Przeglądasz stronę dla klientów z: Poland. Sugerowana wersja serwisu dla Ciebie to USA / US

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana, pobierz nową wersję.

Chrome Chrome Pobierz
Firefox Firefox Pobierz
Opera Opera Pobierz
Internet explorer Internet Explorer Pobierz
Panel klienta
W Twoim koszyku

Czym jest i co niesie za sobą nowa dyrektywa CPR

2019-05-20

Czym jest i co niesie za sobą nowa dyrektywa CPR

CPR

Dyrektywa CPR (Construction Products Regulation) ustala zharmonizowane warunki wprowadzania wyrobów budowlanych, ponadto niesie za sobą konieczność modyfikacji a kabli i przewodów pod względem palności i zakresu powstającego podczas pożaru dymu.

Wymagania dotyczące zmian wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr. 305/2011 z dnia 9 marca 2011r wywołało poruszenie wśród producentów przewodów i okablowań, związane z ujednoliceniem wymagań, które do tej pory różniły się w zależności od państwa, w którym je rozpatrywano. Dyrektywa w pełnym zakresie obowiązuje od 1 lipca 2017 roku, a o dacie jej wprowadzenia producenci zostali poinformowanie na tyle wcześnie, aby móc dostosować swoje produkty do jej wymogów.

Nowe wymagania wobec produktów

Rozporządzenie dotyczy przede wszystkim szeroko rozumianego bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, a w szczególności uogólnienia sposobu klasyfikacji przewodów i metody ich oceniania. Ze względu na duży odsetek pożarów spowodowanych wadliwą instalacją elektryczną, usprawnienie ma na celu zwiększenie możliwości ewakuacyjnych i przyśpieszenie ugaszenia źródła. Przepis obejmuje produkty przeznaczone do stałego ulokowania ich wewnątrz konstrukcji budowlanych i nanosi wymóg umieszczenia przez producenta informacji o klasie wyrobu, potwierdzonego badaniami w niezależnej jednostce badawczej. Wewnątrz dyrektywy zdefiniowano następujące wymagania: oszczędność energii i izolacja cieplna, ochrona przed hałasem, bezpieczeństwo użytkowania, higiena, zdrowie i środowisko, nośność i stateczność oraz najważniejsze, biorąc pod uwagę produkty z zakresu przewodów i okablowania : bezpieczeństwo pożarowe.

Ujednolicenie standardy i oznaczenia

W asortymencie przewodów i okablowań przepis skupia się na klasie odporności na działanie ognia, wprowadzając jednolitą metodę ich parametryzacji, ściśle związaną z wdrożeniem normy PN-EN 50575. Precyzuje ona sposób weryfikacji właściwości produktów przeznaczonych do sprzedaży. Dyrektywa wprowadza parametry dotyczące odporności, całkowitej ilości wydzielanych dymów i szybkości ich wydzielania, wskaźnika szybkości rozprzestrzeniania się płomienia, szybkości uwalniania ciepła oraz całkowitej ilości uwalnianego ciepła. Połączenie normy PN-EN 50575 z wymogami dyrektywy CPR wymaga od producenta dokumentu Deklaracji Właściwości Użytkowych DOP (Declaration of Performance) oraz oznaczania wyrobów asortymentu budowlanego znakiem CE. Wymóg deklaracji właściwości użytkowych ma na celu ułatwienie identyfikacji wyrobu, dostępu do jego klasy oraz informacji o niezależnej jednostce badawczej, a także odpowiednią dokumentację techniczną, co w przyszłości ułatwi inżynierom dobór materiału do konkretnego typu budowli.

Nowe kategorie

Klasom zdefiniowanym w normie jako obowiązującym z zakresu oznaczeń: ACa, B1Ca, B2Ca, CCa, DCa, ECa, FCa, przyporządkowano parametry, którymi muszą charakteryzować się kable i przewody. Względem klasy reakcji na ogień, produkty całkowicie niepalne zostają zakwalifikowane do kategorii ACa. Cała reszta, w zależności od swoich właściwości, do pozostałych klas definiowanych przez normę EN 13501-6. Jednocześnie warto zaznaczyć, że obecnie nie produkuje się przewodów o klasie ACa. Najwyższą kategorią uzyskaną przy możliwościach materiału wykorzystywanego do produkcji okablowania, jest klasa B2Ca. Zgodnie z normą PN-EN 50575 obowiązują trzy systemy ocen, a więc procedur obowiązujących podczas przeprowadzania badań.

System 1+ dotyczy produktów euroklasy B2Ca,CCa i określa notyfikowane przez Komisję Europejską laboratoria i jednostki badawcze. System obejmuje również stałą kontrolę produkcyjną prowadzoną przez odpowiednią jednostkę.

System 3 przeznaczony jest dla klas DCa, ECa. Deklaracja Właściwości Użytkowych opracowywana jest w oparciu o raport Laboratorium Notyfikowanego.

Wyjątek stanowi system 4 o najniższej klasie produktu FCa. W tym przypadku badania mogą zostać wykonane w laboratorium producenta lub na zasadzie zlecenia badań do wybranego laboratorium badawczego. Ze względu na niespełnianie wymogów przewidywanych dla klasy ECa badanie w tym przypadku polega na udowodnieniu nie przynależności do klas poprzedzającej. W Polsce prawo do wyznaczania zgodności z systemem ocen, otrzymało Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej oraz Instytut Technik Badawczych. Norma EN 50575 szczegółowo określa metody testowania dla poszczególnych kategorii i bierze pod uwagę pięć parametrów: wydzielanie korozyjne płonących kropli oraz gazów korozyjnych, gęstość dymów, wydzielane ciepło i rozprzestrzenianie się płomieni.

Zakres badań

Produkty kategorii ACa zgodnie z normą PN- EN ISO 1716 poddawane są badaniu reakcji na ogień, określającemu ilość ciepła spalania brutto. Jest to jedyne badanie wykonywane w tej kategorii, a jej wynik decyduje o przynależności do kategorii. Produkty z zakresu klas B1Ca, B2Ca ,CCa, DCa przechodzą badania określone wg. normy PN-EN 50399, dotyczące pomiaru wydzielanego ciepła, wytwarzanego dymu podczas rozprzestrzeniania się płomieni, a także według normy PN-EN 60332-1-2, mówiącej o odporności przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia. Ponadto przewody tych kategorii obarczone są serią dodatkowych badań z zakresu wydzielania dymów (EN 50399, EN 61034-2), w przypadku których S1 jest możliwie najwyższą oceną , a S3 najniższą. Na końcowy rezultat badania składają się wyniki osiągnięte w poszczególnych badaniach. Z tytułu badania korozyjności (EN 50267-2-3) przydzielane są oceny a1, a2, a3, określające kwasowość gazów. Ostatnim, z przedstawionych powyżej dodatkowych kryteriów, jest analiza kropel spadających na podłoże podczas topienia się materiału (EN 50399). Najwyższą notę - d0 otrzymują produkty, których krople nie pojawią się w czasie dłuższym niż 20 minut. Dla asortymentu z przeznaczeniem nadania klasy ECa wykonywane jest jedynie badanie odporności przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1-2).

Wpływ nowych norm na przyszłość branży

Z tytułu obowiązującej dyrektywy od 1.07.2016 roku producenci mają obowiązek dostarczania wyłącznie przewodów i okablowań oznaczonych zgodnie z symboliką rozporządzenia CPR. Wdrożona zmiana ujednoliciła różnorodność standardów klasyfikacji przewodów panujących w poszczególnych krajach, sprowadzając je do jednej, ściśle określonej metody. Dotychczas obowiązujące klasyfikacje dotyczyły wyłącznie badań na rozprzestrzenianie się płomieni, natomiast nowe rozporządzenie znacznie zwiększyło wymagania względem bezpieczeństwa pożarowego. Przyszłością dyrektywy może stać się nie samo udoskonalenie powstałych przepisów, a nowe regulacje określające przynależność klasy do odkreślonego typu budynku lub konstrukcji. Może to nieść za sobą istotne zmiany w zakresie stosowanych do tej pory materiałów izolacyjnych, które zostaną zastąpione tymi niepalnymi i całkowicie odpornymi na wysokie temperatury.

Oferta TME zgodna z dyrektywą CPR

Produkty w ofercie TME posiadają dokumentacje, wewnątrz których zapisane są informacje o wyniku badań zgodnie z dyrektywą CPR. Są to podstawowe informacje o cechach produktów, bezpieczeństwie ich stosowania oraz zachowania się izolacji podczas nagłego wzrostu temperatury. Izolacje oznaczone statusem LSZH (Low Smoke Halogen Free) dominują wśród materiałów izolacyjnych. Nie rozprzestrzeniają płomieni, są samogasnące, bezhalogenowe, a ich odporność jest podwyższona i zależy od dedykowanego przeznaczenia.

PRZECZYTAJ TAKŻE