Prezeráte si stránku pre zákazníkov z: Slovakia. Navrhovaná verzia stránky pre Vás je USA / US

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu

Panel zákazníka
Vo Vašom košíku

Ako zmerať kvalitu ovzdušia?

2019-07-29

Ako zmerať kvalitu ovzdušia?

Viete, ako môžete sami zmerať kvalitu ovzdušia? Všetko, čo potrebujete, je vhodný senzor vzduchu a základná meracia aparatúra. Vďaka nim môžete ľahko vykonať presné merania a vyvodiť presné závery týkajúce sa kvality vzduchu v domácnosti, kancelárii, sklade alebo v priemyselnej prevádzke.

V tomto článku sa dozviete:

Aká je kvalita ovzdušia v Poľsku

Poľská politika ochrany ovzdušia funguje reaktívnym spôsobom. Uplatňujú sa značné obmedzenia týkajúce sa znečistenia ovzdušia emitovaného energetickým a priemyselným sektorom, na druhej strane sa však vôbec nezavádzajú príslušné nariadenia týkajúce sa emisií pochádzajúcich z domácností. Poľsko je vzhľadom na absenciu právnych obmedzení upravujúcich používanie starých pecí, kotlov a krbov na tuhé palivá, ako aj kvalitu tuhých palív dostupných na poľskom trhu, jednou z najznečistenejších krajín Európskej únie.

Spomedzi všetkých škodlivých látok nachádzajúcich sa v ovzduší sú najväčším problémom polycyklické aromatické uhľovodíky a pevné častice PM10, tzn. častice s priemerom menším ako 10 mikrometrov. Rovnako znepokojujúca je aj jemnejšia frakcia pevných častíc PM2.5, ktorá niekoľkonásobne presahuje prípustné normy. Veľké mestské aglomerácie sú okrem toho nepriaznivo ovplyvňované oxidom dusičitým a benzo[a]pyrénom, ktorých koncentrácie rovnako niekoľkonásobne prekračujú prípustné normy.

Pevné častice PM10

Pevné častice PM10 sú zmesou anorganických a organických látok, medzi ktoré, okrem iného, patria polycyklické aromatické uhľovodíky vrátane benzo[a]pyrénu, ťažké a prechodné kovy, furány alebo dioxíny. Smernica CAFE stanovuje pre pevné častice PM10 maximálnu povolenú priemernú ročnú koncentráciu na úrovni 40 μg/m3 a priemernú dennú koncentráciu na úrovni 50 μg/m3, pričom priemernú dennú koncentráciu je možné podľa smernice prekročiť maximálne 35 dní v roku. V roku 2011 sa na 400 meracích staniciach uskutočnilo meranie kvality vzduchu, v ktorom sa ukázalo, že až 6 miest z Poľska bolo v prvej desiatke najviac znečistených miest celej Európskej únie.

Pevné častice PM2.5

Jemnejšie pevné častice PM2.5 sú z hľadiska ľudského zdravia obzvlášť nebezpečné najmä z dôvodu ich malých rozmerov a schopnosti ľahko prenikať hlboko do pľúcnych alveol a potom až do krvného obehu. Podľa smernice CAFE nesmie priemerná ročná koncentrácia pevných častíc PM2.5 prekročiť hodnotu 25 μg/m3. Ani právne predpisy EÚ, ani vnútroštátne predpisy však nestanovujú maximálne povolené denné koncentrácie. Z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyplýva, že z 50 európskych miest s najhoršou kvalitou ovzdušia z hľadiska koncentrácie PM2.5, sa až 33 nachádzalo v Poľsku, pričom sa tento problém týkal najviac stredného a južného Poľska.

Ako Inšpekcia ochrany životného prostredia meria koncentráciu pevných častíc vo vzduchu?

Inšpekcia ochrany životného prostredia vykonáva merania kvality ovzdušia podľa pokynov Štátneho monitoringu životného prostredia na základe koncentrácie pevných častíc PM10 a PM2.5. Na meranie sa používa metóda stanovená v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Úr. v. UE L 152 z 11. 6. 2008, str.1) a v Nariadení ministra životného prostredia z 13. septembra 2012 o posudzovaní koncentrácií látok v ovzduší (Úr. v. z roku 2012, pol. 1032).

Kvalita ovzdušia sa v Poľsku meria dvoma navzájom sa doplňujúcimi metódami:

  • gravimetrickou metódou, ktorá sa považuje za najpresnejšiu metódu merania,
  • automatickou metódou, ktorou sa dopĺňajú údaje získané gravimetrickou metódou.

Pri meraní kvality ovzdušia gravimetrickou metódou sa používajú prachové zberače, do ktorých sa nasáva vzduch z atmosféry. Každé 2 týždne sa do zberačov vkladá 14 jednorazových filtrov, ktoré sa vymieňajú každých 24 hodín. Tieto filtre sa pred a po dvojtýždňovom meraní v laboratóriu kondicionujú a vážia. Koncentrácia pevných častíc usadených na filtroch sa následne vypočíta z rozdielu hmotnosti filtrov. V súčasnosti sa kvalita ovzdušia v Poľsku meria touto metódou na približne 180 meracích staniciach pre pevné častice PM10 a na približne 70 meracích staniciach pre PM2.5.

Automatická metóda merania kvality ovzdušia je považovaná za ekvivalentnú k gravimetrickej metóde merania. Spočíva v použití automatických meracích prístrojov, ktoré priebežne monitorujú koncentrácie pevných častíc v ovzduší a umožňujú ich aktuálne grafické zobrazenie vo forme máp znečistenia ovzdušia. Údaje sú aktualizované každú hodinu a prezentované v aplikácii GIOŚ (Hlavného inšpektorátu pre ochranu životného prostredia) "Kvalita ovzdušia v Poľsku". Senzory vzduchu používané pri meraní automatickou metódou sú umiestnené na približne 135 staniciach pre pevné častice PM10 a na približne 45 staniciach pre pevné častice PM2.5.

Aké sú druhy meračov, čítačov a senzorov vzduchu

Senzory vzduchu neumožňujú len presné meranie koncentrácie pevných častíc PM10 a PM2.5. Vďaka vysokej presnosti merania a pestrej ponuke výrobcov sa dajú použiť aj na meranie koncentrácie formaldehydu, prchavých organických zlúčenín, vlhkosti, oxidu uhličitého a teploty vzduchu.

Na vykonanie merania kvality ovzdušia je možné použiť pokročilé meracie zariadenia, ktoré komplexne merajú všetky znečisťujúce látky vo vzduchu, ale aj samostatné senzory vzduchu, umožňujúce tvorbu vlastných meracích zariadení na platforme Arduino, prípadne na inej programovacej platforme.

Spomedzi senzorov vzduchu musíme vyzdvihnúť modely určené na meranie koncentrácie PM2.5 a PM10, vybavené senzormi umožňujúcimi meranie nečistôt s priemerom 1 až 0,3 μm. Systémy takéhoto typu najčastejšie umožňujú komunikáciu cez rozhranie UART a pripojenie k platformám Arduino alebo Raspberry Pi. Na trhu sa nachádzajú aj senzory vzduchu s komunikáciou prostredníctvom signálu PWM. Zariadenia tohto typu pracujú na napätiach 3,3-5,75 V.

Senzormi vzduchu, ktoré umožňujú meranie kvality ovzdušia s extrémnou presnosťou, sú laserové detektory prachových častíc, umožňujúce nepretržité monitorovanie čistoty vzduchu a koncentrácie pevných častíc PM2.5 a PM10. Laserové senzory vzduchu umožňujú komunikáciu prostredníctvom signálu UART alebo PWM a je možné ich pripojiť k platforme Arduino alebo iným platformám pracujúcim s napätím 5 V.

Príkladom snímača koncentrácie plynu a čistoty vzduchu, na základe ktorého je možné vytvoriť systém na meranie kvality ovzdušia, je napr. model SENCERA SENS-HS-131 alebo SENS-HS-129. Senzory vzduchu umožňujú detekciu izobutánu, butánu, alkoholu, ako aj nečistôt vo forme pevných častíc PM2.5 a PM10.

Meranie znečistenia ovzdušia uľahčujú aj čítače častíc – napr. model UNI-T A25M. Ide o presný čítač častíc s rozsahom merania od 0 do 500 μg/m3, vybavený podsvieteným LCD displejom. Zariadenie umožňuje meranie koncentrácie PM2.5 a teploty a poskytuje presnosť ±(10μg/m3 + 10 číslic).

Ak hľadáte osvedčený a pokročilý merač kvality vzduchu pre komplexné merania v interiéri, svoju pozornosť upriamte na senzor vzduchu a čítač častíc ECOLIFE AIRSENSOR ECL01.Toto zariadenie umožňuje meranie tlaku, prchavých organických zlúčenín, pevných častíc PM10 a PM2.5, ako aj teploty a vlhkosti.

 

Prístroj poskytuje presnosť merania na úrovni 10%. Presnosť merania vlhkosti je na úrovni ±4% a rozsah merania od 0 do 80% RG. Zariadenie umožňuje merať teplotu v rozsahu od -10 do 85 °C. Čítač častíc je vybavený komunikačným rozhraním Wi-Fi, umožňujúcim získať prístup k nameraným hodnotám prostredníctvom smartfónu, tabletu alebo počítača .AIRSENSOR ECL01 Je napájané z USB portu.

Zhrnutie

Monitorovanie kvality ovzdušia v domácnosti, v dielni, továrni alebo v kancelárii umožňuje včasnú reakciu na príliš vysoké koncentrácie nebezpečných látok nachádzajúcich sa vo vzduchu a prijatie vhodných opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia.

Rýchla reakcia je kľúčová z hľadiska ochrany svojho zdravia, ako aj zdravia členov domácnosti, prípadne spolupracovníkov, pred negatívnymi účinkami vystavenia sa riziku nadmerného vdychovania pevných prachových častíc a iných škodlivých látok v ovzduší.

symbol
SENS-HS-129
AIRSENSOR-ECL01
A25M
SENS-HS-131

ČÍTAŤ VIAC