X / Y
Symbol TME: SMA10SL
Označenie výrobcu:
Výrobca: ELECTROLUBE
Kategória: Chemické prostriedky na spájkovanie
Hmotnosť brutto: 0.03 kg

Špecifikácia

Výrobca ELECTROLUBE
Typ chemického činidla lepidlá na súčiastky SMD
Druh balenia striekačka
Objem 10ml
Odolnosť voči prípravky na umývanie DPS dosiek
Výstražné slovo Pozor

Vlastnosti spájkovacej techniky:
 • epoxidové
 • rýchloschnúce
 • jednozložkové
Výbava:
 • plastová ihla
 • tlačný diel do striekačky
Výstražné slovo:
 • Pozor
Výstražné upozornenia:
 • H315: Dráždi kožu.
 • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia:
 • P261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P264: Po manipulácii starostlivo umyte...
 • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu ...
 • P272: Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska
 • P391: Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P337 + P313: Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P333 + P313: Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P362: Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.