Ste na spletnih straneh za stranke iz: Slovenia. Na podlagi podatkov o geografskem položaju predlagamo naslednjo različico spletišča USA / US
Nadzorna plošča
V vaši košarici
Registrirajte se

RoHS

Oznaka RoHS na naši spletni strani: izdelki, označeni s kratico RoHS, izpolnjujejo zahteve evropske Direktive RoHS.

S pomočjo iskalnika poiščite potrebni izdelek. Na seznamu zadetkov se za izdelke, ki izpolnjujejo norme direktive RoHS, v stolpcu »Izdelek, simbol in opis« prikaže oznaka »RoHS«.

Vse informacije o skladnosti z direktivo RoHS temeljijo na podatkih, ki smo jih pridobili od naših dobaviteljev.

Vedno hitrejši razvoj tehnike in tehnologije na področju električne in elektronske opreme povzroča, da nove generacije naprav nastajajo v vedno krajšem času, zaradi česar nastaja veliko odpadkov, saj je življenjska doba naprav vedno krajša. Ker pa le-te vsebujejo veliko nevarnih snovi, kot so npr. težke kovine, zlasti živo srebro, kadmij, svinec, šestvalentni krom ali sredstva za zmanjševanje vnetljivosti, so odpadki, ki iz njih nastanejo, nevarni za okolje. Zaradi tega je Evropska unija uvedla zakonodajne ukrepe, da bi zagotovila zmanjševanje s tem povezanih nevarnosti. Za ta namen je bila sprejeta Direktiva RoHS – direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v določenih izdelkih. Družba Transfer Multisort Elektronik je v začetku leta 2005 v svojo ponudbo vključila elemente, ki izpolnjujejo zahteve RoHS. Prizadevamo se za polno razpoložljivost okolju prijaznih elementov. Žal pa je ta odvisna od zmožnosti proizvajalcev električnih in elektronskih elementov. Za zadovoljevanje potreb strank smo uvedli sistem nadzora skladnosti proizvedenih elementov z Direktivo RoHS, ki nam omogoča nemoteno sodelovanje s kupci.

Radi bi poudarili, da smo na voljo našim strankam, razpolagamo z gradivom, ki približa to tematiko, prirejamo posvetovanja in zagotavljamo poln dostop do informacij o skladnosti izdelkov posameznih proizvajalcev z direktivo RoHS.

Spodaj pojasnjujemo pravno situacijo v zvezi z direktivo RoHS.

RoHS – uvod

1. julija 2006 je stopila v veljavo evropska direktiva RoHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances), ki se nanaša na varstvo okolja. Direktiva prepoveduje uporabo v električnih in elektronskih izdelkih šestih nevarnih snovi v koncentracijah, večjih od dovoljenih mejnih koncentracij, in sicer:

 • živega srebra,
 • kadmija,
 • svinca,
 • šestvalentnega kroma,
 • sredstvi za zmanjšanje vnetljivosti PBB in PBDE.

Direktiva RoHS izhaja neposredno iz evropske direktive WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment), ti. direktive o odpadkih, s katero je tesno povezana. Namen obeh direktiv je zmanjševanje obsega električnih in elektronskih odpadkov in preprečevanje onesnaževanja okolja s temi odpadki.

Mejne vrednosti koncentracije

Največja dovoljena koncentracija v masi v homogenih materialih vseh snovi razen kadmija znaša 0,1 %, za kadmij pa 0,01 %. Pri tem se navedene koncentracije ne nanašajo na maso končnega izdelka ali posameznih elementov, temveč na maso homogenega materiala – homogene snovi, ki jo vsaj teoretično lahko mehansko ločimo od drugih snovi. To je nedvoumna opredelitev Evropske unije.

Grupe proizvoda obuhvaćenih direktivom

Skupine izdelkov, za katere velja Direktiva

 • RoHS velja za naslednje skupine izdelkov:
 • veliki gospodinjski aparati,
 • mali gospodinjski aparati,
 • oprema za IT in telekomunikacije,
 • naprave za potrošnike,
 • oprema za razsvetljavo,
 • električni in elektronski instrumenti (razen velikih industrijskih nepremičnih orodij),
 • igrače, oprema za prosti čas in šport,
 • avtomati.

Ozemlje uporabe

Direktiva RoHS velja na trgih Evropske unije, ampak je zaradi globalizacije elektronske industrije hitro postala standard na svetovnih trgih. Podobne ukrepe v skladu z direktivo RoHS so uvedle številne države, ki niso članice Evropske unije.

Več informacij

Od 1. julija 2006 vsak gotov izdelek, za katerega velja Direktiva in ki se dá v promet v Evropski uniji, mora izpolnjevati zahteve direktive RoHS. To velja tudi za izdelke, uvožene v Evropsko unijo, ter za izdelke, namenjene za prodajo in proizvedene na ozemlju Evropske unije. RoHS velja za gotove izdelke, ne velja pa na sestavne dele in polizdelke, iz katerih je gotovi izdelek sestavljen. Toda v praksi bodo proizvajalci potrebovali sestavne dele, ki so v skladu z direktivo RoHS, da bi tudi gotov izdelek izpolnjeval njene zahteve.

Posledice kršitve

Pravilno izvajanje direktive RoHS nadzira izvršilni organ, ki lahko sprejeme ustrezne ukrepe, potrebne za zagotavljanje skladnosti izdelkov z zahtevami Direktive. V primeru kakršne koli neskladnosti lahko določi kazen ali pa celo umakne izdelek iz evropskega trga.

Snovi, ki so pogojno dovoljene v proizvodnji

Direktiva predvideva nekaj odstopanj od omejitve uporabe nevarnih snovi v primeru pomanjkanja tehničnih možnosti za nadomestitev teh snovi.

Najpomembnejši izjemi sta svinec in živo srebro. Svinec se sme uporabljati:

 • v spajkalnih zlitinah z visokim tališčem (> 85 % vsebnosti svinca),
 • v piezoelektrikih,
 • v steklu za katodne cevi,
 • v nekaterih kovinskih zlitinah, določenih v direktivi.

Živo srebro pa se sme uporabljati v fluorescentnih svetilkah in v drugih vrstah svetilk. Direktiva pod posebnimi pogoji dovoljuje tudi kadmiranje in uporabo šestvalentnega kroma.

Na posebno zahtevo Evropska unija lahko dovoli tudi uporabo drugih nevarnih snovi, vendar samo za določen čas.

Oznake proizvajalcev

Izdelki, za katere velja Direktiva (razen komponent) morajo biti označeni z znakom CE. Proizvajalci so dodatno uvedli lastne sisteme označevanja za lažjo nedvoumno identifikacijo teh izdelkov.

Vpliv direktive na evropske in svetovne trge

Direktiva močno vpliva ne samo neposredno na proizvajalce in dobavitelje, ampak tudi na logistiko, nadzor kakovosti, stanja zalog, dobave in na končne uporabnike. RoHS vpliva tudi na izdelke, za katere ne velja neposredno, saj so proizvajalci dolžni predvideti različne možne uporabe svojih izdelkov s strani končnih uporabnikov, ki jih Direktiva želi zaščititi.

Izjava o skladnosti z RoHS

Evropska unija za izdelke, za katere velja (razen komponent), zahteva izjavo o skladnosti z direktivo RoHS. Dodatno stranke lahko zahtevajo izročitev polne dokumentacije, ki potrjuje skladnost. V praksi se pogosto izdelki, ki izpolnjujejo zahteve RoHS, posebej označijo na zbirni embalaži, ovojnini, na računih in tovornih listih.

Oznaki green in PB free

Proizvajalci uporabljajo tudi oznaki green in PB free. Ti oznaki nista skladni z direktivo RoHS. Prva od njiju pomeni samo omejitev uporabe nevarnih snovi, ki ni prilagojena postopku spajkanja brez svinca (višja temperatura spajkanja), druga pa pomeni izdelek brez svinca.

Večji stroški proizvodnje v skladu z RoHS

Zaradi omejitve uporabe nevarnih snovi se za proizvodnjo uporabljajo druge, dražje kovine in njihove spojine. Zaradi prilagajanja proizvodnje zahtevam RoHS se spremeni tudi sam postopek. Vse te spremembe povzročajo porast stroškov proizvodnje elementov, skladnih z Direktivo.

Nove spajkalne zlitine

Dosedanje spajkalne zlitine je treba izločiti iz proizvodnih postopkov. Najpomembnejši element, katerega uporabo Direktiva prepoveduje, je svinec, vendar Evropska unija ni določila ene alternative zanj. Najpopularnejša zlitina brez vsebnosti svinca, ki lahko nadomesti svinčene zlitine, je zlitina kositra, bakra in srebra (SAC). Toda ima ta zlitina višje tališče.

Popolna skladnost z RoHS

Za popolno skladnost z RoHS je treba ne samo omejiti uporabo snovi, določenih v direktivi, temveč tudi prilagoditi komponente postopku spajkanja brez svinca, oziroma jih prilagoditi višji temperaturi spajkanja. Žal je tališče spajkalnih zlitin brez vsebnosti svinca za okoli 40 °C višje kot pri svinčenih zlitinah. Podaljša se tudi čas spajkanja, kar negativno vpliva na kakovost spoja. Morebitna alternativa zanje so električno prevodna lepila, vendar se trenutno le redko uporabljajo.

Zgoraj navedene informacije so le uvod v tako obširno temo, kot je direktiva RoHS. Upamo, da so našim strankam pobliže predstavile težave in možne rešitve.

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2011/65/EU z dne 8. junija 2011,
o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
(prenovitev) ​(različico EN)

Vaš brskalnik ni več podprt, prenesite novo različico

Chrome Chrome Prenesi
Firefox Firefox Prenesi
Opera Opera Prenesi
Internet explorer Internet Explorer Prenesi