Jūs pārlūkojat vietni klientiem no: Latvia. Jums ieteiktā vietnes versija ir USA / US
Klienta panelis
Jūsu grozā
Reģistrēties

Privātuma politika

Ieteicams, lai vietnes, kas ir pieejams zem adresēm (www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de) apmeklētāji un Multisort Elektronik Sp. z o.o. vai arī tā meitasuzņēmumu klienti ir izlasījuši šo Privātuma aizsardzības politiku pirms jebkādu personas datu sniegšanas un/vai tīmekļa vietnes elektroniskās formas aizpildīšanas. Šī politika norāda, kāda informācija, kas ļaus identificēt personu, būs glabāta un izmantota. Šajā politikā ir ievēroti arī arī citi svarīgi jautājumi saistībā ar personu privātumu.
 
 

Privātuma politika

Satura rādītājs:

1. Vispārējie noteikumi
2. Datu savākšana
3. Datu izmantošana
4. Tiesības, kas saistītas ar apstrādātajiem personas datiem
5. Datu glabāšanas laiks
6. Datu aizsardzības inspektors
7. Informācijas drošība
8. Datu vākšana, izmantojot sīkdatnes (cookies)
9. Profilēšana
10. Bezmaksas biļetenu (TME biļetenu) abonēšana
11. Saites uz citām vietnēm
12. Nobeiguma noteikumi

 

1. Vispārējie noteikumi

Šīs politikas mērķis ir:

 • garantēt, ka jūs saprotat, kādus personas datus mēs no jums apkopojam un kādos gadījumos, kā arī iemeslus, kāpēc mēs vācam un izmantojam šos datus un kam mēs tos kopīgojam;

 • paskaidrot, kā mēs izmantojam jūsu sniegtos personas datus, lai jūs varētu izbaudīt TME vietni; un

 • noskaidrot jūsu tiesības un izvēles attiecībā uz personas datiem, kurus mēs apkopojam, un kā mēs aizsargājam jūsu privātumu.

1) Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., ar juridisko adresi Lodzā, adrese: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polijā, reģistrēta Rajona Tiesā Lodza-Centrs (Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia) Lodzā, Valsts Tiesas Reģistra XX. Saimnieciskā nodaļā, ar numuru KRS 0000165815, pamatkapitāls: PLN 3 300 000,00, NIP 729-010-89-84, REGON 473171710 (turpmāk tekstā - Sabiedrība) un tā meitasuzņēmumi ievēro fizisko personu privātuma principus un pienācīgi aizsargā viņu personas datus.

Šī Privātuma aizsardzības politika attiecas uz visu informāciju, ko savāc vai izmanto Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o. vai tā meitasuzņēmumi, jo īpaši attiecas uz pakalpojumiem, ko piedāvā Sabiedrība un tā meitasuzņēmumi, izmantojot tīmekļa vietnes, kas pieejamas vietnē: www.tme.eu/pl, /gb, /de, /ro, /hu, /cz, /sk, /es, /it, /sk, turpmāk visi saukti par "TME interneta vietni".

2) Ja uz konkrētu TME vietni attiecas īpašas juridiskas prasības attiecībā uz privātuma aizsardzību un personas datu apstrādi, tās tiek regulētas atsevišķā privātuma politikā un ievietotas tajā TME tīmekļa vietnē, uz kuru tās attiecas (turpmāk “TME vietējā privātuma politika”). TME vietējās privātuma politikas noteikumi, ciktāl tie neatbilst šai privātuma politikai, attiecīgi aizstāj, modificē vai izslēdz šīs Privātuma politikas noteikumus, bet tikai attiecībā uz TME vietni, kurā atrodas Vietējā privātuma politika.

3) Šī Privātuma aizsardzības politika neattiecas uz trešo personu vietnēm un pakalpojumiem, kuriem var piekļūt, izmantojot saites, kas minētas iepriekšminētajā vietnē.

4) Klients šīs Politikas nozīmē ir fiziskas personas, kas apmeklē TME vietni un/vai izmanto Sabiedrība un tā meitasuzņēmumu pakalpojumus.

 

2. Datu savākšana

1) Personas datu pārzinis, t.i., vienība, kas lemj par personas datu apstrādes mērķiem un metodēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (tālāk tekstā: VDAR), attiecībā uz klientu, potenciālo klientu un citu fizisko personu, kas izmanto vietni https://www.tme.eu, personas datiem, ir Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o., ar juridisko adresi Lodzā, adrese: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polija (turpmāk tekstā: TME).

2) Jūsu personas dati ir apstrādāti, jo ir nepieciešami, lai izpildītu ar Jums noslēgtu, izmantojot vietni https://www.tme.eu, līgumu, t.i. sniegtu pakalpojumus (kas atbilst VDAR 6. panta 1. daļas b. burta prasībām), kā arī ar mērķi:

 • reģistrēt Lietotāja pasūtīšanas sistēmā un nodrošināt Lietotājam pakalpojuma sniegšanu, ieskaitot produkta piedāvājuma prezentāciju un pasūtījuma realizāciju (kas atbilst VDAR 6. panta 1. daļas b burtam);
 • iespējami kontaktēties un atbildēt uz veidlapā paziņotu problēmu/jautājumu (kas atbilst VDAR 6. panta 1. daļas a burtam);
 • kontaktēties un atbildēt uz veidlapā paziņotu jautājumu par produkta piedāvājumu (kas atbilst VDAR 6. panta 1. daļas a burtam);
 • izskatīt sūdzību un reklamāciju (kas atbilst VDAR 6. panta 1. daļas c burtam);
 • prasīt kompensāciju sakarā ar noslēgtiem apdrošināšanas līgumiem (kas atbilst VDAR 6. panta 1. daļās f burtam), kur juridiski pamatots mērķis ir tiesības uz kompensāciju;
 • arhīva vajadzībām (kas atbilst VDAR 6. panta 1. daļās c burtam);
 • statistikas vajadzībām (kas atbilst VDAR 6. panta 1. daļas f burtam), kur juridiski pamatots mērķis ir iegūt informāciju par mūsu darbības statistiku, kas ļauj uzlabot mūsu uzņēmējdarbību.

Turklāt datus varam apstrādāt marketinga mērķiem, t.i. mūsu produktu un pakalpojumu reklamēšanai. Ja to darām neizmantojot elektronisku sakāru līdzekļus, tādu darbību pamato VDAR 6. panta 1. daļas f burts, kur pārziņa juridiski pamatots mērķis ir marketinga darbība. Bet ja izmantojam elektronisku sakāru līdzekļus, t.i. e-pastu, telefonu, tad sakarā ar citām spēkā esošām likumu normām datus pārstrādājam tikai pēc Jūsu piekritības (kas atbilst VDAR 6. panta 1. punkta a burta prasībām).

3) Sabiedrības Klientu personas dati tiek apstrādāti un aizsargāti saskaņā ar likumu normām, kas attiecas uz personas datu aizsardzību, t.sk. VDAR noteikumiem un Likuma par personas datu aizsardzību noteikumiem.

Sabiedrība nenodod, nepārdod un nepiešķir savāktos personas datus citām personām vai iestādēm, izņemot gadījumus, kad tas ļauj izpildīt saistības, kas izriet no tiesību normām, vai ar datu subjekta piekrišanu. Uzņēmums var uzticēt personas datu apstrādi citām organizācijām saskaņā ar piemērojamajos likumos paredzētajiem nosacījumiem.

4) Reģistrējoties vietnē, izmantojot reģistrācijas veidlapu, Klients norāda savu vārdu, dzīvesvietas adresi, e-pasta adresi, kontakttālruņa numuru, valsti, pilsētu, pasta indeksu, valodu. Attiecīgo datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr, lai noslēgtu preču pārdošanas līgumu ar Sabiedrību, nepieciešams ir norādīt vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas adresi.

5) Reģistrācijas laikā Klients sniedz pieteikumvārdu un paroli, kas aizsargā Klienta kontu tīmekļa vietnē. Klientam ir pienākums aizsargāt pieteikumvārdu un paroli pret neatļautu izmantošanu.
 

3. Datu izmantošana

1) Jūsu personas dati var būt nodoti citiem subjektiem, kas pārstrādā Jūsu datus savā vārdā, tostarp:

 • vienībām, kas veic pasta vai kurjeru darbības;
 • bankām un maksājumu starpniekiem (atkarībā no klienta izvēlētā maksājuma veida) - atgriezt nepamatotas priekšrocības;
 • maksājumu starpniekiem (ja Klients izvēlas šo maksājuma veidu) - lai veiktu maksājumu;
 • valsts iestādēm vai citām struktūrām, kas pilnvarotas saskaņā ar tiesību normām, lai izpildītu mūsu saistības (Nodokļu iestāde, tiesībaizsardzības iestādes utt.);
 • vienībām, kas apkalpo mūsu teleinformātikas sistēmu (hostinga uzņēmumi, IT pakalpojumu sniedzēji);
 • vienībām, kas sniedz mums juridisko palīdzību, grāmatvedības, nodokļus, parādu piedziņu vai konsultāciju pakalpojumus.

2) Dati, kas savākti, izmantojot Klienta tiešu kontaktu ar Sabiedrību, izmantojot tīmekļa vietni, tiek izmantoti tikai, lai sazinātos ar Klientu un atbildētu uz viņa jautājumiem.
 

4. Tiesības, kas saistītas ar apstrādātajiem personas datiem

1) Jums ir tiesības saņemt pieeju pie saviem personas datiem un to uzlabot, novākt, ierobežot apstrādi, tiesību pārnest datus, tiesību sniegt protestu, tiesību atsaukt piekrišanu jebkurā brīdī bez ietekmes uz datu apstrādes likumīgumu, veiktas pirms piekrišanas atsaukšanas (ja dati ir apstrādāti pēc piekrišanas).

Turklāt, situācijā, kad jūs nolēmāt, ka mūsu datu apstrāde pārtrauc VDAR noteikumus, jums ir tiesības sniegt sūdzību datu apstrādes uzraudzības orgānam (Datu apstrādes aizsardzības iestādes).

 

5. Datu glabāšanas laiks

Jūsu personas dati tiks glabāti līdz līguma darbības beigām (pakalpojumu realizācija), kā arī pēc līguma darbības beigām:

 • Līgumos iekļautie dati - līdz no līguma izrietošo prasību pabeigšanai (ne ilgāk kā 10 gadus no līguma realizācijas dienas);
 • Mērķiem, kas izriet no tiesību normām, jo īpaši pienākuma glabāt grāmatvedības dokumentus, izrakstīt rēķinus utt.;
 • Dokumenti, kas attiecas garantijai un sūdzībām, tiks glabāti 1 gadu pēc garantijas termiņa beigām vai sūdzības nokārtošanas;
 • Dati, kas iesniegti, izmantojot kontakta veidlapu - iespējamu prasību noilguma periodā (maksimāli 3 gadi).
 • Dati marketinga mērķiem:

  • datu apstrādes gadījumā, pamatojoties uz piekrišanu - līdz brīdim, kad tā tiek atsaukta vai mārketinga aktivitātes ir pabeigtas;
  • datu apstrādes gadījumā, pamatojoties uz TME juridiski pamatoto mērķi - līdz brīdim, kad tiek izteikts iebildums vai pabeigtas mārketinga aktivitātes.
    

6. Datu aizsardzības inspektors

1) Personas datu aizsardzības jautājumos varat kontaktēties ar Datu aizsardzības inspektoru, e-pasta adrese dpo@tme.eu, vai rakstiski uz mūsu firmas adresi:
Marcin Gadzki
Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.,
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (Polija)

 

7. Informācijas drošība

1) Sabiedrība un tās meitasuzņēmumi piemēro atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu datus pret nesankcionētu piekļuvi, izmaiņām, publisku izpaušanu vai iznīcināšanu. Piemērotajos aizsardzības pasākumos ietilpst gan tehniskie risinājumi, kas iekļauti pašā tīmekļa vietnē, savienoti, cita starpā, ar internetā pārsūtīto datu atbilstošo šifrēšanu, stingru fiziskās piekļuves kontroli datoriem un informācijas nesējiem, kuros tiek reģistrēti personas dati, gan atbilstošu glabāšanas un apstrādes procedūru ieviešanu un rīkošanu ar personas datiem. Visām personām, kas apstrādā Klientu personas datus TME vietnei, ir atbilstošas personas datu pārziņa izdotas atļaujas, un tās tiek regulāri apmācītas personas datu aizsardzības jomā.

2) Sabiedrība nodrošina rezerves kopijas un var izmantot citus līdzīgus pasākumus, lai novērstu nejaušu Klientu personas datu sabojāšanu vai iznīcināšanu.

3) Maksājumus ar kredītkarti vai elektronisko pārskaitījumu apkalpo PayPal, PayU pakalpojumu sniedzēji. Šīs vietnes ir atbildīgas par datiem, kas sniegti to veidlapās, un arī nodrošina atbilstošus tehniskus risinājumus.
 

8. Datu vākšana, izmantojot sīkdatnes (cookies)

1) Dažās TME tīmekļa vietnes daļās var tikt izmantotas sīkdatnes (cookies), t.i., mazi teksta faili, kas tiek nosūtīti uz Klienta cieto disku, identificējot viņu tādā veidā, kas ļauj viņam apkopot informāciju par viņa apmeklējumiem vietnē un saglabāt savas preferences, piemēram, piem., pieteikšanās valoda. Personas dati netiek apstrādāti vai saglabāti, izmantojot sīkdatnes. Iepriekšminētais attiecas arī uz cilvēkiem, kuri apmeklē TME vietni, bet tajā nav reģistrējušies.

2) "Sīkfaili" tiek izmantoti, lai vietņu saturu pielāgotu TME vietnes lietotāja vēlmēm. Tos izmanto arī, lai izveidotu anonīmu statistiku, kas palīdz saprast, kā lietotājs izmanto vietnes, kas ļauj uzlabot to struktūru un saturu, izslēdzot lietotāja personisko identifikāciju. Sīkfaili arī ļauj analizēt, kuras vietņu daļas lietotājiem ir visinteresantākās.

Sīkdatnes var būt izmantotas atkārtotā mārketinga laikā. Tā ir grafiska vai teksta reklāma, kas ir balstīta uz iepriekš saglabātām lietotāju vēlmēm, un tiek rādīta citās vietnēs cilvēkiem, kuri iepriekš apmeklējuši konkrēto lapu.

Reklamējoties internetā, TME var izmantot atkārtoto mārketingu, izmantojot Google Adwords / Google Analytics instrumentus. TME reklāmu internetā norāda ārējie piegādātāji. TME un ārējie piegādātāji, tostarp Google, izmanto cookie failus, pēc kuriem ir parādītas reklāmas sakarībā ar reklāmas saņēmēju agrākām apmeklēšanām TME mājaslapā.

Mēs izmantojam RTB House personalizētus atkārtotas mērķauditorijas atlases pakalpojumus, kas ļauj jums sniegt visatbilstošākās reklāmas, kas saistītas ar mūsu vietnēs apskatīto saturu. Šīs reklāmas tiek parādītas, pamatojoties uz jūsu aktivitāti vietnē. Protams, jūs varat atteikties no šāda veida pakalpojumu abonēšanas, saskaņā ar norādījumiem vietnē: http://www.rtbhouse.com/pl/privacy/ (pietiek noklikšķināt OPT OUT), vai iestatot attiecīgas opcijas savā tīmekļa pārlūkprogrammā.

3) Jebkurā laikā tīmekļa pārlūkprogrammas opcijās varat izslēgt sīkfailus, tomēr tas var liegt jums izmantot TME vietni.

Standartā vietņu pārlūkošanai izmantotā programmatūra ļauj pēc noklusējuma sīkdatnes ievietot gala ierīcē. Tomēr iestatījumus var mainīt tādā veidā, lai bloķētu automātisku sīkdatņu apstrādi tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos vai informētu par tiem katru reizi, kad tie tiek nosūtīti uz lietotāja ierīci. informācija par sīkfailu apstrādes iespējām un veidiem ir pieejama programmatūras (pārlūkprogrammas) iestatījumos.

Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkdatņu izmantošanas ierobežošana var negatīvi ietekmēt dažas tīmekļa vietnē pieejamās funkcijas.

Lai uzzinātu vairāk par TME izmantotajiem sīkfailiem un pārvaldītu to iestatījumus, noklikšķiniet šeit.
 

9. Profilēšana

Jūsu personas dati tiks apstrādāti automatizēti (tostarp profilēšanas formā), bet tas neizraisīs jums nekādu juridisku seku vai līdzīgi neietekmēs uz jūsu situāciju.
 

10. Bezmaksas biļetenu abonēšana (TME biļetens)

1) Biļetens ir bezmaksas pakalpojums, kura mērķis ir informēt klientus, kuri ir izteikuši šādu gribu, parakstoties abonentu sarakstā, par Sabiedrības un tās meitasuzņēmumu piedāvājumu, notikumiem un visu citu informāciju, kas saistīta ar Sabiedrības un tās meitasuzņēmumu komercdarbību, periodiski nosūtot izvēlēto saturu elektroniski, elektroniskas vēstules veidā.

2) Abonēšana biļetenu abonentu sarakstam tiek veikta, vietnes galvenajā lapā atlasot atbilstošu lauku ar izteiksmi, kas saderīgs bezmaksas informatīvā biļetena saņemšanai (“pievienot”) un norādot e-pasta adresi, vai arī reģistrācijas veidlapā atlasot atbilstošo lauku - un šis lauks nav obligāts. Šādā veidā iegūtos datus pievieno adresātu sarakstam.

3) Klients, kurš piekrīt ierakstīties Sabiedrības biļetena abonentu sarakstā, piekrīt arī saņemt marketinga materiālu, sūtītu elektroniskā veidā biļetena formā, saskaņā ar 2002. g. 18. jūnija Likuma "Par pakalpojumu sniegšanu elektroniskā veidā" 8. panta 1. daļu (likumdošanas vēstnesis Dz.U. Nr. 144 poz. 1204 no 2002. g.).

4) Informācija par Klientiem, kuri reģistrējušies tīmekļa vietnē, lai piekļūtu biļetenam, tiek izmantoti vienīgi jauna informatīvā izdevuma nosūtīšanai dotajam Klientam.

5) Klientam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no biļetenu pakalpojuma, vietnes galvenajā lapā atzīmējot atbilstošo rūtiņu par nepiekrišanu saņemt bezmaksas biļetenu (lauks “dzēst”).
 

11. Atsauces uz citām vietnēm

TME vietnē var būt atsauces uz citām vietnēm, kas publicētas klienta ērtībām un vēstījumam. Sabiedrība nav atbildīga par tajā ievietoto informāciju un piemērotajām konfidencialitātes politikām. Klientam jāapzinās šo lapu atšķirīgums no TME vietnes un katru reizi, izmantojot saiti, patstāvīgi jāpārbauda apmeklētās vietnes politika.
 

12. Nobeiguma noteikumi

1) Sabiedrība jebkurā laikā var grozīt šo Privātuma aizsardzības politiku. Katru reizi, kad TME vietnē tiek publicēta jauna Privātuma politika, tā kļūst saistoša un attiecas uz visiem datiem, kas TME vietnē tiek savākti saistībā ar klienta darbībām pēc privātās dzīves aizsardzības politikas atjauninātās versijas ievietošanas attiecīgajā TME vietnē.

2) Ja jums ir jautājumi par Privātuma aizsardzības politiku, lūdzu, sazinieties ar Datu aizsardzības inspektoru, rakstot uz e-pasta adresi: dpo@tme.eu vai ar vēstuli uz adresi:

Marcin Gadzki

Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.,

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (Polija)

Jūsu pārlūkprogramma vairs netiek atbalstīta, lejupielādējiet jauno versiju