Du bläddrar i webbsidan för kunder från: Sweden. Den bästa versionen av sidan för dig, baserat på lokaliseringsdata, är USA / US
Kundpanel
I din varukorgen
Registrera dig

Rätt att frånträda avtalet

RÄTT ATT FRÅNTRÄDA AVTALET

En konsument som med TME ingick ett avtal om distansköp (dvs. via webbtjänst, e-post, fax, på telefon) äger rätten att frånträda avtalet inom 14 dagar utan att ange någon orsak.

Tiden för frånträdande av avtal löper ut efter 14 dagar från den dag:

a. då konsumenten kom i besittning av saken eller då en av kunden anvisad tredje part som inte är transportör kom i besittning av saken,

b. och vid avtal som förpliktigar till överföring av äganderätten till flera saker som levereras separat, från den dagen då kunden kom i besittning av den sista av sakerna eller då en av kunden anvisad tredje part som inte är transportör kom i besittning av den sista av sakerna.

För att utnyttja rätten att frånträda avtalet måste konsumenten meddela:

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź tel. 42 645-55-65, fax 42 645-55-00 e-post:reklamacje@tme.pl

om sitt beslut att frånträda avtalet genom en entydig försäkran (exempelvis genom en skrivelse som skickas med post, fax eller e-post).

Kunden kan använda mallen för frånträdande av avtal som bifogas till e-postmeddelandet med orderbekräftelsen och som också kan hämtas nedan, detta är dock inte obligatoriskt.

För att hålla tiden för frånträdande av avtal räcker det att konsumenten skickar information gällande nyttjande av konsumentens rätt att frånträda avtal innan tidsfristen för frånträdandet löper ut.

*Konsekvenser av frånträdande av avtal**

Vid frånträdande av detta avtal återbetalar TME till kunden alla från kunden erhållna betalningar inklusive kostnader för sakens leverans (med undantag för extra kostnader i samband med att kunden valt ett annat leveranssätt än det vanliga och billigaste leveranssättet som erbjuds av TME), utan dröjsmål och i varje fall senast 14 dagar från den dag då TME meddelats om kundens beslut om nyttjandet av rätten att frånträda avtalet. TME återbetalar betalningar med sanvändande av amma betalningssätt som användes av konsumenten vid köptillfället om inte konsumenten tydligt medger en annan lösning; konsumenten debiteras aldrig några avgifter i samband med denna återbetalning. TME kan avvakta med återbetalning tills saken kommit i retur eller tills TME tillhandahålles en bevis på att saken återsänts, beroende på vilket som inträffar först.

Var god och skicka tillbaka eller överlämna

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź

saken senast 14 dagar från den dagen då konsumenten meddelat TME om frånträdandet av detta avtal. Tidsfristen hålles om konsumenten skicka tillbaka saken innan utgången av 14 dagars tid. Konsumenten måste stå för direkta kostnader för retur av varor. Om saken på grund av sin art inte kan skickas med post på ett vanligt sätt uppskattas denna fraktkostnad vid försäljning inom Polen till maximalt ca 100 PLN.

Konsumenten svara endast för sakens värdeminskning till följd av dess nyttjande på annat sätt än det som behövdes för att konstatera sakens art, egenskaper och funktion.

Utebliven rätt att frånträda avtal samt omständigheter när konsumenten förlorar rätten att frånträda avtal.

Rätten att frånträda ett avtal som ingåtts på distans gäller inte för konsumenter avseende följande avtal:

1) om utförande av tjänster då företagaren har utfört hela tjänsten med uttryckligt medgivande från konsument som innan utförandet av tjänsten påbörjades meddelats att rätten att frånträda avtalet förfaller när prestationen fullföljts;

2) där priset eller ersättningen beror på variationer på finansmarknaden som företagaren inte har någon kontroll över och som kan ske före utgången av tidsfristen för frånträdande av avtal;

3) där prestationen utgörs av en ej prefabricerad sak som tillverkats i enlighet med konsumentens specifikation eller som används för att tillfredsställa dennes individualiserade behov;

4) där föremålet för prestationen utgörs av en sak som snabbt blir dålig eller som har en kort användningstid;

5) där föremålet för prestationen utgörs av en sak som levereras i förseglad förpackning som efter öppnande inte kan returneras på grund av hälsoskydd eller av hygieniska skäl då förpackningen blivit bruten efter leverans;

6) där föremålet för prestationen utgörs av saker som efter leverans på grund av sin art är varaktigt förbundna med andra saker;

7) där konsumenten tydligt begärde att företagaren skulle komma till denne för att utföra en akut reparation eller underhåll; om förtagaren dessutom utfört andra tjänster än de vars utförande konsumenten krävde eller levererade andra saker än reservdelar nödvändiga för reparationens eller underhållets utförande äger konsumenten rätten att frånträda avtal avseende de extra tjänster eller saker;

8) där föremålet för prestationen utgörs av ljud- eller bildinspelningar eller datorprogram som levereras i förseglad förpackning, om förpackningen brutits efter leverans;

9) som ingåtts genom offentlig auktion;

10) avseende leverans av digitalt innehåll som ej är sparat på någon fysisk bärare om verkställandet av prestationen påbörjades med konsumentens uttryckliga medgivande före utgången av tidsfristen för frånträdandet av avtal och konsumenten meddelats av företagaren om upphörandet av rätten att frånträda avtal.

MALL FÖR FORMULÄR FÖR FRÅNTRÄDANDE AV AVTAL

(formuläret ska fyllas i och återsändas endast vid avsikten att frånträda avtalet)

Mottagare: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, fax 42 645-55-00, e-post: reklamacje@tme.pl

Jag/Vi(*) meddelar härmed (*) att jag/vi (*) frånträder köpeavtalet avseende följande saker::

....................

Datum för avtalets ingående(*)/mottagande(*):
....................

Konsumentens(-ernas) för- och efternamn:
....................

Konsumentens(-ernas) adress:

Tilläggsuppgifter (ej obligatoriskt, men hjälper att effektivt handlägga ärendet):

Kundnummer:
....................

Fakturanummer:
....................

OBSERVERA: Återbetalning sker med samma betalningssätt som användes av konsumenten vid köptillfället om inte konsumenten tydligt medger en annan lösning; konsumenten debiteras aldrig några avgifter i samband med denna återbetalning. Om betalning skett med överföring eller betalkort och inget kontonummer anvisas sker återbetalning till det kontonummer eller betalkort som användes vid betalningen, vid postförskott sker återbetalning med postanvisning om ni inte ger er medgivande till banköverföring):

Jag ger mitt medgivande till att återbetalning av betalningen sker med överföring till bankkonto nr

....................

....................

Konsumentens(-ernas) underskrift

(endast när formuläret skickas i pappersformat)

....................

Datum

(*)Stryk det som inte gäller

Mall för frånträdande av avtal i PDF-format

Din webbläsare stöds inte längre, ladda ner en ny version

Chrome Chrome Hämta
Firefox Firefox Hämta
Opera Opera Hämta
Internet explorer Internet Explorer Hämta