INFORMACJE ŚRODOWISKOWE

Na jakich aktach prawnych się opieramy?

 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2016 poz. 1803 wraz z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688);
 • ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897 wraz z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987 wraz z późniejszymi zmianami).

Nasz numer rejestrowy na fakturach

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., w związku z wprowadzaniem do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jest zobowiązany do umieszczania numeru rejestrowego na fakturach (art. 12 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). Nasz numer rejestrowy GIOŚ to E0002101WBW.

Co warto wiedzieć o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

Do elektroodpadów, czyli odpadów obejmujących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zalicza się:

 • elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego;
 • sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny;
 • sprzęt audiowizualny;
 • sprzęt oświetleniowy;
 • sprzęt medyczny;
 • narzędzia elektryczne i elektroniczne oraz urządzenia pomiarowe;
 • automaty, czujniki itp.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 nr 1688 poz. 1688) nie wolno wyrzucać elektroodpadów łącznie z innymi odpadami, ponieważ zawierają substancje szkodliwe oraz trujące. Zasady postępowania z elektroodpadami są uregulowane w przepisach krajowych i unijnych.

Warto pamiętać, że na sprzętach elektronicznych i elektrycznych umieszczane jest specjalne oznaczenie - „przekreślony kosz na odpady” (poniżej), który informuje o zakazie wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami. Oznacza to, że zużyty sprzęt należy zbierać selektywnie.

Informacje Środowiskowe

Jak postępować ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

Pamiętajmy, że gospodarstwa domowe pełnią bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.

Użytkownik ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt do punktu zbiórki, by zapewnić jego prawidłowe zagospodarowanie. Inaczej elektroodpady stają się źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz zwierząt i wpływają na zmiany w środowisku naturalnym. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne - lista dostępnych punktów zbiórki. Informacje dotyczące odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez TME znajdują się poniżej.

Jak postępować ze zużytymi bateriami i akumulatorami?

Po zużyciu każdej baterii lub akumulatora należy wrzucić je do specjalnego pojemnika oznaczonego napisem „zużyte baterie” lub oddać do jednego z punktów selektywnej zbiórki.

Zużyte baterie i akumulatory należy oddzielić od śmieci komunalnych, bo są to odpady niebezpieczne. Trzeba odpowiednio je segregować już w domu. Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki baterii ma zapewnić właściwy poziom ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. W skład baterii wchodzą szkodliwe związki: rtęci, kadmu i ołowiu, które zaliczane są do tzw. metali śmierci (powodują wiele chorób, m.in. nowotworowych). Baterie wyrzucone do śmietnika wydzielają toksyczne związki bezpośrednio do gleby, które w następstwie przenikają do wód gruntowych. Informacje dotyczące odbioru zużytych baterii i akumulatorów przez TME znajdują się poniżej.

Odbiór zużytego sprzętu i baterii

Dystrybutor jest zobowiązany do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży - art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. nie prowadzi punktu sprzedaży - sprzedaż odbywa się wyłącznie drogą internetową.* Tak więc Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o, dostarczając klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu.

* Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. nie jest jednostką handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży (w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) wynoszącej co najmniej 400 m2 i przewidzianej do sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Dlatego też, TME nie jest więc zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w siedzibie firmy, lub w jej bezpośredniej bliskości, zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jeśli żaden z zewnętrznych wymiarów tego sprzętu nie przekracza 25 cm.

Warunki zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 • zużyty sprzęt musi być tego samego rodzaju i pełnić te same funkcje - art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 • zużyty sprzęt musi być kompletny - art. 35 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 • jeśli została kupiona jedna sztuka nowego sprzętu, zwrócić można jedną sztukę zużytego;
 • zużyty sprzęt musi być przygotowany przez klienta, czyli odłączony od wszelkich instalacji.

UWAGA! Zużyty sprzęt przekazany Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. nie podlega zwrotowi.

Odbiór zużytych baterii i akumulatorów

W myśl art.49 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2016 poz. 1803 wraz z późniejszymi zmianami), sprzedawca hurtowy baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych (do zastosowań domowych), także akumulatorów kwasowo - ołowiowych Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., jest zobowiązany do:

 • przyjęcia zużytych, przenośnych baterii i akumulatorów od klientów, bez możliwości żądania zapłaty za ich przyjęcie;
 • przekazania zużytych baterii i akumulatorów podmiotowi zbierającemu zużyte baterie lub akumulator.

Koszty gospodarowania odpadami

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą WEEE, od 14.02.2011 r. firma TME nie ma obowiązku przedstawiania kosztów gospodarowania odpadami klientom.

linecard

Aby zobaczyć produkty, wybierz producenta i/lub kategorię

Quick Buy

?
symbol produktu ilość
Podejrzyj

Inne opcje Quick Buy

Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu ich ustawieniami.

Nie pokazuj ponownie