REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA (Biuletyn TME)


Data wejścia w życie: 30 marca 2012
Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2012

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zamówienie usługi Biuletyn TME
 3. Przetwarzanie danych osobowych subskrybentów
 4. Warunki świadczenia usługi Biuletyn TME
 5. Rezygnacja z usługi Biuletyn TME
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Postanowienia końcowe


1. Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą newslettera pod nazwą „Biuletyn TME” jest Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, (Polska) adres: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000165815, wysokość kapitału zakładowego:3.300.000,00 złotych, NIP 729-010-89-84, REGON 473171710 (dalej zwana TME).
 2. Przedmiotem usługi newslettera Biuletyn TME jest wysyłanie przez TME za pośrednictwem poczty elektronicznej za zgodą użytkownika, bezpłatnie, cyklicznie, nie częściej niż raz w tygodniu, na wskazany przez użytkownika serwisu internetowego adres e-mail biuletynu internetowego zawierającego informacje o ofercie TME i jej spółek zależnych, wydarzeniach i wszystkich innych informacjach, które mają związek z działalnością handlową TME i jej spółek zależnych, (dalej Biuletyn TME) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.
 3. Subskrybentem Biuletynu TME może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej (dalej Użytkownik serwisu lub subskrybent).

2. Zamówienie usługi Biuletyn TME

 1. W celu zamówienia usługi Biuletyn TME Użytkownik serwisu powinien dokonać czynności rejestracyjnych. Rejestracja odbywa się w następujący sposób:
  • Użytkownik serwisu powinien wpisać na głównej stronie serwisu internetowego dostępnego pod adresami: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de w sekcji Biuletyn TME adres poczty elektronicznej, na który ma być świadczona usługa Biuletyn TME;
  • Zaznaczyć pole „dodaj”;
  • Kliknąć na pole „OK.”
  • Na adres poczty elektronicznej, na który ma być świadczona usługa Biuletyn TME zostaje wysłany link aktywacyjny. Z chwilą kliknięcia na link aktywacyjny Użytkownik serwisu zostanie wpisany na listę mailingową, na którą będzie wysyłany Biuletyn TME. Kliknięcie na link aktywacyjny oznacza zawarcie z TME umowy o świadczenie usługi Biuletyn TME.
 2. Zamówienie usługi Biuletyn TME możliwe jest również poprzez zaznaczenie pola „ Tak, chcę otrzymywać elektroniczny biuletyn informacyjny serwisu TME” w formularzu rejestracyjnym wypełnianym przy rejestracji jako klient TME . Kliknięcie na pole „Wyślij” - pomyślne zakończenie rejestracji - jest równoznaczne z zawarciem z TME umowy o świadczenie usługi Biuletynu TME.
 3. Zobowiązania TME dotyczące świadczenia usługi Biuletyn TME wynikają wyłącznie z niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Przetwarzanie danych osobowych subskrybentów

 1. Zarejestrowanie się Użytkownika serwisu jako subskrybenta Biuletynu TME jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych (adresu e-mail) przez TME jako administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) z zagwarantowaniem Użytkownikowi serwisu wszelkich praw wynikających z niniejszej ustawy w tym zakresie.
 2. Dane osobowe podane przez subskrybenta Biuletynu TME (adres e-mail) nie będą ujawnianie podmiotom trzecim za wyjątkiem operatora systemu informatycznego za pośrednictwem, którego realizowana będzie usługa Biuletyn TME , ani wykorzystywane w jakimkolwiek innym celu niż świadczenie usługi Biuletynu TME.
 3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez TME danych osobowych Użytkownika serwisu jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi Biuletyn TME określonej w tym Regulaminie. Usunięcia adresu e-mail z listy mailingowej należy dokonać w sposób opisany w punkcie 5.
 4. Dbając o wysoki standard świadczonych usług TME opracowało Politykę Ochrony Prywatności, w której zamieszczone są informacje m.in. o warunkach przetwarzania danych osobowych przez TME.

4. Warunki świadczenia usługi Biuletyn TME

 1. TME kieruje korespondencję do subskrybenta Biuletynu TME związaną ze świadczeniem usługi newslettera na adres e-mail wskazany przez niego, na który ma być przesyłany Biuletyn TME.
 2. Korzystanie z usługi Biuletyn TME jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika serwisu aktywnego konta poczty elektronicznej, właściwie skonfigurowanego, a także komputera, podłączonego do sieci Internet.
 3. Każdy Biuletyn TME zawiera:
  • Informację o TME jako nadawcy
  • Treść
  • Informację o sposobie rezygnacji z usługi Biuletyn TME
 4. Użytkownik serwisu internetowego, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących Biuletyn TME wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.) w formie Biuletynu TME.
 5. Treść Biuletynu TME podlega ochronie prawnej, Subskrybenci nie są uprawnieni do korzystania z treści Biuletynu TME w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z jego treścią.

5. Rezygnacja z usługi Biuletyn TME

 1. Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnowania z usługi Biuletyn TME.
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Biuletyn TME następuje poprzez:
  a) samodzielne usunięcie przez subskrybenta adresu poczty elektronicznej z listy mailigowej:
  • Subskrybent powinien wpisać na głównej stronie serwisu internetowego dostępnego pod adresami: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de w sekcji Biuletyn TME adres poczty elektronicznej, na który świadczona jest usługa Biuletyn TME,
  • Następnie powinien zaznaczyć pole „Usuń”
  • Kliknąć na pole „OK.”
  • Na adres poczty elektronicznej, na który był przesyłany Biuletyn TME zostaje wysłany link aktywacyjny kasowania adresu e-mail. Z chwilą kliknięcia na link aktywacyjny Użytkownik serwisu zostanie usunięty z listy mailingowej,
  b) zgłoszenie przez Subskrybenta żądania usunięcia adresu poczty elektronicznej, na który przesyłany jest Biuletyn TME, na adres internet@tme.pl i kliknięcie na link usuwający adres przesłany w zwrotnym liście elektronicznym (zwrotny listy elektroniczny zostanie przesłany w terminie 5 dni roboczych).

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Subskrybentowi Biuletynu TME przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących świadczenia usługi Biuletyn TME.
 2. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: internet@tme.pl, w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez TME.
 3. Reklamacja powinna zawierać: adres e-mail zgłaszającego reklamację (na ten adres zostanie przesłana odpowiedź na reklamację), treść reklamacji wraz z uzasadnieniem, oraz propozycję rozwiązania objętej reklamacją sytuacji.
 4. Reklamacja rozpoznawana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację kierowana jest na adres e-mail za pośrednictwem którego została zgłoszona reklamacja.

7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej TME.
 2. TME może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, w szczególności celem jego uaktualnienia w przypadku zmian w procedurach przyjętych przez TME. Każdorazowo z chwilą opublikowania zmian Regulaminu na stronie serwisu internetowego TME stają się one wiążące.
 3. TME zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia subskrybentowi Biuletynu TME umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
 4. W przypadku naruszenia przez subskrybenta Biuletynu TME postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa TME jest uprawnione do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi Biuletyn TME.
 5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 6. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących świadczenia usługi Biuletyn TME, prosimy o kontakt na adres e-mail: internet@tme.pl lub listownie: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska

linecard

Aby zobaczyć produkty, wybierz producenta i/lub kategorię

Quick Buy

?
symbol produktu ilość
Podejrzyj

Inne opcje Quick Buy

Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu ich ustawieniami.

Nie pokazuj ponownie