Przeglądasz stronę dla klientów z: Poland. Sugerowana wersja serwisu dla Ciebie to USA / US
Panel klienta
W Twoim koszyku
Zarejestruj się

Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI

 1. Sprzedawca, Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ustronnej 41, 93-350 Łódź (Polska) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000165815, NIP 729-010-89-84 REGON 473171710 wysokość kapitału zakładowego: 3.300.000,00 złotych, zwana dalej „Gwarantem” udziela nabywcy produktu gwarancji na okres ……….. miesięcy [okres gwarancji określany jest przy opisach towarów na stronie www.tme.eu]. Dla akumulatorów dostarczanych wraz z produktem okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.

 2. Okres gwarancji rozpoczyna się od chwili wydania produktu konsumentowi.
  W stosunku do nabywcy nie będącego konsumentem okres gwarancji rozpoczyna się od chwili przejścia na niego ryzyka związanego z nabytym produktem.

 3. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Polski i terytorium kraju dostawy produktu przez Gwaranta.

 4. W celu uniknięcia uszkodzeń zaleca się użytkownikowi, aby szczegółowo zapoznał się z instrukcją obsługi, zastosował się do niej i nie przekraczał maksymalnych parametrów pracy produktu.

 5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje wad produktu, które powstały z innych przyczyn niż tkwiące w produkcie, w szczególności spowodowanych użytkowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi.

 6. Gwarancją nie są objęte części szklane, baterie, przewody, obudowy oraz materiały ulegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji sprzętu (np.: groty, szczotki węglowe, żarówki, itp.). Elementy grzejne podlegają maksymalnie jednokrotnej wymianie w ramach gwarancji.

 7. Gwarancja traci ważność w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb, wykonywania niefachowego demontażu, napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione (tj. nieautoryzowany serwis), niewłaściwej konserwacji produktu lub jej braku.

 8. Gwarancja uprawnia w przypadku stwierdzenia wady w okresie obowiązywania gwarancji do bezpłatnych napraw nabytego produktu. Sposób naprawy produktu określa udzielający gwarancji. Gwarant może według własnego uznania zamiast dokonania naprawy wymienić produkt na wolny od wad bądź dokonać zwrotu kwoty równej cenie sprzedaży. Gwarancja nie uprawnia do żądania wymiany produktu na wolny od wad lub odstąpienia od umowy sprzedaży i żądania zwrotu ceny.

 9. Zgłoszenie usterki produktu powinno zostać złożone w formie pisemnej, e-mailem bądź faxem (dane kontaktowe w nagłówku warunków gwarancji) oraz powinno zawierać: imię i nazwisko lub nazwę Kupującego, adres, numer telefonu, model, numer seryjny produktu, numer faktury oraz opis usterki w działaniu produktu objętego gwarancją.

 10. Zwrotu wadliwego produktu należy dokonywać do siedziby Gwaranta (Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ustronnej 41, 93-350 Łódź). Prosimy o niewysyłanie wadliwego produktu do siedziby Gwaranta bez uprzedniego uzgodnienia z Gwarantem.

 11. Wady utrudniające lub uniemożliwiające eksploatację produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, a ujawnione w okresie objętym gwarancją będą usuwane bezpłatnie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia produktu do siedziby Gwaranta, z zastrzeżeniem pkt. 8.

 12. W przypadku utraty karty gwarancyjnej Gwarant nie wydaje duplikatu.

 13. Gwarant informuje kupującego, że administratorem danych osobowych przekazanych zgodnie z pkt. 9 niniejszej gwarancji, jest Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ustronnej 41, 93-350 Łódź. Dane przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z realizacją uprawnień wynikających z gwarancji oraz archiwizacji. Dane osobowe będą udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych przez kupującego jest dobrowolne jednakże odmowa ich podania w zgłoszeniu uniemożliwi realizację wyżej wymienionych celów. Kupujący ma prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania.

 14. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, gwarancja podlega prawu polskiemu, i będzie zgodnie z nim interpretowana.

 15. Spory jakie mogą wyniknąć z niniejszej gwarancji udzielonej podmiotowi niebędącemu konsumentem podlegają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby TME.

 16. Dane z faktury zakupu produktu w zakresie dotyczącym numeru urządzenia/ produktu, daty sprzedaży, stanowią integralną część warunków gwarancji.

 17. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana, pobierz nową wersję.

Chrome Chrome Pobierz
Firefox Firefox Pobierz
Opera Opera Pobierz
Internet explorer Internet Explorer Pobierz