Polityka prywatności

Zaleca się aby osoby odwiedzające serwis dostępny pod adresami (www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de) i Klienci Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. lub jej spółek zależnych zapoznały się z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych i/lub wypełnieniem dowolnego formularza elektronicznego znajdującego się w serwisie internetowym. Poniższa polityka wskazuje jakie informacje pozwalające na identyfikację osoby mogą być gromadzone i wykorzystywane. W niniejszej polityce uwzględniono również inne istotne kwestie dotyczące prywatności osób.

Polityka Ochrony Prywatności

Spis treści:
1.    Postanowienia ogólne
2.    Gromadzenie danych
3.    Wykorzystywanie danych
4.    Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia
5.    Bezpieczeństwo informacji
6.    Zbieranie danych przy wykorzystaniu cookies
7.    Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (Biuletyn TME)
8.    Odesłania do innych stron internetowych
9.    Postanowienia Końcowe


1. Postanowienia ogólne

1) Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000165815, wysokość kapitału zakładowego: 3.300.000,00 złotych, NIP 729-010-89-84, REGON 473171710 (dalej zwana Spółką) oraz jej spółki zależne przestrzegają zasad prywatności osób fizycznych i należycie chronią ich dane osobowe.

2) Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich informacji zbieranych lub wykorzystywanych przez Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. albo jej spółki zależne, w szczególności odnosi się do usług oferowanych przez Spółkę i jej podmioty zależne poprzez serwisy internetowe dostępne pod adresami: tme-germany.de, każdy dalej zwany jest z osobna „Serwisem internetowym TME”.

3) Jeżeli w odniesieniu do określonego serwisu internetowego TME obowiązują szczególne wymagania prawne dotyczące ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych są one uregulowane w odrębnej polityce prywatności i umieszczone na stronie tego serwisu internetowego TME, którego dotyczą (dalej „Lokalna Polityka Prywatności TME”). Postanowienia Lokalnej Polityki Prywatności TME w zakresie w jakim nie są zgodne z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności odpowiednio zastępują, modyfikują lub wyłączają postanowienia niniejszej Polityki Ochrony Prywatności, ale wyłącznie w stosunku do serwisu internetowego TME, na którego stronie znajduje się Lokalna Polityka Prywatności.

4) Niniejsza Polityki Ochrony Prywatności nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynie.

5) Korzystanie z serwisu internetowego TME i/lub podanie Spółce lub jej spółce zależnej swoich danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności i Lokalnej Polityce Prywatności, o ile taka polityka została umieszczona na stronie serwisu internetowego TME.

6) Klientem w rozumieniu niniejszej Polityki są osoby fizyczne odwiedzające strony serwisu internetowego TME i/lub korzystające z usług Spółki i jej podmiotów zależnych.

2. Gromadzenie danych

1) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samego Klienta, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia transakcji sprzedaży przez Spółkę i jej spółki zależne.

2) Dane osobowe Klientów Spółki są przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem umożliwienia spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub za zgodą osoby której dane dotyczą.  Spółka może powierzyć dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Spółka gromadzi dane osobowe za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych opublikowanych na stronach serwisu Spółki, poprzez bezpośredni kontakt z Klientem (np. drogą telefoniczną) oraz za każdym razem, kiedy Klient przesyła do Spółki faks lub wiadomość e-mail zawierającą jego dane.

3) Klient rejestrując się w serwisie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Podanie przedmiotowych danych jest dobrowolne, przy czym podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania jest konieczne do zawarcia ze Spółką umowy sprzedaży towarów.
W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w serwisie. Login i hasło powinny być zabezpieczone przez Klienta przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

3. Wykorzystywanie danych

1) Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane w ramach usług świadczonych przez Spółkę wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w serwisie, wykonania złożonych przez niego zamówień oraz w celu realizacji płatności za złożone zamówienie. W konkretnym przypadku dane Klienta mogą zostać udostępniane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności czy firmy ubezpieczeniowe, w celu realizacji zamówienia, przy czym podmioty te zobowiązane są zachować poufność w odniesieniu do przekazanych im danych Klientów.

2) Dane Klienta mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3) Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Spółką przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do jego zapytań.

4) Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził na to zgodę.

4. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

1) Klient ma prawo uzyskania dostępu, poprawiania lub uzupełnienia swoich danych osobowych przekazanych Spółce oraz sprzeciwiania się używaniu jego danych osobowych. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

2) Na wniosek Klienta Spółka zobowiązana jest usunąć dane osobowe Klienta, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub zgodne z prawem cele. Prośbę o usunięcie danych należy kierować na adres Spółki:

Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ,
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (Polska)


lub na adres e-mail: daneosobowe@tme.pl.

5. Bezpieczeństwo informacji

1) Spółka oraz jej spółki zależne stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, zmianą, publicznym ujawnieniem lub ich zniszczeniem. Stosowane zabezpieczenia obejmują zarówno rozwiązania techniczne zawarte w samym serwisie, polegające między innymi na odpowiednim szyfrowaniu danych transmitowanych w sieci Internet, ścisłej kontroli fizycznego dostępu do komputerów i nośników informacji, na których zarejestrowane są dane osobowe, oraz wdrożeniu i stosowaniu odpowiednich procedur przechowywania i postępowania z danymi osobowymi. Wszystkie osoby przetwarzające na użytek serwisu internetowego TME dane osobowe Klientów posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych.

2) Spółka tworzy kopie zapasowe oraz może stosować inne podobne środki, aby zapobiegać przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu danych osobowych Klientów.

3) Płatności za pomocą karty kredytowej lub przelewem elektronicznym obsługiwane są przez serwisy PayPal, PayU. Serwisy te odpowiedzialne są za dane podane w ich formularzach, które także są zabezpieczone odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi.

6. Zbieranie danych przy wykorzystaniu cookies

Niektóre obszary serwisu internetowego TME mogą wykorzystywać cookies, tj. małe pliki tekstowe wysyłane na dysk twardy komputera Klienta, identyfikujące go w sposób pozwalający na gromadzenie informacji o jego wizytach na stronie internetowej, i zapisywania jego preferencji, jak np. języka logowania. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Powyższe dotyczy również osób odwiedzających serwis internetowy TME ale w nim niezarejestrowanych.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane podczas remarketingu. Jest to reklama graficzna lub tekstowa oparta na zapisanych wcześniej preferencjach użytkownika, wyświetlana na innych stronach internetowych osobom odwiedzającym wcześniej daną stronę.

Reklamując się w internecie TME może korzystać z remarketingu za pomocą narzędzi Google Adwords/Google Analytics. Reklamy TME w internecie wyświetlają dostawcy zewnętrzni. TME oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google korzystają z plików cookie, na podstawie których są wyświetlane reklamy w oparciu o wcześniejsze odwiedziny odbiorcy reklamy na stronie TME.

Obsługę cookies można w każdej chwili wyłączyć w opcjach przeglądarki internetowej, niemniej jednak może to uniemożliwić korzystanie z serwisu internetowego TME.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie stosowanych przez TME i zarządzaniu ich ustawieniami kliknij tutaj.

7. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (Biuletyn TME)

1) Newsletter jest bezpłatną usługą polegającą na informowaniu Klientów, którzy wyrazili taką wolę zapisując się na listę subskrybentów, o ofercie Spółki i jej spółek zależnych, wydarzeniach i wszystkich innych informacjach, które mają związek z działalnością handlową Spółki i jej spółek zależnych poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

2) Zapisanie się na listę subskrybentów newslettera następuje poprzez zaznaczenie na głównej stronie serwisu internetowego odpowiedniego pola o wyrażeniu zgodny na otrzymywanie bezpłatnego newslettera („dodaj”) i podanie adresu mailowego, ewentualnie poprzez wybór odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym pole to nie jest obowiązkowe.  Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

3) Klient, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newsletter Spółki wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.) w formie newsletter’a.

4) Dane Klientów, którzy zarejestrowali się w serwisie w celu uzyskania dostępu do newsletter’a są wykorzystywane wyłącznie w celu wysłania danemu Klientowi nowego newsletter'a.

5) Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnowania z usługi newslettera poprzez zaznaczenie na głównej stronie serwisu internetowego odpowiedniego pola o nie wyrażeniu zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera (pole „usuń”).

8. Odesłania do innych stron internetowych

Serwis internetowy TME może zawierać odesłania do innych stron, zamieszczanych dla wygody i wiadomości Klienta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności. Klient winien mieć świadomość odrębności tych stron od serwisu internetowego TME i każdorazowo zweryfikować we własnym zakresie politykę witryny internetowej odwiedzanej za pośrednictwem linka.

9. Postanowienia Końcowe

1) Spółka może wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności w dowolnym momencie, w szczególności celem jej uaktualnienia w przypadku zmian w procedurach przyjętych przez Spółkę co do sposobu zabezpieczenia i wykorzystywania gromadzonych danych. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronie serwisu internetowego TME staje się ona wiążąca i zastosowanie znajduje do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością Klienta w serwisie TME po umieszczeniu zaktualizowanej wersji Polityki Ochrony Prywatności na odpowiedniej stronie serwisu internetowego TME.

2) W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących Polityki Ochrony Prywatności, prosimy o kontakt adres e-mail: daneosobowe@tme.pl lub listownie:

Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska

linecard

Aby zobaczyć produkty, wybierz producenta i/lub kategorię

Quick Buy

?
symbol produktu ilość
Podejrzyj

Inne opcje Quick Buy

Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu ich ustawieniami.

Nie pokazuj ponownie