U bekijkt de website voor klanten uit: Netherlands. Op basis van uw locatiegegevens is de voorgestelde pagina voor u USA / US
Klantpaneel
In uw winkelwagen
Laat zich registreren

Algemene voorwaarden van speciale aanbiedingen

1 . De volgende Algemene Voorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden" genoemd) definiëren de algemene regels voor speciale aanbiedingen van de "besloten vennootschap" Transfer Multisort Elektronik BV, hierna gezamenlijk aangeduid als "TME" of "Organisator", geregistreerd te (5653 MA) Eindhoven, Beemdstraat 1 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 64256286.

2. Speciale aanbiedingen van TME kunnen met name zijn:

a) speciale prijzen - d.w.z. verlaging van de prijzen van alle producten of producten uit een geselecteerde categorie die momenteel door TME worden aangeboden gedurende de geldigheidsduur van een dergelijke speciale aanbieding;

b) speciale aanbiedingen voor de verzendkosten - dat wil zeggen de gedeeltelijke of volledige verzendkosten van de Organisator voor goederen met een bepaalde waarde die tijdens de geldigheidsduur van een dergelijke speciale aanbieding zijn gekocht;

c) speciale geschenken - d.w.z. geschenken die door de Organisator worden verstrekt na aankoop van producten uit een geselecteerde categorie of producten van een bepaalde waarde die momenteel door TME worden aangeboden;

d) na het voldoen aan bepaalde voorwaarden of het onvoorwaardelijk toekennen van een kortingscode voor de volgende aankoop bij TME.

3. Speciale aanbiedingen worden door de Organisator verstrekt in overeenstemming met de principes uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, gewijzigd door aankondigingen in het gedeelte "Aanbiedingen" op de website www.tme.eu, verzonden via TME Newsletter, verzonden via e-mail, of gepubliceerd in andere vormen. Als een formule van een bepaalde speciale aanbieding afwijkt van de regels die zijn gedefinieerd in de Algemene voorwaarden, worden de voorwaarden ervan vastgelegd in een afzonderlijk document met de algemene voorwaarden.

4. Een aankondiging van een speciale aanbieding zal met name het karakter, de voorwaarden voor deelname, het tijdsbestek, de territoriale reikwijdte en de groep TME-klanten waarop de aanbieding van toepassing is, omschrijven.

5. Elke speciale aanbieding heeft een tijdschema voorzien in de aankondiging. De organisator behoudt zich het recht voor om een speciale aanbieding op elk moment te annuleren.

6. Een speciale aanbieding kan op elk moment tijdens de geldigheidsperiode worden gebruikt.

6.1.TME is op geen enkele manier aansprakelijk voor kosten of extra kosten die de Deelnemer moet maken met betrekking tot het gebruik of de toewijzing van het Voordeel.

6.2.TME, haar werknemers en/of de ingeschakelde derden van TME zijn, behalve voor opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik of de toewijzing van het Voordeel of door deelname aan het speciale aanbod van de Deelnemer.

6.3.TME, haar werknemers en/of de ingeschakelde derden van TME zijn, behalve voor opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door onderbrekingen of storingen van welke aard dan ook in van software, een computer, een netwerk of ihet nternet, via welke deelname van de Deelnemer niet door TME is ontvangen, (te) laat of slecht/gebrekkig is ontvangen.

6.4. TME geeft geen garanties met betrekking tot het toegekende Voordeel en sluit elke aansprakelijkheid (behalve voor opzet of grove schuld) in verband daarmee uit. TME is niet aansprakelijk:

a) voor mogelijke tekortkomingen/gebreken van het Voordeel,

b) als het Voordeel later door de Deelnemer wordt ontvangen dan aangekondigd,

c) als het Voordeel door de verkeerde persoon wordt ontvangen,

d) als het Voordeel verloren gaat of beschadigd raakt tijdens het transport ervan,

e) voor lichte afwijkingen tussen het (vervangen) Voordeel en het oorspronkelijk aangeboden Voordeel.

6.5.TME is niet verantwoordelijk of aansprakelijk in geval van fraude door de Deelnemer.

6.6. De Deelnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de inhoud van het deelnamemateriaal dat hij met betrekking tot de speciale aanbieding bij TME indient. TME kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor het bovenstaande. De Deelnemer beschermt TME tegen elke claim van een derde partij met betrekking tot de inhoud van het door TME bij de Deelnemer ingediende deelnemingsmateriaal.

7. Deelname aan speciale aanbiedingen is gratis en vrijwillig.

8. Deelname aan speciale aanbiedingen staat open voor een natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, aan wie bij de wet rechtsbevoegdheid wordt verleend (hierna "Deelnemer" genoemd), nadat aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

a) hij heeft een klantaccount in het TME-verkoopsysteem;

b) hij heeft de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelezen en accepteert de bepalingen ervan volledig;

c) hij heeft een woonplaats of statutaire zetel op het grondgebied dat onder een bepaalde speciale aanbieding met een beperkte territoriale reikwijdte valt;

d) hij is lid van een groep TME-klanten tot wie de specifieke speciale aanbieding is gericht, in het geval van speciale aanbiedingen die alleen van toepassing zijn op geselecteerde categorieën klanten;

e) hij heeft voldaan aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een speciale aanbieding zoals gedefinieerd in de aankondiging en in deze Algemene voorwaarden;

f) het aangaan door de Deelnemer en TME van een verkoop- of leveringsovereenkomst voor zaken uit het aanbod van TME, en het uitvoeren van dergelijke overeenkomsten is niet verboden door Nederlands of internationaal recht.

g) indien de Deelnemer een natuurlijk persoon is, moet hij of zij op het moment van deelname 18 jaar of ouder zijn. TME heeft het recht om een leeftijdsbewijs te verlangen. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen deelnemen aan een speciale aanbieding als ze wettelijk vertegenwoordigd zijn.

h) Om deel te nemen aan de speciale aanbiedingen is registratie op de website van TME vereist. De registratie is gratis. De registratievoorwaarden worden op de website gepubliceerd. De bevestiging van registratie wordt verzonden naar het geregistreerde e-mailadres van de Deelnemer.

i) De Deelnemer moet een geldig e-mailadres hebben binnen de territoriale reikwijdte. Deelnemers die een onvolledig, ongeldig of vals (e-mail) adres of naam gebruiken, kunnen door TME worden uitgesloten van deelname.

9. Tenzij de aankondiging voor een speciale aanbieding anders aangeeft, zijn speciale aanbiedingen van toepassing op klanten die bestellingen plaatsen in elke beschikbare vorm.

10. Als de Deelnemer een kortingscode krijgt voor zijn volgende aankoop bij TME, worden de geldigheidsperiode van die code en de regels voor het inwisselen ervan vastgelegd in de aankondiging van de speciale aanbieding.

11. Speciale aanbiedingen kunnen niet met elkaar of met andere kortingen worden gecombineerd, en in het bijzonder met individuele kortingen, tenzij de gedetailleerde voorwaarden van een bepaalde speciale aanbieding anders aangeven.

12. Speciale prijzen zijn niet van toepassing op verzendkosten, tenzij de inhoud van de aankondiging anders vermeldt.

13. Indien een speciale aanbieding betrekking heeft op het door de Organisator verlenen van een geschenk aan de Deelnemer nadat aan bepaalde voorwaarden is voldaan of onvoorwaardelijk, komt de Deelnemer slechts eenmaal in aanmerking voor het ontvangen van een dergelijk geschenk. Het geschenk wordt met de bestelde goederen aan een pakket toegevoegd of op kosten van de Organisator in een afzonderlijk pakket aan de Deelnemer geleverd. Indien de Deelnemer zijn wettelijk recht op herroeping op afstand uitoefent, wordt dit geschenk samen met de geretourneerde goederen teruggestuurd, in overeenstemming met de regels die door de wet zijn bepaald.

14. De verkoop van goederen die onder een speciale aanbieding van TME vallen, geschiedt volgens de voorwaarden die op de TME-website www.tme.eu dzijn gepubliceerd, tenzij handelssamenwerking tot stand komt op basis van individueel overeengekomen voorwaarden die door TME uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

15. De deelname aan een speciale aanbieding is een bevestiging dat de Deelnemer de aankondiging van de speciale aanbieding en deze algemene voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd.

16. Voor zover wettelijk toegestaan, worden de wettelijke verplichtingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, beheerst door Nederlands recht.

17. De organisator behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van een bepaalde speciale aanbieding om een belangrijke reden te wijzigen, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen geen inbreuk maken op de door de Deelnemers verworven rechten. Dergelijke wijzigingen van de bepalingen van deze algemene voorwaarden zullen worden opgenomen in de vorm van een bijlage bij deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.

18. De persoonsgegevens en informatie van de Deelnemer die door de Deelnemer aan TME worden verstrekt met betrekking tot de speciale aanbieding zijn onderworpen aan de toepasselijke (inter-)nationale privacywet. TME zal deze gegevens en informatie in haar functie van verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens en informatie uitsluitend verwerken voor doeleinden die noodzakelijk zijn voor een goede voortgang van de aanbieding, eigen marktonderzoek en direct marketing. De persoonsgegevens en informatie kunnen worden doorgegeven aan meerdere entiteiten binnen de TME-groep of op verzoek van politie of justitie of in geval van een wettelijke verplichting. De persoonsgegevens en informatie worden niet aan derden verstrekt of verkocht.

19. In bijzondere omstandigheden kan de gebruiker deze persoonsgegevens en informatie ook verstrekken via zijn verschillende social media-accounts, zoals Facebook. In dat geval zal TME alleen die informatie verwerken die via social media is verkregen die nodig is om de genoemde doelen te bereiken.

20. Elke Deelnemer kan zijn wettelijke rechten op toegang, verbetering en weerstand tegen het gebruik van direct marketing kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek in te dienen, samen met een dubbelzijdige kopie van zijn identiteitsbewijs (paspoort of ID- kaart) aan TME op het in artikel 1 van deze Algemene Promotievoorwaarden vermelde adres.

21. Op deze Algemene en Bijzondere Promotievoorwaarden en aanbiedingen is de Nederlandse “Gedragscode Promotionele Kansspelen” van toepassing indien de aanbieding een reclamegokspel/kansspel is zoals omschreven in de “Gedragscode Promotionele Kansspelen”. Dit artikel is alleen geldig voor speciale aanbiedingen in Nederland.

22. Vragen, klachten of opmerkingen kunt u richten aan de klantenservice van TME op het in artikel 1 van deze algemene actievoorwaarden vermelde adres. Op de website van TME kunnen aanvullende manieren van contact staan. TME is niet verplicht tot enige correspondentie met betrekking tot uitsluitingen, verwijdering van deelnemingsmateriaal of het resultaat of de uitkomst van een wedstrijd.

23. Het uitblijven van een reactie van TME op een bericht, e-mail of brief door de Deelnemer kan in geen geval worden beschouwd als overeenstemming met de inhoud van dat bericht, e-mail of brief.

24. In geval van misbruik, fraude, manipulatie of vermijding van/van en schending van de Algemene en/of Bijzondere Promotievoorwaarden, heeft TME het recht om Deelnemers of groepen Deelnemers uit te sluiten. TME heeft het recht om dit te doen op basis van vermoedens en is niet verplicht om de Deelnemers te informeren of het bovenstaande te bewijzen.

25. De Deelnemer draagt expliciet en onvoorwaardelijk alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot deelnemingsmateriaal over aan TME:

a) voor de duur van die rechten en

b) voor zover toegestaan door de wet.

26. TME heeft het recht om het deelnamemateriaal onbeperkt en wereldwijd te gebruiken en het materiaal na de geldigheidsduur via eender welk medium te licentiëren. De Deelnemer doet ook afstand van enig recht op vergoeding met betrekking tot het deelnamemateriaal na de geldigheidsduur.

27. De Deelnemer kan alleen verzoeken om verwijdering van het deelnamemateriaal tijdens de geldigheidsduur van de speciale aanbieding, waarna het specifieke deelnamemateriaal zo spoedig mogelijk door TME wordt verwijderd. Een dergelijk verzoek leidt tot annulering van deelname aan de speciale aanbieding op basis waarvan het materiaal aan TME is verstrekt. De Deelnemer komt niet meer in aanmerking voor het voordeel van de specifieke deelname.

28. Als een Deelnemer heeft deelgenomen aan een speciale aanbieding die in strijd is met de algemene of speciale promotievoorwaarden, behoudt TME zich het recht voor om een andere winnaar aan te wijzen met betrekking tot het specifieke voordeel van die speciale aanbieding en/of om de Deelnemer uit te sluiten voor de huidige en toekomstige speciale aanbiedingen. TME is niet verplicht om de Deelnemer te informeren.

29. De inhoud van de Algemene of Bijzondere Promotievoorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan schrijffouten of vergissingen van TME.

30. Deze voorwaarden treden in werking op 5.06.2020 en kunnen worden ingezien op de TME-website op: www.tme.eu.

Uw browser wordt niet meer ondersteund, download een nieuwe versie

Chrome Chrome Download
Firefox Firefox Download
Internet explorer Internet Explorer Download