Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu

Panel zákazníka
Vo Vašom košíku

Politika kvality

POLITIKA KVALITY

Łódź, 16.06.2011

Najdôležitejšími kritériami pôsobnosti TME je dosiahnutie vedúcej pozície na trhoch strednej, východnej a severnej Európy v oblasti distribúcie elektronických a elektromechanických súčiastok a vybavenia dielní, a neustále posilňovanie tejto pozície. Firma sa snaží dosiahnuť pozíciu "firmy prvej voľby", ponúkajúc čím ďalej tým širší sortiment výrobkov a služieb, kvality vyhovujúcej potrebám našich súčasných i budúcich zákazníkov.

TME realizuje politiku vyrovnaného rozvoja, ktorej predpokladom sú vedomé a vhodne utvárané relácie medzi hospodárskym rastom, starostlivosťou o životné prostredie a zdravie človeka.

Zaistenie kvality a jej neustále zvyšovanie je dôležitým prvkom procesov prebiehajúcich vo všetkých organizačných zložkách Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Našu politiku realizujeme prostredníctvom:

  • rozvíjania systému akosti, s dôrazom na jeho efektivitu, účinnosť, analýzu a neustále zdokonaľovanie;
  • dodržiavanie právnych a ostatných požiadaviek a realizace proekologických aktivít, ktoré sa dajú použiť na nami prevádzkovanou podnikateľskú činnosť;
  • zavedeni a uvedenie do praxe politiky managementu a dohľad pri zaobchádzani schemickými látkami;
  • naviazania stálych, partnerských obchodných kontaktov so zákazníkmi a tiež s dodávateľmi, ktoré dovoľujú splnenie požiadaviek zákazníkov;
  • zvýšenie priamych kontaktov so zákazníkmi prostredníctvom obchodnej cesty zameranej na marketing, prostredníctvom konferencií a veľtrhov s cieľom poznania potrieb súčasných aj budúcich zákazníkov, sprihliadnutím na špecifické vlastnosti trhov;
  • prispôsobenie a špecializovanie ponuky tovaru TME kpotrebám súčasných a budúcich trhov;
  • zdokonaľovania organizácie firmy s ohľadom na včasnosť realizácie objednávok;
  • udržovania na dosiahnutej úrovni schopnosti realizácie zo skladu TME;
  • analýz reklamácií za účelom odstránenia príčin vzniku chýb, ktoré sú dôvodom týchto reklamácií;
  • motivovanie a neustále zvyšovanie kvalifikácií zamestnancov TME, aby ich pôsobenie, ktoré má vplyv na kvalitu, bolo vedomé azodpovedné, a informácie o ochrane životného prostredia ich nabádali kproekologickému správaniu.