U bekijkt de website voor klanten uit: Netherlands. Op basis van uw locatiegegevens is de voorgestelde pagina voor u USA / US
Klantpaneel
In uw winkelwagen
Laat zich registreren

Garantievoorwaarden

GARANTIEVOORWAARDEN

1. De verkoper, Transfer Multisort Elektronik B.V., statutair gevestigd te (5653 MA) Eindhoven aan de Beemdstraat 1 , ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64256286, BTW-nummer NL855587842B01, hierna te noemen: “Garantiegever”, verleent aan de koper van het product een garantie voor een periode van ........... maanden [de garantietermijn is bepaald bij de productbeschrijving op de website www.tme-benelux.nl]. De garantietermijn op de met het product meegeleverde accu's bedraagt 6 maanden vanaf de aankoopdatum.

2. De garantietermijn gaat in op het moment van levering van het product aan de consument. In het geval van een koper die geen consument is, gaat de garantietermijn in op het moment dat het aan het gekochte product gebonden risico op hem overgaat.

3. Het gebied waarvoor de garantie geldt, omvat het Nederlandse grondgebied.

4. Ter voorkoming van schade, wordt de gebruiker aanbevolen de gebruiksaanwijzing grondig te lezen, deze in acht te nemen en de maximale werkingsparameters van het product niet te overschrijden.

5. De aansprakelijkheid uit hoofde van garantie geldt niet voor productgebreken die het gevolg zijn van andere oorzaken dan deze die inherent zijn aan het product, in het bijzonder gebreken die zijn ontstaan als gevolg van een gebruik van het product anders dan beoogd en niet volgens de gebruiksaanwijzing.

6. Buiten de garantie vallen glazen delen, batterijen, draden, behuizingen en materialen die onderhevig zijn aan normale slijtage tijdens het gebruik van de apparatuur (bijv. soldeerpunten, koolborstels, gloeilampen, etc.). Verwarmingselementen worden onder de garantie maximaal één keer vervangen.

7. De garantie vervalt indien verbroken verzegelingen, een ondeskundige demontage, reparatie of aanpassingen door onbevoegden (d.w.z. niet-erkende servicecentra), onjuist onderhoud of het ontbreken daarvan is vastgesteld.

8. De garantie geeft bij vaststelling van een defect tijdens de garantieperiode recht op kosteloze reparatie van het gekochte product. De reparatiewijze wordt door de garantieverlener bepaald. De garantiegever kan naar eigen goeddunken het product in plaats van repareren, door een nieuw defectvrij product vervangen of een bedrag gelijk aan de verkoopprijs terugbetalen. De garantie geeft geen recht om te eisen dat een product door een defectvrij product wordt vervangen of om van de koopovereenkomst af te zien en terugbetaling van de prijs te eisen.

9. Een defect product moet schriftelijk, per e-mail of fax, worden aangemeld (contactgegevens in de kop van de garantievoorwaarden) onder vermelding van: voor- en achternaam of naam van de Koper, adres, telefoonnummer, model, serienummer van het product, factuurnummer en beschrijving van de storing in de werking van het product dat onder de garantie valt.

10. Een defect product dient te worden geretourneerd naar de vestigingsplaats van de Garantiegever (Transfer Multisort Elektronik B.V. gevestigd aan de Beemdstraat 1 te (5653 MA) Eindhoven). Gelieve een defect product niet naar de vestigingsplaats van de Garantiegever te verzenden zonder voorafgaand overleg met de Garantiegever.

11. Defecten die het beoogde gebruik van het product bemoeilijken of onmogelijk maken en die tijdens de garantieperiode ontdekt zijn, zullen, onder voorbehoud van punt 8., kosteloos binnen een termijn van 30 dagen na de levering van het product naar de vestigingsplaats van de Garantiegever worden gerepareerd.

12. Bij verlies van de garantiekaart verstrekt de Garantiegever geen duplicaat.

13. De Garantiegever informeert de koper dat de verstrekte persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9 van deze garantievoorwaarden worden verwerkt door Transfer MultisortElektronik B.V.en haar Poolse moedermaatschappij Transfer MultisortElektronik sp. z o.o. De gegevens zullen uitsluitend worden verwerkt voor doeleinden in verband met de uitvoering van de rechten voortvloeiende uit de garantie alsmede voor de archivering. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend beschikbaar worden gesteld aan op grond van wettelijke bepalingen bevoegde entiteiten. Het verstrekken van persoonlijke gegevens door de koper is vrijwillig, maar bij weigering ervan in de aanvraag de bovengenoemde doelstellingen kunnen niet worden gerealiseerd. De koper heeft het recht op inzicht in de door hem verstrekte persoonsgegevens en om deze te corrigeren.

14. Op de garantie is, voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, Nederlandsrecht van toepassing en de garantie zal in overeenstemming daarmee worden uitgelegd.

15. Gegevens uit de aankoopfactuur van het product voor wat betreft het nummer van het apparaat/ product, de verkoopdatum, maken een integraal deel uit van de garantievoorwaarden.

16. De rechten van de Koper op grond van de wetgeving inzake waarborg voor gebreken van het verkochte goed, worden door deze garantie op het verkochte product niet uitgesloten, beperkt of opgeschort.

Uw browser wordt niet meer ondersteund, download een nieuwe versie

Chrome Chrome Download
Firefox Firefox Download
Internet explorer Internet Explorer Download