You are browsing the website for customers from Poland. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

Wydarzenia

2019-07-29

Jak zbadać stan jakości powietrza?

Czy wiesz, w jaki sposób możesz samodzielnie wykonać pomiar stanu powietrza? Wystarczy odpowiedni czujnik powietrza i podstawowa aparatura pomiarowa. Dzięki nim w prosty sposób dokonasz precyzyjnych pomiarów i wyciągniesz trafne wnioski dotyczące stanu powietrza w domu, biurze, magazynie czy zakładzie przemysłowym.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jaki jest stan jakości powietrza w Polsce

Polska polityka ochrony powietrza działa w sposób reaktywny, stosując znaczne ograniczenia stanu zanieczyszczeń powietrza emitowanych w sektorze energetycznym i przemysłowym, jednocześnie nie wdrażając stosownych regulacji dla emisji w gospodarstwach domowych.

Zdecydowanie największy problem spośród wszystkich szkodliwych substancji zawieszonych w powietrzu stanowią wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i pył zawieszony PM10, który składa się z cząstek o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów. Istotne są także kilkukrotnie przewyższające normy drobniejsze frakcje pyłu PM2,5. Duże aglomeracje miejskie dotknięte są również kilkukrotnie przekroczonymi normami stężeń dwutlenku azotu i benzo[a]pirenu.

Pył zawieszony PM10

Pył zawieszony PM10 to mieszanina substancji nieorganicznych i organicznych, w których skład wchodzą m.in. toksyczne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, takie jak benzo[a]piren, metale ciężkie i przejściowe, furany czy dioksyny. Dyrektywa CAFE zakłada maksymalne dopuszczalne średnioroczne stężenie pyłu PM10 na poziomie 40 µg/m3, a stężenie średniodobowe na poziomie 50 µg/m3, przy czym dyrektywa pozwala na przekroczenie średniego dobowego stężenia w ciągu maksymalnie 35 dni w roku. W 2011 roku pomiar stanu powietrza zrealizowany na 400 stacjach pomiarowych wykazał, że aż 6 miast z Polski znalazło się w pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast spośród całej UE.

Pył zawieszony PM2,5

Drobniejszy pył zawieszony PM2,5 jest szczególnie niebezpieczny dla zdrowia ze względu na swoje niewielkie rozmiary i łatwość we wnikaniu do pęcherzyków płucnych, a dalej do krwiobiegu. Według Dyrektywy CAFE średnioroczna norma stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 nie może przekraczać 25 µg/m3. Ani unijne, ani krajowe regulacje nie określają dopuszczalnych średniodobowych stężeń. Według danych WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) na 50 europejskich miast, w których stan jakości powietrza był najgorszy pod względem poziomu stężenia pyłu PM2,5, aż 33 miejscowości leżały na terenie Polski, przy czym największy problem dotyczył centralnej i południowej Polski.

Jak przebiegają pomiary IOŚ pyłu zawieszonego w powietrzu?

Zgodnie z wytycznymi Państwowego Monitoringu Środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska przeprowadza pomiary stanu powietrza oparte na badaniu stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Stosowana jest metodyka wskazana w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1) oraz w rozporządzeniu MŚ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032).

Stan powietrza w Polsce mierzony jest dwoma uzupełniającymi się metodami:

  • metodą grawimetryczną, uznawaną za najdokładniejszą metodę pomiarową,
  • metodą automatyczną, uzupełniającą wskazania metody grawimetryczną.

Stan jakości powietrza mierzony metodą grawimetryczną zakłada zastosowanie przyborników pyłowych, do których zasysane jest powietrze atmosferyczne. Co 2 tygodnie w poborniku umieszcza się 14 jednorazowych filtrów, zmienianych co 24 godziny. Filtry są kondycjonowane i ważone w laboratorium przed i po wykonaniu dwutygodniowego pomiaru. Z różnicy masy filtra wyliczane jest stężenie pyłów osiadłych na filtrach. Obecnie w Polsce pomiar stanu powietrza tą metodą odbywa się na ok. 180 stanowiskach dla pyłu PM10 i na ok. 70 stanowiskach dla pyłu PM2,5.

Metoda automatyczna mierząca stan powietrza stanowi metodę równoważną dla metodyki grawimetrycznej. Polega ona na użyciu automatycznych mierników, mierzących na bieżąco stan pyłów i umożliwiających ich aktualną reprezentację graficzną w postaci map zanieczyszczenia. Dane aktualizowane są co godzinę i prezentowane w aplikacji GIOŚ (Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska) „Jakość powietrza w Polsce”. Czujniki powietrza wykorzystywane w metodzie automatycznej umieszczone są na ok. 135 stanowiskach dla pyłu PM10 i na ok. 45 stanowiskach dla pyłu PM2,5.

Jakie są rodzaje mierników, liczników i czujników powietrza

 

Czujniki powietrza pozwalają na wykonywanie dokładnych pomiarów nie tylko pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Dzięki wysokiej precyzji pomiarowej i szerokiej ofercie producentów możliwe jest wykorzystanie ich do pomiarów stężenia formaldehydów, lotnych związków organicznych, wilgotności, dwutlenku węgla czy temperatury powietrza.

Do przeprowadzenia pomiarów stanu powietrza możliwe jest wykorzystanie zarówno zaawansowanych urządzeń pomiarowych, które w kompleksowy sposób dokonują pomiaru wszystkich zanieczyszczeń w powietrzu, jak i pojedynczych czujników powietrza, pozwalających skonstruować własne urządzenie pomiarowe na podstawie Arduino lub innej platformy programistycznej.

Wśród czujników powietrza należy wymienić modele mierzące współczynniki PM2,5 i PM10 wyposażone w sensory, które pozwalają na pomiar zanieczyszczeń o średnicy od 1 do 0,3 μm. Układy tego typu umożliwiają najczęściej komunikację za pośrednictwem interfejsu UART i podłączenie do Arduino lub Raspberry Pi. Na rynku oferowane są także czujniki powietrza komunikujące się na podstawie sygnału PWM. Urządzenia tego typu pracują na napięciach 3,3-5,75 V.

Czujnikami powietrza mierzącymi z niezwykłą precyzją stan powietrza są laserowe czujniki pyłu, które pozwalają na nieustanne monitorowanie czystości powietrza i stężeń pyłów PM2,5 i PM10. Laserowe czujniki powietrza mogą komunikować się z pomocą sygnału UART albo PWM i mogą być podłączane do Arduino lub innych platform pracujących na napięciu 5 V.

Przykładem czujnika stężenia gazu i czystości powietrza, który umożliwi budowę układu mierzącego stan jakości powietrza, jest model SENCERA SENS-HS-131 lub SENS-HS-129. Czujniki powietrza pozwalają wykrywać izobutan, butan, alkohol, a także zanieczyszczenia w postaci pyłów PM2,5 i PM10.

Pomiar stanu zanieczyszczenia powietrza ułatwią także liczniki cząstek – np. model UNI-T A25M. Jest to precyzyjny licznik cząstek z zakresem pomiarowym od 0 do 500 µg/m3, wyposażony w podświetlany ekran LCD. Urządzenie pozwala na pomiar stężenia pyłów PM2,5 i temperatury, a jego dokładność wynosi ±(10µg/m3 + 10 cyfr).

Jeżeli poszukujesz sprawdzonego i zaawansowanego miernika powietrza do kompleksowych pomiarów wewnątrz pomieszczeń, sprawdź czujnik powietrza i licznik cząstek ECOLIFE AIRSENSOR ECL01.To urządzenie pozwala na pomiary: ciśnienia, lotnych związków organicznych, stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, a także temperatury i wilgoci.

 

Urządzenie zapewnia dokładność pomiarową na poziomie 10%. Dokładność pomiaru wilgotności wynosi ±4%, a jej zakres to 0-80% RG. Zakres pomiaru temperatury urządzenia wynosi od -10 do 85oC. Licznik cząstek jest wyposażony w interfejs komunikacyjny Wi-Fi, który pozwala na dostęp do wartości pomiarowych z poziomu smartfona, tabletu lub peceta. AIRSENSOR ECL01 zasilany jest z portu USB.

Podsumowanie

Monitorowanie stanu powietrza w domu, warsztacie, zakładzie lub biurze pozwala odpowiednio wcześnie zareagować na zbyt wysokie stężenia niebezpiecznych substancji zawieszonych w powietrzu i przedsięwziąć odpowiednie kroki, mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.

Szybka reakcja jest kluczowa, by móc uchronić siebie i domowników czy pracowników przed negatywnymi skutkami zdrowotnymi nadmiernej ekspozycji na wdychanie pyłów zawieszonych oraz innych szkodliwych substancji.

symbol
SENS-HS-129
AIRSENSOR-ECL01
A25M
SENS-HS-131

linecard

Aby zobaczyć produkty, wybierz producenta i/lub kategorię

Quick Buy

?
symbol produktu ilość
Podejrzyj

Inne opcje Quick Buy

paypal_help

Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu ich ustawieniami.

Nie pokazuj ponownie