Du bläddrar i webbsidan för kunder från: Sweden. Den bästa versionen av sidan för dig, baserat på lokaliseringsdata, är USA / US
Kundpanel
I din varukorgen
Registrera dig

Garantivillkor

GARANTIVILLKOR

1. Säljare Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. med säte i Łódź, adress: Ustronna 41, 93-350 Łódź (Polen), registrerat vid Tingsrätten i Łódź –Śródmieście, 20e Näringslivsavdelningen för Nationella domstolsregistret (KRS) nr 0000165815, NIP 729-010-89-84 REGON 473171710, aktiekapital: 3.300.000,00 złoty, nedan kallat "Garantigivaren" lämnar en garanti till köparen av produkten som gäller i ……….. månader [garantitider anges vid produktbeskrivningar på webbsidan www.tme.eu]. För batterier som levereras tillsammans med produkten uppgår garantitiden till 6 månader från inköpsdatum.

2. Garantitiden börjar löpa med den stund då varan lämnas ut till konsumenten.

a. För köpare som inte konsumenter börjar garantitiden löpa vid det tillfälle då risken i samband med inköpt vara går över till kunden.

3. Garantiskyddets geografiska område omfattar Polen och det land dit Garantigivaren levererat produkten.

4. För att undvika skador rekommenderas det att användaren läser noga bruksanvisningen, följer den och inte överskrider produktens maximala arbetsparametrar.

5. Garantiansvaret täcker inte produktfel som uppstått av andra orsaker än det som ligger i produkten och i synnerhet fel till följd av att produkten används på ett oändamålsenligt sätt eller i strid med bruksanvisningen.

6. Garantin gäller inte för glasdelar, batterier, ledningar, höljen samt förbrukningsmaterial som slits under normal användning (ex.: spetsar, kolborstar, glödlampor osv.). Värmelement byts ut maximalt en gång under garantitiden.

7. Garantin upphör att gälla då man konstaterar att plomberingar brutits, demontering, reparation eller ombyggnad utförts på ett icke-fackmässigt sätt av obehöriga personer (dvs. icke-auktoriserad service ), felaktigt eller uteblivet underhåll.

8. Garantin ger under garantitiden rätt till avgiftsfria reparationer av inköpt produkt. Reparationssätt bestäms av garantigivaren. Garantigivaren kan efter egen bedömning i stället för att reparera byta ut produkten mot en felfri eller återbetala försäljningspriset. Garantin ger inte rätt till att man kan begära att produkten byts ut mot en felfri eller frånträda försäljningsavtalet och begära återbetalning av priset.

9. Felanmälan ska ske skriftligen med e-post eller fax (kontaktuppgifterna finns överst på garantibeviset) samt ska innehålla: köparens för- och efternamn eller firma, adress, telefonnummer, produktens modell, serienummer, fakturanummer samt beskrivning av felet i produktens funktion.

10. Den felaktiga produkten ska returneras till Garantigivarens säte (Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. med säte i Łódź ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź). Felaktiga produkter ska inte skickas till Garantigivarens säte innan överenskommelse med Garantigivaren sker.

11. Fel som gör det svårt eller omöjligt att använda produkten för dess ändamål och upptäcks under garantitiden avhjälpas avgiftsfritt inom 30 dagar från den dag då produkten levererats till Garantigivarens säte med förbehåll för punkt 8.

12. Vid förlust av garantibevis utfärdar Garantigivaren ingen dubblett.

13. Garantigivaren informerar köparen att personuppgifterna som överlämnas enligt punkt 9 i denna garanti administreras av Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. med säte i Łódź, ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź. Personuppgifterna behandlas endast för att verkställa garantirättigheterna samt för arkivering. Personuppgifterna görs tillgängliga uteslutande för myndigheter och organisationer som enligt lag är behöriga att ta del av dessa. Köparen anger frivilligt sina personuppgifter men vägran att ange dessa i garantianmälan gör det omöjligt att handlägga garantin. Köparen har rätt att få insyn i sina personuppgifter samt rätta till dessa.

14. Inom den omfattning som tillåts enligt gällande lagstiftning lyder garantin under polsk lagstiftning och tolkas enligt den.

15. Tvister som kan uppstå på grund av denna garanti som lämnats till en kund som inte är konsument ska avgöras av behörig domstol med jurisdiktion över TMEs säte.

16. Uppgifter från inköpsfakturan för produkten gällande enhetens/produktens nummer, försäljningsdatum utgör en väsentlig del av garantivillkoren

17. Garanti för försåld produkt varken utesluter eller inskränker eller upphäver köparens rättigheter i samband med rättslig garanti för fel i försåld sak.

Din webbläsare stöds inte längre, ladda ner en ny version

Chrome Chrome Hämta
Firefox Firefox Hämta
Opera Opera Hämta
Internet explorer Internet Explorer Hämta