You are browsing the website for customers from Netherlands. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

SAMENWERKINGSVOORWAARDEN

KWALITEIT EN GARANTIES

7.a. Door TME NL verkochte goederen zijn kwalitatief hoogwaardig. De manier waarop ze vervoerd, opgeslagen en verpakt worden, beschermt ze tegen zowel mechanische als elektrische beschadigingen.

7.b. In 1998 heeft Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., met haar hoofdkantoor in Polen en enig aandeelhouder van TME NL, het kwaliteitsbeheersingssysteem ISO 9002 reeds ingevoerd. TME NL maakt ook gebruik van kwaliteitsbewakingsnormen.

7.c. Een actuele productlijst in overeenstemming met de RoHS-richtlijn kunt u vinden op de website www.tme-benelux.nl. In de gedrukte catalogus zijn geen RoHS-aanduidingen opgenomen. Dit betekent echter niet dat de producten niet in overeenstemming zijn met de Richtlijn.

7.d. Voor bepaalde producten wordt een (fabrieks)garantie verstrekt.Indien een garantie is verstrekt, zijn de garantievoorwaarden bindend. Informatie omtrent de garantieperiode staat vermeld op de desbetreffende productpagina van de website www.tme-benelux.nl. Gedetailleerde garantievoorwaarden staan vermeld in het garantiedocument en op www.tme-benelux.nl onder het tabblad ‘Hoe te kopen – Garantievoorwaarden’.

7.e. De garantie op de verkochte goederen beperken op geen enkele wijze het wettelijke recht van de consument op een deugdelijk product.

HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag:

a) waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt;
b) voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Transfer Multisort Elektronik B.V., Beemdstraat 1 5653MA Eindhoven, Nederland, tel. +31 40 737 04 57, e-mail: tme@tme-benelux.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons Transfer Multisort Elektronik B.V., Beemdstraat 1 5653MA Eindhoven, Nederland terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Transfer Multisort Elektronik B.V., Beemdstraat 1 5653MA Eindhoven, Nederland, e-mail: tme@tme-benelux.nl

Ik/Wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*):………………………………………………………………………………………………………………………….........

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Besteld op: ………………………………………………………………………………................................................

Factuurnummer: ………………………………………………………………………………........................................

Naam/Namen consument(en): ………………………………………………………………………………..................

Adres consument(en): ………………………………………………………………………………………….................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

……………………………………………………

Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

………………………………………………

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

linecard

Selecteer een fabrikant of categorie om producten te bekijken.

Quick Buy

?
produkt symbool aantal
Voorbeeld

Overige opties van Quick Buy

epayment_home

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier, voor meer informatie over cookies en over hoe u onze cookies kunt beheren.

Niet meer weergeven