Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu

Panel zákazníka
Vo Vašom košíku

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Vážený zákazník,

Radi by sme vás informovali, že spoločnosť TME Slovakia, s.r.o., ako subjekt, ktorá uvádza na trh Slovenskej republiky elektronické a elektrické zariadenia a batérie, je povinná spĺňať určité environmentálne požiadavky.

V súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadu sú distribútori elektrických a elektronických zariadení povinní zorganizovať a financovať zber, opätovné použitie, recykláciu a príslušné spracovanie odpadových elektrických a elektronických zariadení a batérií a akumulátorov, ktoré uviedli na trh v Európskej únii. Cieľom je minimalizovať množstvo elektrického a elektronického odpadu a podporovať jeho opätovné použitie a recykláciu po použití.

Čo je dobré vedieť o použitých elektrických a elektronických zariadeniach?

Elektrické a elektronické zariadenia sú zariadenia, ktorých správna činnosť závisí od napájania elektrickým prúdom alebo od prítomnosti elektromagnetických polí a ktoré možno použiť na výrobu, prenos alebo meranie elektrického prúdu alebo elektromagnetických polí a ktoré sú navrhnuté na použitie pri napätí nepresahujúcom 1 000 V pre striedavý prúd a 1500 V pre jednosmerný prúd. Elektrický odpad, t. j. odpad zahŕňajúci odpad z elektrických a elektronických zariadení, zahŕňa okrem iného:

  • domáce elektrické spotrebiče;
  • IT a telekomunikačné zariadenia;
  • audiovizuálne vybavenie;
  • osvetľovacie zariadenia;
  • lekárske vybavenie;
  • elektrické a elektronické nástroje a meracie prístroje;
  • automaty, senzory atď.

V súlade s platnými zákonmi o použitých elektrických a elektronických zariadeniach nie je povolené vyhadzovať elektroodpad spolu s inými odpadmi, pretože obsahujú škodlivé a toxické látky. Zásady zaobchádzania s elektroodpadom sú upravené vnútroštátnymi predpismi a nariadeniami EÚ.

Je potrebné si uvedomiť, že na elektronických a elektrických zariadeniach je špeciálne označenie -„prečiarknutý odpadkový kôš“ (nižšie), ktorý informuje o zákaze zneškodňovania použitých elektrických a elektronických zariadení spolu s ostatným odpadom. To znamená, že použité zariadenie je potrebné zbierať selektívne.

[Informácie o životnom prostredí]

Ako nakladať s použitým elektrickým a elektronickým zariadením?

Majte na pamäti, že domácnosti hrajú veľmi dôležitú úlohu pri správnom nakladaní s odpadmi. Odovzdanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení a batérií do zberných miest prispieva k opätovnému použitiu, recyklácii alebo zhodnocovaniu zariadení a ochrane životného prostredia.

Zoznam zberných miest je uvedený nižšie:

https://www.rema.cloud/sberna-mista/

V záujme splnenia svojich environmentálnych záväzkov spoločnosť TME Slovakia, s.r.o. spolupracuje s organizáciou SEWA a.s. (https://www.sewa.sk/en/ alebo https://www.sewa.sk/)

https://www.sewa.sk/en/everything-about-recycling/sorting-of-waste/

https://www.sewa.sk/vsetko-o-recyklacii/triedenie-odpadu/

Naše registračné čísla:

  • OEEZ: EZ 0001635
  • Batérie: BAT 0001391
  • Obaly: PO_0008895