X / Y
Symbol TME: N10-310ML-1
Oznaczenie producenta: ELASTOSIL N10 310ML
Producent: WACKER
Kategoria: Masy zalewowe
Masa brutto: 0.5 kg

Specyfikacja

Producent WACKER
Typ preparatu chemicznego guma silikonowa
Kolor bezbarwny
Pojemność 310ml
Nazwa ELASTOSIL N10
Zastosowanie preparatów uszczelnianie i hermetyzacja
Twardość Shore'a 25
Rodzaj opakowania kartusz
Wydłużenie przy zrywaniu 200%
Gęstość 1,07g/cm3 @ 20°C
Wytrzymałość na rozrywanie 1,6N/mm2
Temperatura samozapłonu 345°C
Napięcie przebicia 15kV/mm
Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo

Hasło ostrzegawcze:
  • Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
  • H360: Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki
  • H351: Podejrzewa się, że powoduje raka
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
  • P102: Chronić przed dziećmi.
  • P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
  • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
  • P405: Przechowywać pod zamknięciem.