You are browsing the website for customers from Netherlands. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

HOE TE KOPEN

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht (consument)

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag:

a) waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt;
b) voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Transfer Multisort Elektronik B.V., Beemdstraat 1, 5653MA Eindhoven, Nederland, tel. (0031) 40 737 04 57, fax: (0031) 407370026, e-mail: tme@tme-benelux.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons Transfer Multisort Elektronik B.V., Beemdstraat 15653MA Eindhoven, Nederland terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping (consument)

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Transfer Multisort Elektronik B.V., Beemdstraat 1 5653MA Eindhoven, Nederland, e-mail: tme@tme-benelux.nl

Ik/Wij() deel/delen() u hierbij mede dat ik/wij() onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen ()

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Besteld op: ......................................................................................................................................................

Factuurnummer (zal nuttig zijn): ........................................................................................................................

Naam/Namen consument(en): ..........................................................................................................................

Adres consument(en): .....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

……………………………………………………

Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

………………………………………………

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Modelformulier voor herroeping (consument)

linecard

Selecteer een fabrikant of categorie om producten te bekijken.

Quick Buy

?
produkt symbool aantal
Voorbeeld

Overige opties van Quick Buy

paypal_help

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier, voor meer informatie over cookies en over hoe u onze cookies kunt beheren.

Niet meer weergeven