Ste na spletnih straneh za stranke iz: Slovenia. Na podlagi podatkov o geografskem položaju predlagamo naslednjo različico spletišča USA / US
Nadzorna plošča
V vaši košarici
Registrirajte se

Pravilnik o zasebnosti

Priporočamo, da osebe, ki obiščejo spletni servis na naslovih www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu in tme-germany.de ter stranke družbe Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. in njenih odvisnih družb preberejo ta Pravilnik o varstvu zasebnosti, preden nam sporočijo kakršne koli osebne podatke in/ali izpolnijo kateri koli elektronski obrazec, ki je na voljo v spletnem servisu. Spodnji pravilnik določa, katere podatke, ki omogočajo identifikacijo osebe, se lahko zbirajo in uporabljajo. Ta pravilnik obsega tudi druga vprašanja v zvezi z zasebnostjo.
 
 

Pravilnik o varstvu zasebnosti

Vsebina:

1. Splošne določbe
2. Zbiranje podatkov
3. Uporaba podatkov
4. Pravice, povezane z obdelavo osebnih podatkov
5. Čas shranjevanja podatkov
6. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
7. Varnost podatkov
8. Zbiranje podatkov z uporabo piškotkov (cookies)
9. Profiliranje
10. Naročanje brezplačnih novic (Novice TME)
11. Povezave na druga spletna mesta
12. Zaključne določbe

 

1. Splošne določbe

Namen tega Pravilnika je:

 • zagotavljanje, da veste, katere vaše osebne podatke in na kateri podlagi zbiramo ter kateri so razlogi, da te podatke zbiramo in uporabljamo in komu jih posredujemo;

 • pojasnitev, na kakšen način uporabljamo osebne podatke, ki nam jih sporočite, da lahko uživate na spletnem servisu TME in

 • pojasnitev vaših pravic in preferenc v zvezi z osebnimi podatki, ki jih zbiramo, in načina, kako varujemo vašo zasebnost.

1) Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. s sedežem v Lodžu na naslovu ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, registrirana pri Okrajnem sodišču za Lodž-Śródmieście v Lodžu, 20. gospodarski oddelek Državnega sodnega registra pod številko KRS 0000165815, višina osnovnega kapitala 3.300.000,00 zlotov, davčna št. 729-010-89-84, matična št. 473171710 (v nadaljevanju imenovana Družba) in njene odvisne družbe spoštujejo zasebnost fizičnih oseb in ustrezno varujejo njihove osebne podatke.

Ta Pravilnik o zasebnosti se uporablja za vse podatke, ki jih Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. ali njene odvisne družbe zbirajo ali uporabljajo, zlasti za storitve, ki jih Družba ali njeni odvisni subjekti nudijo preko spletnih servisov, ki so na voljo na naslovih: www.tme.eu/pl, /gb, /de, /ro, /hu, /cz, /sk, /es, /it, /sk; vsak servis posebej je v nadaljevanju imenovan »Spletni servis TME«.

2) Če za določen spletni servis TME veljajo posebne pravne zahteve glede varstva zasebnosti in shranjevanja osebnih podatkov, so te zajete v posebnem pravilniku o zasebnosti, ki je na voljo na spletnem mestu tistega spletnega servisa TME, za katerega veljajo (v nadaljevanju: »Lokalni pravilnik o zasebnosti TME). Določbe Lokalnega pravilnika o zasebnosti v obsegu, v katerem se ne ujemajo s tem Pravilnikom o varstvu zasebnosti smiselno nadomestijo, spremenijo ali ukinejo določbe tega Pravilnika o varstvu zasebnosti, toda izključno za tisti spletni servis TME, na katerem je objavljen zadevni Lokalni pravilnik o zasebnosti.

3) Ta Pravilnik o varstvu zasebnosti ne velja za spletna mesta in storitve tretjih subjektov, do katerih dostop je možen preko povezav na zgoraj omenjenem spletnem servisu.

4) Stranke v smislu tega Pravilnika so fizične osebe, ki obiščejo strani spletnega servisa TME in/ali uporabljajo storitve Družbe in njenih odvisnih subjektov.

 

2. Zbiranje podatkov

1) Upravljavec osebnih podatkov oziroma subjekt, ki odloča o namenu in načinu obdelave osebnih podatkov v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: GDPR) glede osebnih podatkov strank, morebitnih strank in drugih fizičnih oseb, ki obiščejo spletno mesto https://www.tme.eu, je Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. s sedežem v Lodžu na naslovu ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (v nadaljevanju imenovana TME).

2) Vaše osebne podatke obdelujemo, ker je to potrebno za izvajanje pogodbe, sklenjene preko spletnega mesta https://www.tme.eu, oziroma za opravo storitve (kar je skladno z b. točko 1. odstavka 6. člena GDPR); poleg tega osebne podatke obdelujemo za namene:

 • registracije Uporabnika v sistemu za naročanje in zagotavljanje podpore Uporabniku vključno s predstavljanjem ponudbe izdelkov in izvajanjem naročila (kar je skladno z b. točko 1. odstavka 6. člena GDPR);
 • morebitnega stika in odgovora na težavo/vprašanje, prijavljeno preko obrazca (kar je skladno z a. točko 1. odstavka 6. člena GDPR);
 • stika in odgovora na vprašanje glede ponudbe izdelkov, prijavljeno preko obrazca (kar je skladno s a. točko 1. odstavka 6. člena GDPR);
 • obravnavanja pritožb in reklamacij (kar je skladno s c. točko 1. odstavka 6. člena GDPR);
 • uveljavljanje zahtevkov v zvezi s sklenjeno pogodbo o zavarovanju (kar je skladno s f. točko 1. odstavka 6. člena GDPR), pri čemer je zakoniti interes pravica do uveljavljanja zahtevkov;
 • za arhivske namene (kar je skladno s c. točko 1. odstavka 6. člena GDPR);
 • za statistične namene (kar je skladno s f. točko 1. odstavka 6. člena GDPR), pri čemer je zakoniti interes upravljavca razpolaganje s statističnimi podatki o naši dejavnosti, kar nam omogoča izboljševanje slednje.

Poleg tega lahko podatke obdelujemo za trženjske namene, in sicer za promocijo naših izdelkov in storitev. Če to delamo brez uporabe elektronskih sredstev za sporazumevanje, je pravna podlaga takšnega dejanja f. točka 1. odstavka 6. člena GDPR, pri čemer je zakoniti interes upravljalca opravljanje trženjskih dejanj. Če pa za ta namen uporabljamo elektronska sredstva za sporazumevanje, kot sta e-pošta in telefon, podatke zaradi drugih veljavnih predpisov obdelujemo samo na podlagi vašega soglasja (kar je skladno z a. točko 1. odstavka 6. člena GDPR).

3) Osebni podatki Strank Družbe se obdelujejo in varujejo v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, med drugim z določbami GDPR in Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Družba zbranih podatkov ne posreduje, ne prodaja in ne daje na razpolago drugim osebam in ustanovam, razen za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz zakona ali ob soglasju osebe, katere se ti podatki tičejo. Družba lahko obdelavo osebnih podatkov zaupa drugim subjektom pod pogoji, določenimi z veljavno zakonodajo.

4) Stranka ob registraciji v servisu v obrazcu za registracijo navede ime in priimek, naslov prebivališča, naslov e-pošte, telefonsko številko, državo, kraj, poštno številko, jezik. Navedba teh podatkov je prostovoljna, pri čemer je navedba imena, priimka in naslova prebivališča nujno potrebna za sklenitev z Družbo pogodbe o prodaji blaga.

5) Med registracijo Stranka navede uporabniško ime in varnostno geslo za račun Stranke v servisu. Stranka je dolžna uporabniško ime in geslo varovati pred uporabo s strani nepooblaščenih oseb.  

3. Uporaba podatkov

1) Osebni podatki se lahko posredujejo drugim subjektom, ki podatke obdelujejo v lastnem imenu, med drugim:

 • subjektom, ki nudijo poštno ali kurirsko dejavnost;
 • bankam in posrednikom pri plačilih (odvisno od načina plačila, ki ga izbere Stranka) za namene vračila nepripadajočih zneskov;
 • posrednikom pri plačilih (če Stranka izbere ta način plačila) zaradi oprave plačila;
 • državnim organom in drugim subjektom, upravičenim z zakonodajo, zaradi izpolnjevanja naših dolžnosti (Davčni urad, organi kazenskega pregona itn.);
 • subjektom, ki upravljajo naše teleinformacijske sisteme (ponudnikom storitev gostovanja, ponudnikom IT storitev);
 • subjektom, ki za nas opravljajo storitve s področja pravne pomoči, računovodstva, davkov, izterjave dolgov in svetovanja.

2) Podatki, ki se zbirajo preko osebnega stika Stranke z Družbo preko spletnega mesta, se uporabljajo izključno za dopisovanje s Stranko in predstavljanje stališča glede njenih vprašanj.  

4. Pravice, povezane z obdelavo osebnih podatkov

1) Imate pravico dostopa do svojih podatkov in pravico jih popravljati, brisati, omejiti njihovo obdelavo, pravico do prenosa podatkov, pravico do vložitve ugovora, pravico, da svojo privolitev kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica (če je obdelava potekala na podlagi privolitve).

Nadalje, v primeru da spoznate, da obdelava z naše strani krši določbe (GDPR), imate pravico vložiti pritožbe do nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov (Urad za varstvo osebnih podatkov).

 

5. Čas shranjevanja podatkov

Vaši osebni podatki se bodo shranjevali, dokler velja pogodba (do časa oprave storitve) in po njeni zaključitvi:

 • podatki, vsebovani v pogodbah se shranjujejo do časa zastaranja zahtevkov, ki izhajajo iz pogodbe (največ 10 let od dne zaključitve izvajanja pogodb);
 • Za namene, ki izhajajo iz pravnih predpisov, zlasti zaradi dolžnosti shranjevati računovodske dokumente, izdajanja računov itn.;
 • dokumenti, i se tičejo jamstva in reklamacij se bodo shranjevali 1 leto po poteku jamstva ali poravnavi reklamacije;
 • Podatki, posredovani preko obrazca za stik se bodo shranjevali do zastaranja morebitnih zahtevkov (največ 3 leta).
 • Podatki za trženjske namene:

  • če se podatki obdelujejo na podlagi privolitve, se bodo obdelovali do časa njenega umika ali do zaključitve trženjskih aktivnosti;
  • če se podatki obdelujejo na podlagi zakonitega interesa TME, se bodo obdelovali do vložitve ugovora ali do zaključitve trženjskih aktivnosti.  

6. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

1) V zadevah, povezanih z varstvom osebnih podatkov, se lahko obrnete na Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na naslov e-pošte dpo@tme.eu ali pisno na naslov našega sedeža:
Marcin Gadzki
Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.,
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (Poljska)
 

7. Varnost podatkov

1) Družba in njene odvisne družbe uporabljajo ustrezne varnostne ukrepe zaradi varovanja podatkov pred nepooblaščenim dostopom, spremembo, objavo in uničenjem. Uporabljeni ukrepi obsegajo tako tehnične rešitve, vsebovane v samem servisu (ustrezno šifriranje podatkov, ki se prenašajo v omrežju Internet, strog nadzor fizičnega dostopa do računalnikov in nosilcev podatkov, na katerih so osebni podatki shranjeni) kot tudi uvedbo in uporabo ustreznih postopkov shranjevanja in uporabe osebnih podatkov. Vse osebe, ki obdelujejo osebne podatke Strank za potrebe spletnega servisa TME, imajo ustrezna pooblastila, ki jih izdaja pooblaščena oseba za varstvo podatkov, in se redno usposabljajo na področju varstva osebnih podatkov.

2) Družba ustvarja rezervne kopije in lahko uporablja druge podobne ukrepe za preprečevanje naključnega poškodovanja ali uničenja osebnih podatkov Strank.

3) Plačila s kreditno kartico ali elektronskim nakazilom izvajata servisa PayPal in PayU. Ta servisa sta odgovorna za podatke, ki se navajajo v njunih obrazcih in ki so tudi zaščiteni z ustreznimi tehničnimi rešitvami.  

8. Zbiranje podatkov z uporabo piškotkov (cookies)

1) Nekateri deli spletnega servisa TME lahko uporabljajo piškotke (majhne besedilne datoteke, ki se pošljejo na trdi disk Stranke in ki omogočajo njeno identifikacijo na način, ki omogoča zbiranje podatkov o njenih obiskih na spletnem mestu in zapisovanje njenih preferenc, kot je npr. jezikovna različica. Zgornje velja tudi za osebe, ki obiščejo servis TME in niso v njem registrirane.

2) Piškoti se uporabljajo za prilagajanje vsebine spletnih strani preferencam uporabnikov spletnega mesta TME. Uporabljajo se tudi za ustvarjanje anonimnih statistik, ki nam pomagajo razumeti, kako uporabniki uporabljajo spletne strani, kar nam omogoča, da izboljšujemo njihovo strukturo in vsebino, z izključitvijo osebne identifikacije uporabnika. Piškotki nam omogočajo tudi analizo, kateri deli spletnega mesta so za uporabnike najbolj zanimivi.

Piškotki se lahko uporabljajo pri ponovnem trženju (remarketingu). Gre za grafične ali besedilne oglase, ki temeljijo na prej shranjenih preferencah uporabnika in se prikažejo na drugih spletnih straneh osebam, ki so prej obiskale določeno stran.

Pri oglaševanju na spletu lahko TME uporablja ponovno trženje s pomočjo orodij Google Adwords/Google Analytics. Oglase TME na spletu objavljajo zunanji ponudniki oglaševalskih storitev. TME in zunanji ponudniki, vključno z Google, uporabljajo piškotke, na podlagi katerih se prikazujejo oglasi na podlagi prejšnjih obiskov naslovnika oglasa na spletnem mestu TME.

Uporabljamo storitve ponovnega osebnega ciljanja (retargetinga) RTB House, ki nam omogočajo, da vam prikazujemo najbolj ustrezne oglase, povezane z vsebinami, ki jih prebirate na naših servisih. Oglasi se prikazujejo na podlagi vaše aktivnosti v servisu. Te vrste storitve lahko seveda odklonite; za to sledite navodilom, objavljenim na spletni strani:http://www.rtbhouse.com/pl/privacy/ (dovolj je, da kliknete OPT OUT), ali ustrezno prilagodite nastavitve svojega spletnega brskalnika.

3) Podporo piškotkov lahko kadar koli onemogočite v nastavitvah spletnega brskalnika, čeprav to lahko onemogoči uporabo spletnega servisa TME.

Standardno programi za brskanje po spletnih straneh prednastavljeno omogočajo nameščanje piškotkov na končni napravi. Nastavitve spletnega brskalnika se lahko spremenijo tako, da se onemogoči samodejna podpora piškotkov ali da se uporabnik obvešča o vsaki njihovi namestitvi na njegovi napravi. Podatki o možnostih in načinu podpore piškotkov so na voljo v nastavitvah programa (spletnega brskalnika).

Pri tem je treba upoštevati, da omejitev uporabe piškotkov lahko negativno vpliva na nekatere funkcionalnosti spletne strani.

Za več informacij o piškotkih, ki jih uporablja TME, in o upravljanju njihovih namestitev, kliknite sem.
 

9. Profiliranje

Vaši osebni podatki se bodo obdelovali na avtomatiziran način (vključno s profiliranjem), toda to za vas ne bo imelo nobenih pravnih posledic niti ne bo na podoben način bistveno vplivalo na vaš položaj.  

10. Naročanje brezplačnih novic (Novice TME)

1) Novice so brezplačna storitev, katere namen je obveščanje Strank, ki so izrazili ustrezno željo z vpisom na seznam naročnikov, o ponudbi Družbe in njenih odvisnih družb, o dogodkih in vseh drugih informacijah, ki so lahko povezane s trgovsko dejavnostjo Družbe in njegovih odvisnih družb, z občasnim pošiljanjem izbranih vsebin po elektronski poti v obliki elektronskega sporočila.

2) Vpis na seznam naročnikov novic se opravi z označitvijo na glavni strani spletnega servisa ustreznega polja o soglasju za pošiljanje brezplačnih novic (»dodaj«) in navedbo naslova e-pošte, ali z izbiro ustreznega polja v obrazcu za registracijo, kar pa ni obvezno. Podatki, pridobljeni na ta način, se shranijo na seznamu naročnikov.

3) Stranka, ki se odloči, da se želi vpisati na seznam naročnikov novic Družbe, soglaša, da bo prejemala trženjska gradiva po elektronski poti v skladu z 1. odstavkom 8. člena Zakona z dne 18. julija 2002 o opravljanju storitev po elektronski poti (Uradni list št. 144 poz. 1204 iz leta 2002) v obliki novic.

4) Podatki strank, ki so se registrirale v servisu zaradi pridobitve dostopa do novic, se uporabljajo izključno za pošiljanje določeni Stranki tekočih Novic.

5) Stranka lahko v vsakem času odpove prejemanje novic z označitvijo na glavni strani spletnega servisa ustreznega polja o umiku soglasja za prejemanje brezplačnih novic (polje »briši«).  

11. Povezave na druga spletna mesta

Spletni servis TME lahko vsebuje povezave na druga spletna mesta, objavljene zaradi udobja Stranke in v njeno vednost. Družba ne odgovarja za informacije, objavljene na teh spletnih mestih in za uporabo na njih pravilnika o zasebnosti. Stranka bi se morala zavedati, da so ta spletna mesta ločena od spletnega servisa TME in da sama odgovarja za preverjanje politike zasebnosti spletnega mesta, ki ga obišče preko povezave.  

12. Zaključne določbe

1) Družba lahko kadar koli spremeni ta Pravilnik o varstvu zasebnosti. Nov Pravilnik o zasebnosti vsakokratno začne veljati s trenutkom njegove objave na spletnem servisu in se uporablja za vse podatke, ki se zbirajo v zvezi z aktivnostjo Stranke v servisu TME po objavi posodobljene različice Pravilnika o varstvu zasebnosti na ustrezni strani spletnega servisa TME.

2) V primeru vprašanj v zvezi s Pravilnikom o varstvu zasebnosti se, prosimo, obrnite na Pooblaščeno osebno za varstvo osebnih podatkov na naslov e-pošte: dpo@tme.eu ali pisno na naslov:

Marcin Gadzki

Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.,

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (Poljska)

Vaš brskalnik ni več podprt, prenesite novo različico

Chrome Chrome Prenesi
Firefox Firefox Prenesi
Opera Opera Prenesi
Internet explorer Internet Explorer Prenesi