SPOLUPRÁCA - Spotrebitelia

2012-03-12

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.a. Od tejto zmluvy môžete odstúpiť v priebehu 14 dní bez uvedenia akejkoľvek príčiny.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa:                                         

  1. keď Vy alebo Vami určená tretia strana s výnimkou dopravca, nadobudnete fyzickú držbu tovaru;
  2. v prípade zmluvy súvisiacej spotrebiteľom s viacerými kusmi tovaru, ktoré si spotrebiteľ objednal v jednej objednávke, a ktoré sú dodané osobitne:  keď Vy alebo Vami určená tretia strana s výnimkou dopravcu  nadobudnete fyzickú držbu posledného kusu tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak odošlete informáciu o uplatnení prisluhujúceho Vám práva odstúpiť od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Klient nemôže bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä v nasledujúcich prípadoch: 

a) ak sa kúpna zmluva týka predaja tovaru alebo poskytnutia služieb, ktorých cena záleží od situácie na finančnom trhu, ktorú predávajúci nemôže ovplyvniť, a ku ktorej môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,  

b) ak sa kúpna zmluva týka predaja tovaru vyhotoveného v súlade s osobnými požiadavkami kupujúceho, alebo tovaru určeného špeciálne pre konkrétneho kupujúceho, tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť, prípadne tovaru, ktorý sa rýchlo ničí,

c) ak sa zmluva týka predaja zvukových, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak ho už klient rozbalil, 

d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoj charakter a povahu po dodaní neoddeliteľne spojený s inými predmetmi;

e) predaj novín, časopisov a inej periodickej tlače. 

9.b.V prípade odstúpenia od zmluvy v súlade s ustanoveniami vyššie uvedeného bodu 9.a., klient je po získaní súhlasu pracovníka Reklamačného oddelenia TME Slovakia,  s.r.o. povinný vrátiť tovar osobne alebo prostredníctvom zásielky bez dobierky. Pracovník Reklamačného oddelenia TME Slovakia, s.r.o. môže v konkrétnom prípade navrhnúť, aby prevzatie tovaru uskutočnil ním určený prepravca alebo kuriér. 

Tovar je nutné vrátiť na nasledujúcu adresu: 

 

TME Slovakia, s.r.o.

ul. Martina Rázusa 23A/8336 

010 01 Žilina

Slovenská republika. 


neodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste o svojej vôli odstúpiť od tejto zmluvy poinformovali spoločnosť TME Slovakia s.r.o. Termín je dodržaný, ak odošlete tovar pred uplynutím lehoty 14 dní. Budete musieť hradiť priame náklady spojené s vrátením tovaru.

Ste zodpovední len za zníženie hodnoty tovarov vyplývajúce z ich použitia iným spôsobom ako spôsobom nevyhnutným pre zistenie povahy, vlastností a funkcie tovarov.

9.c. Prehlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy musí, v súlade s bodom 9.a. týchto všeobecných obchodných podmienok, obsahovať identifikačné údaje klienta, číslo a dátum odoslania objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob akým by mal predávajúci vrátiť obdržané finančné prostriedky, predovšetkým číslo bankového účtu a/alebo poštovú adresu. Klient môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u TME Slovakia, s.r.o. v listinnej podobe alebo na inom trvalom nosiči; ak bola zmluva uzatvorená ústne, na uplatnenie práva klienta na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačné formulované vyhlásenie klienta vyjadrujúceho jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Klient môže použiť formulár uvedený v prílohe. Po prijatí formulára o odstúpení od zmluvy TME Slovakia, s.r.o. poskytne o tom potvrdenie.

9.cc. Klient môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9.d. Predávajúci v prípade odstúpenia od tejto zmluvy vráti klientovi všetky od neho obdržané platby, vrátane nákladov na dodanie tovaru (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich z klientom zvoleného spôsobu dodávky, ak sa jedná o iný ako najlacnejší, spoločnosťou TME Slovakia s.r.o. ponúkaný štandardný spôsob dodania), bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď spoločnosť TME Slovakia s.r.o. obdržala od klienta informáciu o jeho rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Spoločnosť TME Slovakia s.r.o. uhradí všetky platby prostredníctvom rovnakých platobných prostriedkov, aké použil spotrebiteľ pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa so spotrebiteľom výslovne nedohodne na inom riešení; v žiadnom prípade však klient v súvislosti s uhradením týchto platieb nenesie žiadne dodatočné náklady. TME Slovakia s.r.o.  môže s náhradou všetkých platieb čakať dovtedy, kým nedostane tovar späť, prípadne kým neobdrží dokument potvrdzujúci jeho odoslanie, v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

9.dd. TME Slovakia, s.r.o. nie je povinná uhradiť klientovi dodatočné náklady, ak si klient výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ponúkaný spoločnosťou TME Slovakia, s.r.o.

9.e.  Predávajúci v prípade platného odstúpenia od zmluvy vykoná všetky svoje záväzky, ktoré mu voči klientovi vyplývajú v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

linecard

Aby ste mohli prezerať produkty, zvoľte výrobcu alebo kategóriu

Quick Buy

?
symbol tovaru objednané množstvo
Prezrieť

Iné možnosti Quick Buy

Táto internetová strana používa súbory cookie. Kliknite sem, ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a o ich nastaveniach.

Viackrát neukazovať