Prezeráte si stránku pre zákazníkov z: Slovakia. Navrhovaná verzia stránky pre Vás je USA / US
Panel zákazníka
Vo Vašom košíku
Zaregistruj sa

SMA10SL ELECTROLUBE

Lepidlá na súčiastky SMD; striekačka; 10ml

Symbol TME: SMA10SL
Výrobca: ELECTROLUBE
Dokumentácia: (2)
Katalógový popis: detaily
Pridaj k objednávke
Skladový stav: Skontroluj
Skontroluj
Min. množstvo: 1
Mnohonásobnosť: 1
Dodatočné informácie
Dodatočné informácie
Špecifikácia
Technické informácie (2)
Multimédiá
ELECTROLUBE
lepidlá na súčiastky SMD
striekačka
10ml
prípravky na umývanie DPS dosiek
Pozor
 • epoxidové
 • rýchloschnúce
 • jednozložkové
 • plastová ihla
 • tlačný diel do striekačky
 • H315: Dráždi kožu.
 • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • P261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P264: Po manipulácii starostlivo umyte...
 • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu ...
 • P272: Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska
 • P391: Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P337 + P313: Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P333 + P313: Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P362: Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • Hmotnosť brutto: 32.55 g
Dokumentácie a návody

Dokumentácia sa neaktualizuje automaticky, robíme však všetko pre to, aby sme sprístupňovali najnovšie verzie dokumentov.

Safety Data Sheets
en

Dokumentácia sa neaktualizuje automaticky, robíme však všetko pre to, aby sme sprístupňovali najnovšie verzie dokumentov.

Naša firma

TME, to je viac ako 800 zamestnancov, ktorí poskytujú odbornú pomoc v každej fáze objednávkového procesu.

V našej ponuke sa nachádza 350 000 elektrosúčiastok od 950 producentov.

Od roku 1990 sa dynamicky rozvíjame a rozširujeme náš potenciál vo svete. Každý deň zasielame 5000 zásielok a staráme sa o to, aby sa na miesto určenia dostali v čo najkratšom čase.

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu