OM OSS

RoHS-märkningen på vår webbsida: RoHS-märkta produkter uppfyller kraven enligt EUs RoHS-direktiv.
Hitta önskad artikel med hjälp av sökmotorn. Efter sökningen, visas texten RoHS för produkter som uppfyller RoHS-direktivet i kolumnen "Artikel, symbol och beskrivning".
All information gällande överensstämmelsen med RoHS-direktivet anges på basis av data som vi fått från våra leverantörer.

Den snabba utvecklingen av tekniken och teknologin inom elektrisk och elektronisk utrustning gör att nya generationer av utrustningar tas fram under allt kortare tid, vilket resulterar i stora avfallsmängder eftersom utrustningars livslängd som aktiva produkter kortas. Produkterna innehåller en rad farliga ämnen, ex. tungmetaller inkl. kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom eller flamskyddsmedel, vilket innebär att avfall från dessa produkter är att betrakta som miljöfarligt. Därför har Europeiska Unionen vidtagit åtgärder inom lagstiftningen för att tvinga fram lösningar vilka minimerar därtill hörande risker. För detta stiftades RoHS-direktivet – ett direktiv gällande begränsning av användning av vissa farliga ämnen i utvalda produkter. Företaget Transfer Multisort Elektronik har sedan början av 2005 infört komponenter som uppfyller RoHS-krav i sin offert. Vi strävar efter att säkerställa full tillgänglighet av miljövänliga komponenter. Detta beror dock på möjligheterna hos tillverkarna av elektriska och elektronikkomponenter. För att tillmötesgå våra kunders förväntningar har TME infört ett kontrollsystem gällande komponenternas överensstämmelse med RoHS-direktivet. Detta medger problemfritt samarbete med våra kunder.
Vi vill understryka att vi bistår våra kunder med hjälp och har läsmaterial inom detta område samt att vi anordnar konsultationer och tillhandahåller komplett tillgänglig information om respektive tillverkares komponenters överensstämmelse med RoHS-direktivet.

Nedan presenteras en förklaring av rättsläget i samband med RoHS-direktivet.

RoHS – inledning

Den 1 juli 2006 trädde EUs RoHS-direktiv (Restriction of use of certain Hazardous Substances) som gäller miljöskydd i kraft.
Direktivet förbjuder användning av sex farliga ämnen (över tillåtna värden) i elektriska och elektroniska produkter. Dessa är:

 • kvicksilver,
 • kadmium,
 • bly,
 • 6-värt krom,
 • flamskyddsmedel PBB och PBDE.

RoHS-direktivet härstammar direkt från ett annat EU-direktiv nämligen WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment), sk. avfallsdirektivet och är direktbundet till det. Syftet med båda direktiven är att begränsa elektriskt och elektroniskt avfall vid minskad risk för miljöförorening.

Maximala koncentrationer

Den tillåtna maximala koncentrationen är 0,1 viktprocent av homogent material för varje ämne utom kadmium där värdet uppgår till 0,01%. Koncentrationerna avser inte vikten av slutprodukt eller enstaka element utan vikten av homogent material – alltså homogent ämne som teoretiskt kan separeras mekaniskt från andra ämnen. Det är en entydig definition från Europeiska Unionen.

Grupper av produkter vilka omfattas av Direktivet

RoHS omfattar följande produktgrupper:

 • stora hushållsapparater,
 • små hushållsapparater,
 • IT- och telekommunikationsutrustning,
 • hemutrustning,
 • belysningsutrustning,
 • elektriska och elektroniska verktyg (med undantag för storskaliga, fasta industriverktyg),
 • leksaker samt fritids- och sportutrustning,
 • Varuautomater.

Territoriellt tillämpningsområde

RoHS-direktivet gäller marknaderna inom Europeiska Unionen men det blev snabbt en standard för världsmarknader på grund av globaliseringen av elektronikindustrin. Åtgärder vilka föreskrivs i RoHS-direktivet implementeras i flera länder som inte är medlemmar i Europeiska Unionen.

Mer information

Efter den 1 juli 2006 ska varje slutprodukt som omfattas av Direktivet och införs på den europeiska marknaden uppfylla krav enligt RoHS-direktivet. Detta gäller produkter som importeras till Europeiska Unionen samt produkter avsedda för försäljning vilka tillverkats i EU. RoHS-direktivet omfattar färdiga produkter och gäller inte för komponenter och halvprodukter vilka ingår i en färdig produkt. I praktiken kommer tillverkarna att behöva komponenter vilka uppfyller RoHS-direktivet för att slutprodukten ska uppfylla krav enligt direktivet.

Restriktioner

Verkställandet av RoHS-direktivet övervakas av ett verkställighetsorgan som kan vidta åtgärder för att kontrollera om tillverkare uppfyller krav enligt direktivet. Alla oegentligheter kan leda till att straff påförs eller produkten helt tas bort från den europeiska marknaden.

Ämnen vilka är tillfälligt godkända för produktion

Direktivet medger undantag från begränsningar i användningen av farliga ämnen då det inte finns tekniska möjligheter att ersätta dessa ämnen.

Huvudundantag utgörs av bly och kvicksilver. Bly – får användas:

 • i lödlegeringar med en hög smälttemperatur (blyhalten >85%),
 • piezoelektriska komponenter,
 • i bildrörsglas,
 • i de i direktivet fastställda metallegeringar.

Kvicksilver – i lysrör och andra typer av lampor. Direktivet medger även användning av kadmiumplätering och sexvärt krom på specialvillkor.
På specialansökan kan Unionen utfärda ett villkorligt godkännande för andra skadliga ämnen, det blir dock tillfälligt godkännande.

Tillverkarnas märkningar

Produkter som omfattas av Direktivet (med undantag för komponenter) måste CE-märkas, dessutom har tillverkarna infört egna märkningssystem för att underlätta entydigt identifiering av dessa produkter för kunderna.

Direktivets inverkan på EU- och världsmarknader

Direktivet har en stor inverkan inte bara direkt på tillverkarna och leverantörerna men även på logistiken, kvalitetskontrollen, lagerresurserna, leveranserna och slutkunden. RoHS påverkar även indirekt produkter vilka inte omfattas av direktivet, eftersom tillverkarna borde ta hänsyn till olika möjligheter till slutkundens användning av produkten.

Försäkran om överensstämmelse med RoHS

Unionen kräver överensstämmelse med RoHS-direktivet för de produkter som omfattas av Direktivet (med undantag för komponenter). Dessutom kan kunderna begära att handlingar som bekräftar sådan överensstämmelse levereras i form av fullständig dokumentation. RoHS-delar märks även på samlings- och styckförpackningar, fakturor eller fraktsedlar.

Green- och PB free-märkningar

Det förekommer även märkningar såsom green och PB free. Dessa överensstämmer inte med RoHS-direktivet. Det första avser enbart begränsad användning av skadliga ämnen, ej anpassad för blyfri lödprocess (högre lödtemperatur), och det andra avser en produkt med borttaget bly.

Ökade kostnader för tillverkning i överensstämmelse med RoHS

Begränsningen av användningen av skadliga ämnen innebär att det är nödvändigt att införa nya, dyrare metaller och deras föreningar i tillverkningsprocesser. Själva processen ändras också för att den ska anpassas till tillverkning i överensstämmelse med RoHS. Alla ändringar medför en betydande ökning av tillverkningskostnader för produkter vilka uppfyller direktivet.

Nya lödlegeringar

Befintliga lödlegeringar måste elimineras från tillverkningsprocesserna. Det viktigaste ämnet som förbjuds med direktivet är bly. EU har dock inte valt något entydigt alternativ inom detta område. Den populäraste blyfria legeringen som kan ersätta blylegeringar är en legering på basis av tenn, koppar och silver (SAC). Den har dock en högre smälttemperatur.

Fullständig överensstämmelse med RoHS

Fullständig överensstämmelse med RoHS kräver inta bara att man begränsar de i direktivet förbjudna ämnena utan även anpassar komponenterna för blyfri lödprocess, dvs. att komponenten klarar av den högre lödtemperaturen. Lödlegeringar utan bly smälter tyvärr i temperaturer vilka är ca 40°C högre än för blybaserade legeringar. Lödtiden förlängs också vilket påverkar negativt det producerade lodet. Ett eventuellt alternativ inom detta område är elledande lim men för närvarande används dem inte allmänt.

Ovanstående information täcker inte hela RoHS-området. Vi hoppas att den gav en inblick i problem och potentiella lösningar för våra kunder.

 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/65/EU av den 8 juni 2011
om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
(omarbetning) (version EN) 

 

linecard

För att se produkterna, välj tillverkare eller kategori

Quick Buy

?
produktsymbol kvantitet
Ta en titt

Andra optioner i Quick Buy

Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att läsa mer om cookiefiler och hantering av inställningar för cookiefilerna.

Visa inte mer