Jūs pārlūkojat vietni klientiem no: Latvia. Jums ieteiktā vietnes versija ir USA / US
Klienta panelis
Jūsu grozā
Reģistrēties

Garantijas nosacījumi

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

1. Pārdevējs, SIA "Transfer Multisort Elektronik" (Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.), ar juridisko adresi: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (Polijā), reģistrēts Rajona Tiesā Lodza-Centrs (Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia) Lodzā, Valsts Tiesas Reģistra XX. Saimnieciskā nodaļā, ar numuru KRS 0000165815, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs NIP 729-010-89-84, reģistrācijas numurs REGON 473171710, pamatkapitāls: 3.300.000,00 PLN, turpmāk tekstā saukts "Garants", piešķir produkta pircējam garantiju uz laiku ……….. mēnesi [garantijas periods tiek noteikts pie preču aprakstiem uz mājaslapas www.tme.eu]. Akumulatoriem, piegādātiem kopā ar produktu, garantijas laiks ir 6 mēnesi no pirkuma datuma.

2. Garantijas laiks sākas brīdī, kad prece tiks nodota patērētājam. Attiecībā pircējam, kas nav patērētājs, garantijas laiks sākas brīdī, kad uz viņu pāries risks savienots ar pirktiem produktiem.

3. Teritoriāli garantija apņem Poliju un valsts teritoriju, kur Garants piegādā produktu.

4. Lai izvairīties no bojājumiem, rekomendējam lietotājam, lai rūpīgi salasītu lietošanas instrukciju, to ievērotu un nepārsniegtu rekomendētu produkta darba parametru.

5. Garantijas atbildība neapņem produkta defektus, kas tika ierosināti pēc citiem iemesliem, nekā savienoti ar produktu, sevišķi ierosinātiem sakarā ar produkta neattiecīgu izmantošanu un lietošanas instrukcijas neievērošanu.

6. Garantijas neapņem stikla elementu, bateriju, vadu, korpusu un materiālu, kas tiek normāli nolietoti ekspluatācijas laikā (piem., gropes, oglekļa sukas, spuldzes utt.). Sildīšanas elementi var būt mainīti garantijas perioda tikai vienu reizi.

7. Garantija zaudē spēku, kad tiek konstatēta plombu traucēšana, neprofesionāla demontāža, remonti vai pārveidošana, ko veiks nepilnvarotas personas (piem. neautorizēts serviss), neattiecīga produkta konservācija vai konservācijas trūkums.

8. Garantija, gadījumā ja defekts tiks konstatēts garantijas darbības laikā, dod tiesību bezmaksas remontēt pirkto produktu. Produkta remontēšanas veids ir atkarīgs no garantijas sniedzēja. Garants var pēc sava uzskata uzlabot produktu vai to mainīt uz jaunu vai atdot naudas summu, kas ir līdzīga produkta cenai. Garantija nedod tiesību prasīt mainīt produktu uz jaunu vai atteikties no pārdošanas līguma un prasīt cenas atdošanu.

9. Paziņošana par produkta defektu jābūt sniegta rakstiskā formā, pa e-pastu vai faksu (kontaktinformācija garantijas tiesības sākumā) un jāsatur: Pircēja vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, adresi, telefona numuru, modeli, produkta sērijas numuru, faktūrrēķina numuru, kā arī garantēta produkta darbības defektu.

10. Bojāts produkts jābūt atdots Garanta juridiskā adresē (Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o., adrese: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polijā). Lūdzam nesūtīt bojātu produktu Garantam bez iepriekšējas norunas ar Garantu.

11. Defekti, kas apgrūtina produkta ekspluatāciju saskaņā ar norādījumiem, konstatēti garantijas laikā, tiks uzlaboti bez maksas 30 dienu darba dienu laikā no produkta piegādes dienas Garantam, ievērojot punktu 8.

12. Garantijas talona pazaudēšanas gadījumā firma Garants neizdod dublikātu.

13. Garants informē pircēju, ka personas datus, nodotus saskaņā ar garantijas 9. punktu, administrē SIA "Transfer Multisort Elektronik" (Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.), ar juridisko adresi: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polijā. Dati tiks pārstrādāti tikai sakarā ar garantijas tiesību un arhivācijas realizāciju. Personas dati tiks sniegti tikai subjektiem, pilnvarotiem pēc likumu pamata. Pircēja datu nodošana ir brīvprātīga, bet atteice nodot datus paziņojumā neatļaus realizēt iepriekšminētus mērķus. Pircējam ir pieeja pie nodotas personas informācijas satura un tiesība to uzlabot.

14. Likumos pieļautā sfērā garantija tiek pakļauta Polijas likumdošanai un tiks ar to izskaidrota.

15. Strīdi, kas var ierosināties sakarā ar šo garantiju, piešķirtu subjektam, kas nav patērētājs, tiks izskatīti tiesā, attiecīgā TME juridiskai adresei.

16. Informācija no produkta pirkuma faktūrrēķina sakarā ar ierīces/produkta numuru, pirkuma datumu, ir garantijas nosacījumu integrālā daļa.

17. Garantija uz pārdoto produktu neizslēdz, neierobežo un neaptur Pircēja tiesību, kas izriet no atbildības par produkta neatbilstību līgumam.

Jūsu pārlūkprogramma vairs netiek atbalstīta, lejupielādējiet jauno versiju