros ir elektroniniai prietaisai (išskyrus didelių gabaritų stacionariuosius pramoninius įrenginius),
 • žaislai, sporto ir poilsio įrenginiai,
 • automatai.

Teritorinės ribos

RoHS direktyva yra skirta Europos Sąjungos rinkoms, tačiau dėl elektronikos pramonės globalizacijos greitai tapo standartu viso pasaulio rinkose. Panašūs RoHS direktyvos sąlygoti veiksmai yra taikomi daugelyje šalių, nepriklausančių Europos Sąjungai.

Daugiau informacijos

Po 2006 m.liepos 1 d. kiekvienas galutinis produktas, kuriam galioja Direktyva ir kuris pateks į Europos rinką, privalės atitikti RoHS direktyvos reikalavimus. Tai yra taikoma produktams, importuojamiems į Europos Sąjungos teritoriją, bei parduoti skirtiems produktams, pagamintiems ES teritorijoje. RoHS reguliavimas apima gatavus produktus, tačiau nėra taikomas elementams ir pusgaminiams, sudarantiems gatavą gaminį. Vis dėlto praktikoje gamintojams teks naudoti RoHS direktyvą atitinkančius sudedamuosius elementus, kad galutinis produktas taip pat neperžengtų Direktyvos apibrėžtų ribų.

Apribojimai

Tinkamą RoHS direktyvos įgyvendinimą prižiūri vykdomasis organas, kuris turi teisę imtis reikalingų veiksmų, skirtų nustatyti, ar gamintojai laikosi Direktyvos reikalavimų. Bet kokie neatitikimai gali lemti baudų skyrimą ir netgi produkto pašalinimą iš ES rinkos.

Medžiagos, kurias tam tikromis sąlygomis leidžiama naudoti gamyboje

Atsižvelgus į tai, jog tam tikrais atvejais nėra techninių galimybių pakeisti kai kurias medžiagas, Direktyvoje yra numatyta keletas pavojingų medžiagų naudojimo apribojimų išimčių.

Pagrindinės išimtys yra švinas ir gyvsidabris. Švinas gali būti naudojamas:

 • aukštos lydymosi temperatūros lydmetaliuose (>85% švino),
 • pjezoelektroniniuose įtaisuose,
 • kineskopų stikle,
 • direktyvoje nustatytuose metalų lydiniuose.

Tuo tarpu gyvsidabris – fluorescencinėse lempose ir kitų tipų lempose. Taip pat Direktyva, nustatydama specialias sąlygas, leidžia taikyti plakiravimą kadmiu bei naudoti šešiavalentį chromą. Specialiu prašymu ES gali, nustačiusi atitinkamas sąlygas, leisti naudoti kitas pavojingas medžiagas, tačiau tai gali būti tiktai laikini leidimai.

Gamintojų naudojami ženklai

Produktai, kuriuos apima direktyva (išskyrus komponentus), turi būti pažymėti CE ženklu. Be to gamintojai, siekiant užtikrinti vienareikšmę produkto identifikavimą, įvedė papildomus ženklinimus.

Direktyvos įtaka ES ir pasaulio rinkoms

Direktyva turi didelės įtakos ne tik tiesiogiai gamintojams ir aprūpinimo įmonėms, bet taip pat ir logistikai, kokybės kontrolei, atsargų sandėliavimui, tiekimui, o taip pat galutiniam klientui. RoHS taip pat turi įtakos ir tiems produktams, kuriems ji pati nėra tiesiogiai taikoma, kadangi gamintojai privalo numatyti visokeriopus būdus, kuriais jų gaminius gali panaudoti galutinis klientas, kurio gerovei užtikrinti ir yra skirta ši Direktyva.

RoHS atitikties deklaracija

Produktams, kuriuos apima direktyva (išskyrus komponentus), ES reikalauja, kad atlikties deklaracija atitiktų RoHS direktyvą. Klientai gali papildomai reikalauti pateikti pilną dokumentaciją, patvirtinančią šią atitiktį. Praktikoje naudojamas RoHS produktų ženklinimas ant sudėtinių arba pavienių produktų pakuočių, ant sąskaitų faktūrų arba važtaraščių.

„Green” ir „PB free” ženklai

Sutinkami ir tokie gamintojų žymėjimai kaip „green” ir „PB free”. Tai nėra RoHS direktyvą atitinkantys ženklai. Pirmasis reiškia tiktai pavojingų medžiagų naudojimo apribojimą, netaikomą bešvinio litavimo procesui (aukštesnė litavimo temperatūra), o antrasis žymi gaminį, kuriame nėra švino.

Didesni RoHS atitinkančios gamybos kaštai

Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimai lemia būtinumą gamybos procesuose naudoti kitus, brangesnius metalus ir jų junginius. Pats procesas taip pat turi pakisti, kad atitiktų RoHS reikalavimų apribotą gamybą. Visi šie pakeitimai lemia gana žymų Direktyvą atitinkančių elementų gamybos kaštų padidėjimą.

Nauji lydmetaliai

Lig šiol naudoti lydmetaliai turi būti pašalinti iš gamybos procesų. Svarbiausiais Direktyvos uždraustas elementas yra švinas. Tačiau ES nenustatė tam vienareikšmiškos alternatyvos. Populiariausias bešvinis lydinys, galintis pakeisti švino lydmetalius, yra lydinys alavo, varo ir sidabro (SAC) pagrindu. Tačiau jis pasižymi aukštesne lydymosi temperatūra.

Visiška RoHS atitiktis

Siekiant visiškai patenkinti RoHS reikalavimus, būtina ne tik apriboti Direktyvos uždraustas medžiagas, bet ir pritaikyti elementus bešvinio litavimo procesams arba pasiekti, kad patys elementai taptų atsparesni aukštesnei litavimo temperatūrai. Deja, lydmetaliai, kurių sudėtyje nėra švino, lydosi maždaug 40°C aukštesnėje temperatūroje nei švininiai. Dėl to pailgėja litavimo trukmė ir tai turi neigiamos įtakos susidariusio litavimo taško kokybei. Galima alternatyva šiuo atveju gali būti elektrai laidūs klijai, tačiau esamu metu jie nėra plačiai naudojami.

Aukščiau išdėstyta informacija jokiu būdu neišsemia tokios plačios temos, kokia yra RoHS direktyva. Mes tik tikimės, kad ji padės gerokai priartinti mūsų klientams esamas problemas ir jų sprendimo galimybes.

EUROPOS PARLAMENTO ir TARYBOS DIREKTYVA 2011/65/ES 2011 m. birželio 8 d.
dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo
(pakeista versija) ​(versija EN)

linecard

Norėdami pamatyti produktus, pasirinkite gamintoją arba kategoriją

Quick Buy

?
produkto simbolis kiekis
Peržiūrėti

Kitos Quick Buy parinktis

paypal_help

Ši Interneto svetainė naudoja slapukus. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus ir jų nuostatų tvarkymą, spustelėkite čia.

Neberodyti