Prezeráte si stránku pre zákazníkov z: Slovakia. Navrhovaná verzia stránky pre Vás je USA / US
Panel zákazníka
Vo Vašom košíku
Zaregistruj sa

Záručné podmienky

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 1. Spoločnosť TME Slovakia s.r.o., ako dovozca tovaru so sídlom v Žiline v Slovenskej republike, nazývaná v ďalších častiach tejto záruky len TME Slovakia s.r.o., poskytuje kupujúcemu záväznú záruku na obdobie ........... od dňa nákupu zariadenia.

 2. Geografický rozsah záručnej ochrany pokrýva územie Slovenskej Republiky.

 3. Záručná doba začína plynúť od momentu odovzdania tovaru spotrebiteľovi.

 4. V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, záručná doba začína plynúť v momente, keď kupujúci prevezme na seba riziká spojené s nadobudnutým zariadením.

 5. Práva vyplývajúce zo záruky môže využívať majiteľ tovaru.

 6. Ak sa užívateľ chce vyhnúť poškodeniu tovaru, odporúčame, aby sa podrobne oboznámil s návodom na obsluhu a následne dodržiaval príslušné pokyny a neprekračoval maximálne operačné parametre zariadenia.

 7. Záruka sa nevzťahuje na závady zariadenia, ktoré vyplývajú z iných než ukrytých príčin: obzvlášť sa to týka mechanického, chemického alebo tepelného poškodenia, korózie, poškodenia spôsobeného pôsobením vonkajších vplyvov nezávislých od TME Slovakia s.r.o., ako aj poškodení spôsobených používaním zariadenia spôsobom nezhodným s jeho určením a pokynmi obsiahnutými v návode na obsluhu prípadne v bezpečnostnej príručke.

 8. Pokiaľ sa zistí, že došlo k poškodeniu ochranných plomb, k mechanickému poškodeniu, prípadne ak bolo zariadenie neoprávnenými osobami a neodborným spôsobom demontované, opravované prípadne inak prerábané (napr. lámaním), záruka stráca svoju platnosť.

 9. Záruka oprávňuje k využitiu bezplatných opráv nadobudnutého zariadenia, cieľom ktorých je odstránenie fyzických závad zistených počas záručnej doby. Spôsob opravy zariadenia určuje subjekt poskytujúci záruku. Podľa vlastného uváženia môže TME Slovakia s.r.o. navrhnúť namiesto opravy zariadenia jeho výmenu na nové, nezávadné. Záruka neoprávňuje k žiadaniu výmeny zariadenia na nové nezávadné, alebo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy a k žiadaniu vrátenia uhradenej ceny zariadenia.

 10. Kupujúci musí v reklamačnom formulári uviesť:

  • v prípade fyzických osôb: meno, priezvisko, adresa (mesto, PSČ, ulica, číslo domu a bytu), telefónne číslo (prípadne kontaktné telefóny) kupujúceho,
  • v prípade právnických osôb a inštitúcii: názov kupujúceho, adresa sídlo, kontaktný telefón,
  • dátum nákupu, model, sériové číslo zariadenia,
  • opis závady v činnosti zariadenia, na ktoré sa záruka vzťahuje.
 11. Závady znemožňujúce využívanie zariadenia v súlade s jeho určením a vzniknuté počas záručnej doby budú odstránené bezplatne v termíne do 30 dní odo dňa doručenia zariadenia do sídla TME Slovakia s.r.o., so zohľadnením znenia bodu 11. Vo výnimočne opodstatnených prípadoch (napr. nutnosť nákupu náhradných dielov v zahraničí) môže byť nutné predĺžiť termín opravy, o čom musí byť reklamujúci dopredu poinformovaný.

 12. Akákoľvek oprava alebo výmena produktu so zohľadnením jeho vlastností a určenia bude uskutočnená v primeranej časovej lehote bez zbytočného odkladu.

 13. Kupujúci je povinný doručiť zariadenie do sídla TME Slovakia s.r.o. na vlastné náklady po získaní k tomu súhlasu od pracovníka TME Slovakia s.r.o..

 14. Záručná doba sa následne predlžuje o obdobie odo dňa nahlásenia závady až do dňa vykonania opravy.

 15. Záruka sa nevzťahuje na časti zariadení, ktoré sú vyhotovené zo skla, batérie, káble, skrinky a materiály, ktoré pri používaní podliehajú normálnemu opotrebovaniu (napr. hroty, uhlíkové kefky, atď.). Ohrievacie telesá je možné v rámci záruky vymeniť maximálne jedenkrát.

 16. V súlade s požiadavkami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov si spoločnosť TME Slovakia s.r.o. dovoľuje kupujúceho informovať o tom, že sprístupnenie osobných údajov uvedených v bode č. 8 záručného listu pri reklamácii prípadne po jej vybavení je dobrovoľné. Kupujúci sprístupňujúc svoje osobné údaje vyjadruje svoj súhlas s ich prechovávaním a spracovaním spoločnosťou TME Slovakia, s.r.o. so sídlom v Žiline, ul. Martina Rázusa 23A/8336, IČO: 45 241 791 a zároveň aj jej jediným spoločníkom - spoločnosťou Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. so sídlom na ul. Ustronna 41, Lodž 93-350, Poľsko, na účely spojené s realizáciou práv vyplývajúcich zo záruky. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, k ich zmene, ako aj právo žiadať o ich zmazanie.

 17. Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje oprávnenia kupujúceho - spotrebiteľa s ohľadom na vady tovaru.

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu