Nadzorna plošča
V vaši košarici
Registrirajte se

Pogoji garancije

POGOJI GARANCIJE

1. Prodajalec Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. s sedežem na naslovu ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (Poljska), vpisan v register pri Okrajnem sodišču za Lodž - Center v Lodžu, XX. gospodarski oddelek Državnega sodnega registra (KRS) pod številko 0000165815, davčna št. 729-010-89-84, matična št. 473171710 osnovni kapital: 3.300.000,00 zlotov, v nadaljevanju imenovan »garant«, daje kupcu izdelka garancijo za obdobje ……….. mesecev [garancijska doba je določena v opisu izdelka na spletni strani www.tme.eu]. Garancija za akumulatorje, dobavljene z izdelkom, velja 6 mesecev od dne nakupa.

2. Garancijska doba začne teči s trenutkom izročitve izdelka potrošniku. Garancijska doba za kupca, ki ni potrošnik, začne teči s trenutkom prenosa na kupca tveganja, povezanega z nabavljenim izdelkom.

3. Garancija velja na ozemlju Poljske in države, v katero je garant izdelek dobavil.

4. Za preprečevanje poškodb uporabniku priporočamo, da natančno prebere navodila za uporabo, jih upošteva in ne presega največjih delovnih parametrov izdelka.

5. Odgovornost iz naslova garancije ne velja za napake izdelka, nastale zaradi razlogov, ki ne izvirajo iz samega izdelka, zlasti za napake, nastale zaradi uporabe izdelka neskladno z namenom in z navodili za uporabo.

6. Garancija ne velja za steklene dele, baterije, kable, ohišja in materiale, ki so podvrženi običajni obrabi med uporabo naprave (kot so npr. konice, ogljikove krtače, žarnice in podobno). Grelni elementi se v okviru garancije lahko zamenjajo največ enkrat.

7. Garancija preneha veljati v primeru ugotovitve, da je prišlo do poškodovanja pečatov, nestrokovne demontaže, popravila ali predelave s strani nepooblaščenih oseb (nepooblaščenega servisa), nepravilnega vzdrževanja ali odsotnosti vzdrževanja.

8. Garancija v primeru ugotovitve napake v času garancijske dobe daje pravico do brezplačnega popravila kupljenega izdelka. Način popravila določi garant. Garant lahko po lastni presoji namesto popravila izdelek zamenja z brezhibnim izdelkom ali pa vrne znesek enak prodajni ceni izdelka. Garancija ne daje pravice zahtevati zamenjavo izdelka z brezhibnim izdelkom ali odstopiti od pogodbe in zahtevati vračilo kupnine.

9. Napako izdelka je treba prijaviti pisno po elektronski pošti ali po faksu (kontaktni podatki so v glavi teh pogojev garancije); prijava mora vsebovati: ime in priimek ali naziv kupca, naslov, telefonsko številko, model in serijsko številko izdelka, številko računa in opis okvare izdelka v garanciji.

10. Izdelek z napako je treba vrniti na sedež garanta (Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o., ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź). Prosimo, da izdelkov z napako ne pošiljate na sedež garanta, preden se z njim za to ne dogovorite.

11. Napake, ki otežijo ali onemogočijo uporabo izdelka skladno z namenom, ugotovljene v času garancijske dobe, se odstranijo brezplačno v roku 30 dni od dostave izdelka na sedež garanta s pridržkom 8. točke

12. V primeru izgube garancijskega lista garant ne izda dvojnika.

13. Garant obvešča kupca, da je administrator osebnih podatkov, posredovanih v skladu z 9. točko te garancije je Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. s sedežem na naslovu ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź. Ti podatki se obdelujejo izključno za namene uveljavljanja pravic iz garancije in arhiviranja. Dostop do osebnih podatkov imajo izključno subjekti, ki so za to pooblaščeni v skladu z zakonodajo. Navedba osebnih podatkov s strani kupca je prostovoljna, vendar v primeru, če jih ne navedete v prijavi, ne bomo mogli izpolniti zgoraj navedenih nalog. Kupec ima pravico dostopati do osebnih podatkov, ki jih je posredoval, in jih popraviti.

14. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, se za to garancijo uporablja poljsko pravo, ki se tudi uporablja za njeno razlago.

15. Morebitni spori nastali iz garancije dane subjektu, ki ni potrošnik, bo reševalo sodišče, krajevno pristojno za sedež TME.

16. Številka naprave/izdelka in datum prodaje, ki sta navedena na računu za kupljeno blago, sta sestavni del pogojev garancije.

17. Garancija za prodano blago ne izključuje, ne omejuje in ne prekine pravic potrošnika iz naslova odgovornosti prodajalca za napake prodanega izdelka.

Vaš brskalnik ni več podprt, prenesite novo različico

Chrome Chrome Prenesi
Firefox Firefox Prenesi
Opera Opera Prenesi
Internet explorer Internet Explorer Prenesi