Panel zákazníka
Vo Vašom košíku
Zaregistruj sa

Obchodné podmienky pre špeciálne akcie TME Slovakia, s. r. o.

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre špeciálne akcie (ďalej ako "Špeciálne podmienky"), upravujú všeobecné podmienky pre špeciálne akcie spoločnosti TME Slovakia, s. r. o., so sídlom na ul. Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO 45 241 791, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 51968/L, DIČ: 2022913860, IČ DPH (daňové identifikačné číslo): SK2022913860 (ďalej ako "organizátor" alebo "TME Slovakia, s. r. o.”).

2. Špeciálne akcie TME Slovakia, s. r. o. znamenajú najmä:

a) akcia na cenu – tzn. zníženie ceny všetkých, alebo určených kategórii produktov nachádzajúcich sa v ponuke TME Slovakia, s. r. o., v čase platnosti akcie;

b) akcia na cenu dopravy – tzn. úhrada celej ceny dopravy, alebo jej časti od TME Slovakia, s. r. o., na tovar vymedzenej hodnoty, v čase platnosti akcie;

c) akcia na darček – tzn. pri kúpe vymedzenej kategórie produktov, alebo produktov s určenou hodnotou, nachádzajúcich sa v ponuke TME Slovakia, s. r. o., dostane zákazník darček;

d) za splnenia určených podmienok, alebo aj bez splnenia určených podmienok, získanie zľavového kódu na ďalší nákup od TME Slovakia, s. r. o.;

3. Špeciálne akcie budú poskytované organizátorom v súlade s podmienkami uvedenými v týchto Špeciálnych podmienkach, doplnené informáciami na internetovej stránke www.tme.eu, v záložke „Akcie“, ktoré môžu byť zaslané e-mailom aj prostredníctvom Newslettera TME, alebo zverejnené v inej forme. V prípade kedy sa povaha špeciálnej akcie odlišuje od podmienok uvedených v týchto Špeciálnych podmienkach, budú podmienky takejto akcie upravené v osobitných obchodných podmienkach.

4. Správa o špeciálnej akcii bude obsahovať najmä informácie jej podstate, podmienkach účasti, času jej trvania, rozsah územia na ktorom je platná, alebo informácie o skupine klientov TME Slovakia, s. r. o., ktorým je určená.

5. Každá špeciálna akcia má časové obmedzenie, uvedené v správe o špeciálnej akcii. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť špeciálnu akciu a to aj v čase jej trvania.

6. Zúčastniť sa špeciálnej akcie možno počas celej platnosti jej trvania.

7. Účasť na špeciálnej akcii je bezplatná a dobrovoľná.

8. Zúčastniť sa špeciálnej akcie môže fyzická osoba, právnická osoba, organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony (ďalej ako „Účastník“), ktorá splní všetky nasledovné podmienky:

a) má účet klienta v systéme TME Slovakia, s. r. o.,

b) oboznámila sa s týmito Špeciálnymi podmienkami a súhlasí s nimi v plnom rozsahu,

c) má miesto bydliska, alebo sídlo na území, na ktorom je špeciálna akcia platná, ak je obmedzená vymedzeným územím,

d) patrí do skupiny klientov, ktorým je špeciálna akcia určená, ak je špeciálna akcia určená určitej skupine klientov,

e) splnila všetky podmienky účasti v špeciálnej akcii uvedené v správe o špeciálnej akcii a v týchto Špeciálnych podmienkach,

f) a uzatvorenie kúpnej zmluvy s TME Slovakia, s. r. o., alebo doručenie tovaru ponúkaného na predaj TME Slovakia, s. r. o., alebo plnenie z týchto zmlúv nie je v rozpore s príslušným právnym poriadkom, ani medzinárodnými zmluvami.

9. Ak správa o špeciálnej akcii nestanovuje inak, špeciálnej akcie sa môžu zúčastniť klienti, ktorí zasielajú objednávku v akejkoľvek forme.

10. Ak Účastník získa zľavový kód na ďalší nákup od TME Slovakia, s. r. o., termín platnosti kupónu a podmienky jeho uplatnenia budú uvedené v správe o takejto špeciálnej akcii.

11. Špeciálne akcie nie je možné kombinovať navzájom, ako ani s inými zľavami, najmä nie s individuálnymi zľavami, ak podmienky danej špeciálnej akcie neustanovujú inak.

12. Akcia na cenu nezahŕňa náklady na dopravu, ibaže z obsahu správy o špeciálnej akcii vyplýva niečo iné.

13. Ak špeciálna akcia spočíva v získaní darčeka od organizátora za splnenia vymedzených podmienok, Účastník má právo na získanie darčeka iba jeden raz počas danej špeciálnej akcie. Darček bude pribalený k zásielke obsahujúcej objednaný tovar, alebo bude doručený Účastníkovi samostatne na náklady organizátora. V prípade ak Účastník odstúpi od zmluvy uzatvorenej na diaľku, v súlade s právnymi predpismi, darček musí byť vrátený spolu s tovarom, v súlade s právnymi predpismi.

14. Predaj tovarov od TME Slovakia, s. r. o., ktoré podliehajú špeciálnej akcii, sa spravuje podmienkami uvedenými na internetovej stránke TME Slovakia, s. r. o.: www.tme.eu, pokiaľ sa obchodná spolupráca nerealizuje za individuálne dohodnutých podmienok, výslovne potvrdených od TME Slovakia, s. r. o. v písomnej forme.

15. Zúčastnenie sa špeciálnej akcie znamená potvrdenie Účastníka, že sa oboznámil s obsahom správy o špeciálnej akcii a týmito Špeciálnymi podmienkami a prejavil s nimi súhlas.

16. Právne vzťahy vyplývajúce z týchto Špeciálnych podmienok spravujú slovenským právom.

17. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu týchto Špeciálnych podmienok a podmienok konkrétnej špeciálnej akcie z dôležitých dôvodov, za podmienky, že zmeny sa nedotknú už nadobudnutých práv Účastníka pri špeciálnej akcii. Všetky vykonané zmeny týchto Špeciálnych podmienok budú vo forme dodatku k týmto Špeciálnym podmienkam, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou týchto Špeciálnych podmienok.

18. Tieto špeciálne podmienky nadobúdajú platnosť dňa 30.05.2019 a sú dostupné na internetovej stránke TME Slovakia, s. r. o.: www.tme.eu.

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu