Twoja przeglądarka nie jest już wspierana, pobierz nową wersję.

Chrome Chrome Pobierz
Firefox Firefox Pobierz
Opera Opera Pobierz
Internet explorer Internet Explorer Pobierz
Panel klienta
W Twoim koszyku

Informacje środowiskowe

Na jakich aktach prawnych się opieramy?

 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2016 poz. 1803 wraz z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688);
 • ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897 wraz z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987 wraz z późniejszymi zmianami).

Nasz numer rejestrowy na fakturach

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., w związku z wprowadzaniem do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jest zobowiązany do umieszczania numeru rejestrowego na fakturach (art. 12 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). Nasz numer rejestrowy w BDO to 000006165.

Co warto wiedzieć o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

Do elektroodpadów, czyli odpadów obejmujących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zalicza się:

 • elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego;
 • sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny;
 • sprzęt audiowizualny;
 • sprzęt oświetleniowy;
 • sprzęt medyczny;
 • narzędzia elektryczne i elektroniczne oraz urządzenia pomiarowe;
 • automaty, czujniki itp.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 nr 1688 poz. 1688) nie wolno wyrzucać elektroodpadów łącznie z innymi odpadami, ponieważ zawierają substancje szkodliwe oraz trujące. Zasady postępowania z elektroodpadami są uregulowane w przepisach krajowych i unijnych.

Warto pamiętać, że na sprzętach elektronicznych i elektrycznych umieszczane jest specjalne oznaczenie - „przekreślony kosz na odpady” (poniżej), który informuje o zakazie wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami. Oznacza to, że zużyty sprzęt należy zbierać selektywnie.

Informacje Środowiskowe

Jak postępować ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

Pamiętajmy, że gospodarstwa domowe pełnią bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.

Użytkownik ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt do punktu zbiórki, by zapewnić jego prawidłowe zagospodarowanie. Inaczej elektroodpady stają się źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz zwierząt i wpływają na zmiany w środowisku naturalnym. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne - lista dostępnych punktów zbiórki.Informacje dotyczące odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. znajdują się poniżej.

Jak postępować ze zużytymi bateriami i akumulatorami?

Po zużyciu każdej baterii lub akumulatora należy wrzucić je do specjalnego pojemnika oznaczonego napisem „zużyte baterie” lub oddać do jednego z punktów selektywnej zbiórki.

Zużyte baterie i akumulatory należy oddzielić od odpadów komunalnych, gdyż mogą to być odpady niebezpieczne. Trzeba odpowiednio je segregować już w domu. Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki baterii ma zapewnić właściwy poziom ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. W skład baterii wchodzą szkodliwe związki: rtęci, kadmu i ołowiu, które zaliczane są do tzw. metali śmierci (powodują wiele chorób, m.in. nowotworowych). Baterie wyrzucone do pojemnika z innymi odpadami, wydzielają toksyczne związki bezpośrednio do gleby, które w następstwie przenikają do wód gruntowych. Informacje dotyczące odbioru zużytych baterii i akumulatorów przez Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. znajdują się poniżej.

Odbiór zużytego sprzętu i baterii

Dystrybutor jest zobowiązany do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży - art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. nie prowadzi punktu sprzedaży - sprzedaż odbywa się wyłącznie drogą internetową.* Tak więc Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o, dostarczając klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu.

* Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. nie jest jednostką handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży (w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) wynoszącej co najmniej 400 m2 i przewidzianej do sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Dlatego też, Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. nie jest więc zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w siedzibie firmy, lub w jej bezpośredniej bliskości, zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jeśli żaden z zewnętrznych wymiarów tego sprzętu nie przekracza 25 cm.

Warunki zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 • zużyty sprzęt musi być tego samego rodzaju i pełnić te same funkcje - art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 • zużyty sprzęt musi być kompletny - art. 35 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 • jeśli została kupiona jedna sztuka nowego sprzętu, zwrócić można jedną sztukę zużytego;
 • zużyty sprzęt musi być przygotowany przez klienta, czyli odłączony od wszelkich instalacji.

UWAGA! Zużyty sprzęt przekazany Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. nie podlega zwrotowi.

Odbiór zużytych baterii i akumulatorów

W myśl art.49 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2016 poz. 1803 wraz z późniejszymi zmianami), sprzedawca hurtowy baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych (do zastosowań domowych), także akumulatorów kwasowo - ołowiowych Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., jest zobowiązany do:

 • przyjęcia zużytych, przenośnych baterii i akumulatorów od klientów, bez możliwości żądania zapłaty za ich przyjęcie;
 • przekazania zużytych baterii i akumulatorów podmiotowi zbierającemu zużyte baterie lub akumulator.

Koszty gospodarowania odpadami

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą WEEE, od 14.02.2011 r. firma Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. nie ma obowiązku przedstawiania kosztów gospodarowania odpadami klientom.