X / Y
Symbol TME: A33-90ML
Oznaczenie producenta: ELASTOSIL A33
Producent: WACKER
Kategoria: Masy zalewowe
Masa brutto: 0.14 kg

Specyfikacja

Producent WACKER
Typ preparatu chemicznego guma silikonowa
Kolor beżowy
Pojemność 0,09l
Nazwa ELASTOSIL A33
Twardość Shore'a 25
Rodzaj opakowania tubka
Wydłużenie przy zrywaniu 350%
Gęstość 1,16g/cm3 @ 20°C
Wytrzymałość na rozrywanie 2,5N/mm2
Wytrzymałość na przebicie min. 17kV/mm
Czas schnięcia 20min
Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
Czas wiązania 24h

Hasło ostrzegawcze:
  • Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
  • H315: Działa drażniąco na skórę.
  • H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
  • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
  • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
  • P332 + P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
  • P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
  • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.